Cân điện tử hãng AND, Cân điện tử Yamato

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị đo hãng PCE, Thiết bị đo hãng Checkline, Cân điện tử AND

Cân phân tích GH-202 AND, cân phân tích GH-252 AND, cân phân tích GH-120 AND, Cân Phân tích GR-202 AND, Cân Phân tích GR-120 AND, Cân Phân tích GR-300 AND, Cân Phân tích HR-202i AND, Cân phân tích HR-300i AND, Cân Bàn Điện tử MC-1000 AND, Cân Bàn Điện tử MC-30K AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm MS-70 AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm MX-50 AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm MF-50 AND, Cân phân tích HL-100 AND, Cân bàn điện tử SJ-HS AND, Cân bàn điện tử Platfrom AND, Cân điện tử EM-30KAL-150-KAL AND, Cân phân tích độ ẩm, Cân xác định độ ẩm ML-50 AND, Cân điện tử FX-120i AND, Cân điện tử FX-300i AND, Cân điện tử GX-200 AND, Cân điện tử GF-8K AND, Cân điện tử GX- 400 AND, Cân điện tử GP - 20K AND, Cân điên tử FG Series AND, Cân điên tử HV Series AND, Cân điên tử EK Series AND

http://stock.ttech.vn/may-thu-keo-nen-hang-and-cp758, Đầu cân, bộ điều khiển trọng lượng AND AD-4826, AD-4820, AD-4410,  Bộ ghi dữ liệu AND AD-1641, AD-1687, AD-1688 , Cảm biến trọng lượng, loadcell AND CP, TP, C2ZI, C2X1, LBP-FP, LBP, CMX, CM, U2Z1,U2X1,RWL, S, Cảm biến trọng lượng, loadcell AND LC-1205, LC-1216, LC-5206, LC-5207, LC-5223, LCM17, LCB01, Cảm biến trọng lượng, loadcell AND LCS15, LCB05, LCC07, LCC11, LCC12, Cảm biến trọng lượng, loadcell AND LCB03, LCB04, LCB22, LC-4001, LC-4101, LC-4102, LC-4103, LC-420, Đầu cân, bộ điều khiển trọng lượng AND AD-4401A, AD4329A, AD4407A, AD-4406A, AD-4405A, Đầu cân, bộ điều khiển trọng lượng AND AD-4532B, AD-4531B, AD-4531B, AD-4531A, AD-4530, , Cân điện tử AND HT-300CL, HT-500CL, HT-3000CL, HT-5000CL, Cân đếm AND FC-500Si, FC-5000Si, FC-500i, FC-1000i, FC-2000i, , Cân đếm AND HC-3Ki HC-6Ki, HC-15Ki, HC-30Ki, Cân điện tử AND HD-12KA, B, HD-30KA/B, HD-60KA/B , Cân điện tử AND HT-120, HJ-150, HL-200i, HL-2000i, HT-300, HT-500, HT-3000, HT-5000, Cân điện tử AND HV-15KCEP, HV-60KCEP, HV-200KCEP, HW-10KCEP,, Cân điện tử AND HV-15KC , HV-15KCP HV-60KC, HV-60KCP, HV-200KC, , Cân điện tử AND FG-30KAM, FG-30KBM, FG-60KAM, FG-60KBM, FG150KAM , FG-150KBM, FG-60KAL,, Cân điện tử AND SA-30K, SA-60K, SA-150K, Cân điện tử AND EK-15KL, EK-30KL, Cân điện tử AND SJ-1000HS. SJ-2000HS, SJ-5000HS, SJ-5001HS, SJ-12KHS, SJ-20KHS, , Cân điện tử AND SB-6K13SW, SB-15K13SW, SB-15K14SW, SB-30K14SW, , Cân điện tử AND SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM, SW-30KM, SW-60KM, , Cân điện tử AND SC-30KAM, SC-60KAM, SC-150KAM, SC-60KAL, Cân điện tử AND SE-30KAM, SE-60KAM, SE-150KAM, SE-60KAL, SE-150KAL, Cân điện tử AND FS-6Ki, FS-15Ki, FS-30Ki, Cân điện tử AND HV-15KCWP HV-60KCWP HV-200KCWP, HW-10KCWP HW, Cân điện tử AND HV-15KV-WP, HV-60KV-WP , HV-200KV-WP , HW-10KV-, Cân điện tử AND SJ-3000WP, SJ-6000WP, SJ-15KWP, SJ-30KWP, Cân điện tử AND SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, , Cân điện tử AND HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP, Cân điện tử AND AD-4212D-33 AD-4212D-32 AD-4212D-302 , Cân điện tử AND AD-4212C-301, AD-4212C-3100, AD-4212C-300 , Cân điện tử AND AD-4212B-23 AD-4212B-101 AD-4212B-102 , Cân điện tử AND AD-4212A-100 AD-4212A-200 , Cân điện tử AND EK-300AEP, EK-3000AEP, EK-12KAEP, Cân điện tử AND EJ-123, EJ-303, EJ-1202, EJ-3002, Cân điện tử AND EK-120i EK-200i EK-300i EK-410i EK-610i, EK-600i EK-1200i, Cân sấy ẩm, cân đo độ ẩm AND MS-70, MX-50, MF-50, ML-50, Cân điện tử AND FZ-120i FX-120i FZ-200i FX-200i FZ-300i FX-300i FZ-500i , Cân điện tử AND FZ-120iWP FX-120iWP FZ-200iWP FX-200iWP FZ-300iWP FX-300iWP FZ-1200iWP , Cân điện tử AND GF-1202A GX-2002A GF-2002A GX-3002A GF-3002A , Cân điện tử AND GF-123A GX-203A GF-203A GX-303A GF-303A GX-403A GF-403A GX-603A GF-603A, Cân điện tử AND GF-1200 GX-2000 GF-2000, GF-3000, GX-4000 GF-4000 GX-6100 GF-6100 GX-6000 GF-6, Cân điện tử AND GX-200 GF-200 GF-300, GX-400 GF-400, GX-600 GF-600 , Cân điện tử AND GX-8K GF-8K, GX-8K2 GF-8K2, GX-10K GF-10K, GX-12K, Cân điện tử AND GP-12K, GP-20K, GP-30K GP-30KS, GP-32K GP-32KS, GP-40K, GP-61K GP-61KS, GP-60K , Cân điện tử carat AND FZ-500CT, FX-500CT, FZ-700CT, FX-700CT, , Cân điện tử AND MC-1000, MC-6100, MC-10K, MC-30K, MC-100KS, Cân phân tích AND GH-202, GH-252, GH-120, GH-200, GH-300, Cân phân tích AND GR-202, GR-120, GR-200, GR-300, Cân phân tích AND HR-202i ,HR-300i, Cân phân tích AND HR-250AZ, HR-250A, HR-251AZ, HR-251A, , Cân phân tích AND BM-20, BM-22, BM-252, BM-200, BM-300, BM-500,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-yamato-cp1262, Cân điện tử Yamato DP-5600, DP-5601, DP-5602, Cân điện tử Yamato DP-6700, Cân điện tử Yamato UDS-1V-WP, Cân điện tử Yamato UDS-200W, Cân điện tử Yamato UDS-1V, UDS-1VD

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-ht-instruments-cp1263, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện HT Instruments T2100, T2000, SPEED418, , Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện HT Instruments MT-300, MT-200, MT-100, , Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments M75, M74, M73, M72, M71, M70, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments HT7052, HT7051, HT701, GEO416,, Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện áp HT Instruments EQUITEST5071, COMBIG2, COMBI421, COMBI420, , Thiết bị hiệu chuẩn quá trình HT Instruments HT8100, HT8051, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments MPP300, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments SOLAR-515w, SOLAR300N, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments SOLAR I-Ve, PV-215, I-V525w, Thiết bị đo năng lượng mặt trời HT Instruments I-V500w, I-V415w, I-V400w, Máy đo công suất, ampe kìm HT Instruments GSC60, HT9020, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện HT Instruments PQA820, , Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện HT Instruments PQA823, Máy đo và phân tích công suất HT Instruments VEGA78, SOLAR300N, , Thiết bị đo và phân tích công suất HT Instruments WSP-822w, WSP-821w, Bộ đo và ghi dữ liệu dòng điện HT Instruments XL422, XL421, Bộ đo và ghi dữ liệu điện áp HT Instruments XL424, XL423

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-beanair-cp1254, Bộ thu thập dữ liệu cảm biến không dây Beanair, Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm Beanair, Cảm biến đo độ rung động Beanair, Cảm biến đo độ nghiêng Beanair, Cảm biến đo độ sốc shock Beanair, Cảm biến đo độ nghiêng, độ rung, độ shock Beanair, Cổng kết nối không dây Beanair Wilow IOT Gateway,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-delphin-technology-cp1255, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin Loggito USB, Loggito Logger, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin Expert Logger, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin Expert Key, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin ProfiMessage D, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin ProfiMessage, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin Expert Vibro, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin Expert Transient, Bộ ghi và thu thập dữ liệu Delphin LogMessage 5000

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-exemys-srl-cp1256, Bộ chuyển đổi tín hiệu Exemys MCV2-C485-IA, MCV2-A485-IA, MCV2-A232, Bộ thu thập dữ liệu Exemys RME2-AI, RME1-PT, RME1-TC, RMS2-AI, RMS2-PT, , Bộ chuyển đổi tín hiệu giao thức Exemys EGW1-IA3-MB, SGW1-IA3-MMP, , Bộ chuyển đổi tín hiệu Exemys SSE232-IA3, SSE232-LE

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-futek-advanced-sensor-cp1257, Thiết bị đo lực, đo momen Futek IPM650 Pro, Thiết bị đo lực Futek IHH500 Elite , IHH500 Pro, Cảm biến lực 3 chiều, loadcell đa trục hãng Futek, Cảm biến đo áp suất hãng Futek , Cảm biến đo momen xoắn hãng Futek, Cảm biến trọng lượng Loadcell hãng Futek, Cảm biến lực Loadcell hãng Futek ,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-kari-finn-oy-cp1258, Công tắc phao báo mức Kari M2H | M2L, Công tắc phao báo mức Kari C3H | C3L | C3HE | C3LE, Công tắc phao báo mức Kari C2H | C2Y | C2L | C2A | C2HL, Phao báo mức Kari 4H | 4L | 4Y | 4A, Phao báo mức Kari 3H | 3L | 3Y | 3A | 3HE | 3LE | 3YE | 3AE, Phao báo mức Kari 2H | 2L | 2Y | 2A | 2HL, Phao báo mức Kari 1C , 1H , 1L, Cảm biến báo mức kiểu phao Kari,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sts-sensor-technik-cp1259, Cảm biến đo mức và ghi dữ liệu STS Sensor, Cảm biến đo mức và nhiệt độ STS Sensor, Cảm biến đo mức thủy tĩnh STS Sensor, Cảm biến áp suất và nhiệt độ STS Sensor, Cảm biến nhiệt độ STS Sensor, Cảm biến áp suất STS Sensor

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-takikawa-engineering-cp1260, Thiết bị kiểm tra độ không đồng đều vỏ cáp Takikawa TM-4001, TM-4002, TM-4004A, TM-4008, Thiết bị kiểm tra độ không đồng đều vỏ cáp Takikawa TM-3001W, TM-3002W , Thiết bị kiểm tra độ không đồng đều vỏ cáp Takikawa TM-503W, TM-1100XY, TM-1003W, TM-1104W, Thiết bị kiểm tra biến dạng vỏ cáp Takikawa TMS-1104W, TMS-01, Thiết bị kiểm tra lỗi bề mặt vỏ cáp Takikawa FM-44L, FM-66L, FM-88L, Thiết bị kiểm tra mối nối, đứt mạch Takikawa CDD-15, ID-5, ID-8, ID-15, ID-30, ID-50, ID-90, IDS-24, IDS, Thiết bị kiểm tra mạch cáp điện Takikawa DC-1000K, DC-12K, Thiết bị kiểm tra phóng điện vỏ cáp Takikawa SM-15SD40, SM-30SD80, , Thiết bị kiểm tra phóng điện vỏ cáp Takikawa SM-3054ST, SM-3100ST, SM-3200ST, , Thiết bị kiểm tra phóng điện Takikawa SM-30ST80, SM-30ST120, SM-30ST180, , Thiết bị kiểm tra phóng điện Takikawa SM-15HF, SM-15ST40, SM-15ST80, , Thiết bị đo độ dày, kích thước bằng laser Takikawa LDM-210, LDM-210C, LDM-210EXC, Thiết bị đo độ dày, kích thước bằng laser Takikawa LDM-110, LDM-110EX, LDM-1000, LDM-1000E, Máy đo độ lệch tâm cáp điện Takikawa EM-302, EM-303B, EM-304A, EM-304B, Máy đo điện dung vỏ cáp điện Takikawa CPM-401B, Máy kiểm tra uốn cong sợi thủy tinh Takikawa FB-240, Thiết bị đo nhiệt độ Takikawa RMT-01, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ Takikawa RMT-01, Thiết bị đo độ dày và kích thước ngoài Takikawa LD-50HL, LD-50AH, http://stock.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-phong-dien-vo-cap-takikawa-sm-3054st-sm-3100st-sm-3200st-sm-5100st-p15741,

http://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-tecflow-international--cp1261. Thiết bị đo lưu lượng Tecflow IR-Opflow, Cảm biến đo lưu lượng Tecflow IR-Opflow

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin