Thiết bị hãng APM

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-apl-cp23071, Nồi hấp y tế ALP CLM-40L, Nồi hấp y tế ALP CLM-40M, Nồi hấp y tế ALP CLM-32L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-3065A, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-3045A, Nồi hấp tiệt trùng ALP RKZ-40II, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-3022, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-2346A, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-2322, Nồi hấp tiệt trùng ALP RK-3030, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-3032L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP TR-24LB, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-3032S, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP TR-24LA, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-40L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP TR-24S, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-40, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-30L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-30S, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MCY-40LDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MCY-40DP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MC-23, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MCY-40L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP MCY-40, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-40LDVP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-40MDVP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-32LDVP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-40L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-40M, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CLG-32L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40MDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40SDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40LDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-32LDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-32SDP, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-32L, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40S, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-40M, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP CL-32S, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-3065B, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-3045B, Nồi hấp phòng thí nghiệm ALP KTR-2346B, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-120F, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-100F, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-120, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-100, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-120HL, Nồi hấp tiệt trùng khí nóng ALP KMD-100HM, Tủ sấy ALP SB-120HM, Tủ sấy ALP SY-120HL, Tủ sấy ALP RY-120HL, Tủ sấy ALP SY-120HM, Tủ sấy ALP RY-120HM, Tủ sấy ALP GTR-200, Tủ sấy ALP GTR-150, Tủ sấy ALP GTR-120, Tủ sấy ALP GTR-100, Tủ sấy ALP PW-120HG, Tủ sấy ALP PW-120HL, Tủ sấy ALP PW-120HM, Tủ sấy ALP DCH-120HG, Tủ sấy ALP DCH-120HL, Tủ sấy ALP DCH-120HM, Tủ sấy ALP KKD-70FⅡ,Tủ sấy ALP SB-120HG, Tủ sấy ALP SY-120HG, Tủ sấy ALP SB-120HL, Tủ sấy ALP RY-120HG, Tủ ấm lạnh ALP ILD-110HG, Tủ ấm ALP ITD-160, Tủ ấm ALP ITD-140, Tủ ấm ALP ITD-120, Tủ ấm ALP ITD-100, Tủ ấm ALP ST-120HG, Tủ ấm ALP RT-120HG, Tủ ấm ALP ST-120HL, Tủ ấm ALP RT-120HL, Tủ ấm ALP ST-120HM, Tủ ấm ALP RT-120HM, Tủ ấm lạnh ALP ILD-150C, Tủ ấm lạnh ALP ILD-120C, Tủ ấm lạnh ALP ILD-100HGC, Tủ ấm lạnh ALP ILD-150, Tủ ấm lạnh ALP ILD-120,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-apm-cp23072, Tải giả điện tử DC APM EL40VDC3400W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC19800W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC23500W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC6600W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC8800W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC19100W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC14700W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC13200W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC17600W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC12500W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC15400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC11000W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC8100W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC10300W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC16900W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC21300W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC19800W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC24200W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC25700W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC27900W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC23500W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC26400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC22000W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC1800W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC3400W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC4400W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC5600W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC6600W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC2400W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC3000W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC1200W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC600W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC14700W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC23500W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC22000W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC13200W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC10300W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC12500W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC11000W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC8800W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC8100W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC24200W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC25700W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC3400W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC27900W, Tải giả điện tử DC APM EL600VDC26400W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC5600W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC4400W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC1200W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC2400W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC10300W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC16900W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC12500W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC11000W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC6600W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC8800W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC8100W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC27900W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC21300W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC13200W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC24200W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC25700W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC19100W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC17600W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC26400W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC22000W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC14700W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC1200W, Tải giả điện tử DC APM EL40VDC5600W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC1800W, Tải giả điện tử DC APM EL40VDC6600W, Tải giả điện tử DC APM EL40VDC4400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC600W, Tải giả điện tử DC APM EL1200VDC15400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC3400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC3000W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC2400W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC5600W, Tải giả điện tử DC APM EL200VDC4400W, Tải điện tử DC APM ELS200VDC39600W-7-30, Tải điện tử DC APM ELS200VDC52800W-7-36, Tải điện tử DC APM ELS200VDC58800W-7-36, Tải điện tử DC APM ELS200VDC44100W-7-30, Tải điện tử DC APM ELS1200VDC39600W-7-30, Tải điện tử DC APM ELS1200VDC66000W-7-42, Tải điện tử DC APM ELS1200VDC52800W-7-36, Tải điện tử DC APM ELS600VDC73500W-7-42, Tải điện tử DC APM ELS600VDC39600W-7-30, Tải điện tử DC APM ELS600VDC52800W-7-36, Tải điện tử DC APM ELS200VDC66000W-7-42, Tải điện tử DC APM ELS200VDC73500W-7-42, Tải điện tử DC APM ELS600VDC44100W-7-30, Tải điện tử DC APM ELS600VDC58800W-7-36, Tải điện tử DC APM ELS600VDC66000W-7-42, Nguồn DC APM SPS120VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS120VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS120VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS96VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS80VDC30000W-2-27, Nguồn DC APM SPS80VDC18000W-2-19, Nguồn DC APM SPS80VDC9000W-2-13, Nguồn DC APM SPS75VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS75VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS75VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS40VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS40VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS40VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS32VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS32VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS32VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS1200VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS1200VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS900VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS800VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS800VDC30000W-2-27, Nguồn DC APM SPS800VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS800VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS750VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS720VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS600VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS600VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS600VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS480VDC18000W-2-19, Nguồn DC APM SPS450VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS450VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS400VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS360VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS320VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS240VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS240VDC9000W-2-13, Nguồn DC APM SPS225VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS200VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS200VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS200VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPS192VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS150VDC40000W-2-27, Nguồn DC APM SPS150VDC24000W-2-19, Nguồn DC APM SPS150VDC12000W-2-13, Nguồn DC APM SPSM80VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA80VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM80VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA80VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM80VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA80VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM165VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA165VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM165VDC24000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA165VDC24000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM80VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA80VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM80VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA80VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM80VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA80VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM80VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA80VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM80VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA80VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM80VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA80VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM165VDC72000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA165VDC72000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM165VDC60000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA165VDC60000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM165VDC48000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA165VDC48000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA165VDC84000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM165VDC84000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM165VDC96000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA165VDC96000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA360VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM360VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA360VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM360VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA360VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM360VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA360VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM360VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA360VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM360VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA360VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM360VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA360VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM360VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA360VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM360VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA360VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM360VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA165VDC120000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM165VDC120000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA165VDC108000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM165VDC108000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM500VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA500VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA500VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM500VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA500VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM500VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA500VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM500VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA500VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM500VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA500VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM500VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA500VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM500VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA500VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM500VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA500VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM500VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA750VDC72000W, Nguồn DC APM SPSM750VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA750VDC54000W, Nguồn DC APM SPSM750VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA750VDC36000W, Nguồn DC APM SPSM750VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA2250VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM2250VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA2250VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM2250VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA2250VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM2250VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA2250VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM2250VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA2250VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM2250VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA2250VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM2250VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA2250VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM2250VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA2250VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM2250VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA2250VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM2250VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA1500VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM1500VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA1500VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM1500VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA1500VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM1500VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA1500VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM1500VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA1500VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM1500VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA1500VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM1500VDC90000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA1500VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM1500VDC72000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA1500VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM1500VDC54000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA1500VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM1500VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA1000VDC120000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM1000VDC120000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA1000VDC108000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM1000VDC108000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA1000VDC96000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM1000VDC96000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA1000VDC84000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM1000VDC84000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA1000VDC72000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM1000VDC72000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA1000VDC60000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM1000VDC60000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA1000VDC48000W-3-24, Nguồn DC APM SPSM1000VDC48000W-3-24, Nguồn DC APM SPSA1000VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM1000VDC36000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA1000VDC24000W-3-18, Nguồn DC APM SPSM1000VDC24000W-3-18, Nguồn DC APM SPSA750VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM750VDC180000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA750VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSM750VDC162000W-3-42, Nguồn DC APM SPSA750VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM750VDC144000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA750VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSM750VDC126000W-3-36, Nguồn DC APM SPSA750VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSM750VDC108000W-3-30, Nguồn DC APM SPSA750VDC90000W, Nguồn DC APM SPSM750VDC90000W-3-24, Nguồn DC lập trình APM SP2250VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP1500VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP1500VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP1500VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP1500VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP1000VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP1000VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP1000VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC30000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP750VDC6000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC30000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP500VDC6000W, Nguồn DC lập trình APM SP120VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP120VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP120VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP800VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP800VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP800VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP600VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP600VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP600VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC1500W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC1500W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC30000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC6000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC30000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP360VDC6000W, Nguồn DC lập trình APM SP250VDC18000W, Nguồn DC lập trình APM SP165VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP165VDC24000W, Nguồn DC lập trình APM SP165VDC12000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC36000W, Nguồn DC lập trình APM SP20VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC1600W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP75VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP75VDC1500W, Nguồn DC lập trình APM SP75VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC1600W, Nguồn DC lập trình High APM SP40VDC1200W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC4000W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC3000W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC2000W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC600W, Nguồn DC lập trình APM SPS120VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SPS800VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SPS600VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SPS200VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP200VDC600W, Nguồn DC lập trình APM SPS150VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP150VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP32VDC600W, Nguồn DC lập trình APM SP20VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP20VDC600W, Nguồn DC lập trình APM SPS32VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP80VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP75VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP75VDC600W, Nguồn DC lập trình APM SPS40VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC1000W, Nguồn DC lập trình APM SP40VDC600W,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin