Thiết bị hãng OWL Inc

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/can-dien-tu-hang-adam-cp21185, Cân điện tử Adam HCB 103aM, Cân điện tử Adam CPWplus 35, Cân điện tử Adam 2020010755, Cân điện tử Adam ABW 16, Cân điện tử Adam ABW 32, Cân điện tử Adam ABW 4, Cân điện tử Adam ABW 8, Cân điện tử Adam AELP 1000, Cân điện tử Adam AELP 1000 AE403a, Cân điện tử Adam AELP 1000 AE503, Cân điện tử Adam AELP 1000 GCa, Cân điện tử Adam AELP 1000 GKa, Cân điện tử Adam AELP 2000, Cân điện tử Adam AELP 2000 AE403a, Cân điện tử Adam AELP 2000 AE503, Cân điện tử Adam AELP 2000 GCa, Cân điện tử Adam AELP 2000 GKa, Cân điện tử Adam AELP 3000, Cân điện tử Adam AELP 3000 AE403a, Cân điện tử Adam AELP 3000 AE503, Cân điện tử Adam AGB 16a, Cân điện tử Adam AGB 175a, Cân điện tử Adam AGB 260a, Cân điện tử Adam AGB 35a, Cân điện tử Adam AGB 65a, Cân điện tử Adam AGF 1320a, Cân điện tử Adam AGF 175a, Cân điện tử Adam AGF 350a, Cân điện tử Adam AGF 660a, Cân điện tử Adam ASC 8000, Cân điện tử Adam BCT 130a, Cân điện tử Adam BCT 165a, Cân điện tử Adam BCT 330a, Cân điện tử Adam BCT 35a, Cân điện tử Adam BCT 65a, Cân điện tử Adam BCT 660a, Cân điện tử Adam BKT 130a, Cân điện tử Adam BKT 1320a, Cân điện tử Adam BKT 165a, Cân điện tử Adam BKT 165aH, Cân điện tử Adam BKT 16a, Cân điện tử Adam BKT 260a, Cân điện tử Adam BKT 330a, Cân điện tử Adam BKT 35a, Cân điện tử Adam BKT 65a, Cân điện tử Adam BKT 660a, Cân điện tử Adam CB 1001, Cân điện tử Adam CB 3000, Cân điện tử Adam CB 501, Cân điện tử Adam CCT 16, Cân điện tử Adam CCT 32, Cân điện tử Adam CCT 4, Cân điện tử Adam CCT 48, Cân điện tử Adam CCT 8, Cân điện tử Adam CKT 16, Cân điện tử Adam CKT 32, Cân điện tử Adam CKT 4, Cân điện tử Adam CKT 48, Cân điện tử Adam CKT 8, Cân điện tử Adam CPWplus 15, Cân điện tử Adam CPWplus 150, Cân điện tử Adam CPWplus 150L, Cân điện tử Adam CPWplus 150M, Cân điện tử Adam CPWplus 150P, Cân điện tử Adam CPWplus 150W, Cân điện tử Adam CPWplus 15P, Cân điện tử Adam CPWplus 200, Cân điện tử Adam CPWplus 300L, Cân điện tử Adam CPWplus 35L, Cân điện tử Adam CPWplus 35M, Cân điện tử Adam CPWplus 35P, Cân điện tử Adam CPWplus 35W, Cân điện tử Adam CPWplus 6, Cân điện tử Adam CPWplus 75, Cân điện tử Adam CQT 1501, Cân điện tử Adam CQT 2000, Cân điện tử Adam CQT 202, Cân điện tử Adam CQT 251, Cân điện tử Adam CQT 2601, Cân điện tử Adam CQT 5000, Cân điện tử Adam CQT 601, Cân điện tử Adam DCT 2000, Cân điện tử Adam DCT 201, Cân điện tử Adam DCT 5000, Cân điện tử Adam EAB 124e, Cân điện tử Adam EAB 124i, Cân điện tử Adam EAB 125i, Cân điện tử Adam EAB 224e, Cân điện tử Adam EAB 224i, Cân điện tử Adam EAB 225i, Cân điện tử Adam EAB 314e, Cân điện tử Adam EAB 314i, Cân điện tử Adam EAB 414i, Cân điện tử Adam EAB 514i, Cân điện tử Adam EBL 12001e, Cân điện tử Adam EBL 12001p, Cân điện tử Adam EBL 16001e, Cân điện tử Adam EBL 16001p, Cân điện tử Adam EBL 22001e, Cân điện tử Adam EBL 22001p, Cân điện tử Adam EBL 32001e, Cân điện tử Adam EBL 32001p, Cân điện tử Adam EPB 1203i, Cân điện tử Adam EPB 2103i, Cân điện tử Adam EPB 363e, Cân điện tử Adam EPB 363i, Cân điện tử Adam EPB 723e, Cân điện tử Adam EPB 723i, Cân điện tử Adam ETB 3202e, Cân điện tử Adam ETB 3202i, Cân điện tử Adam ETB 6202e, Cân điện tử Adam ETB 6202i, Cân điện tử Adam ETB 8202e, Cân điện tử Adam GBC 130a, Cân điện tử Adam GBC 35a, Cân điện tử Adam GBC 70a, Cân điện tử Adam GBK 130a, Cân điện tử Adam GBK 150aM, Cân điện tử Adam GBK 15aM, Cân điện tử Adam GBK 16a, Cân điện tử Adam GBK 260a, Cân điện tử Adam GBK 300aM, Cân điện tử Adam GBK 30aM, Cân điện tử Adam GBK 35a, Cân điện tử Adam GBK 60aM, Cân điện tử Adam GBK 70a, Cân điện tử Adam GFC 165a, Cân điện tử Adam GFC 330a, Cân điện tử Adam GFC 660a, Cân điện tử Adam GFK 1320a, Cân điện tử Adam GFK 150aM, Cân điện tử Adam GFK 165a, Cân điện tử Adam GFK 330a, Cân điện tử Adam GFK 660a, Cân điện tử Adam GGB 165a, Cân điện tử Adam GGB 65a, Cân điện tử Adam GGF 165a, Cân điện tử Adam GGF 330a, Cân điện tử Adam GGL 330a, Cân điện tử Adam GGS 16a, Cân điện tử Adam GGS 35a, Cân điện tử Adam GGS 65a, Cân điện tử Adam HCB 1002, Cân điện tử Adam HCB 1202aM, Cân điện tử Adam HCB 123, Cân điện tử Adam HCB 1502, Cân điện tử Adam HCB 153, Cân điện tử Adam HCB 2202, Cân điện tử Adam HCB 3001, Cân điện tử Adam HCB 302, Cân điện tử Adam HCB 5001aM, Cân điện tử Adam HCB 6001, Cân điện tử Adam HCB 602, Cân điện tử Adam IHS 10a, Cân điện tử Adam IHS 20a, Cân điện tử Adam IHS 2a, Cân điện tử Adam IHS 6a, Cân điện tử Adam LAB 124e, Cân điện tử Adam LAB 124i, Cân điện tử Adam LAB 214e, Cân điện tử Adam LAB 254e, Cân điện tử Adam LAB 84e, Cân điện tử Adam LBB 12001e, Cân điện tử Adam LBB 15001e, Cân điện tử Adam LBB 6001e, Cân điện tử Adam LBB 8001e, Cân điện tử Adam LBX 12, Cân điện tử Adam LBX 3, Cân điện tử Adam LBX 30, Cân điện tử Adam LBX 6, Cân điện tử Adam LHS 1000a, Cân điện tử Adam LHS 3000a, Cân điện tử Adam LHS 4000a, Cân điện tử Adam LPB 223e, Cân điện tử Adam LPB 423e, Cân điện tử Adam LPB 623e, Cân điện tử Adam LPB 823e, Cân điện tử Adam LTB 2602e, Cân điện tử Adam LTB 3602e, Cân điện tử Adam LTB 4602e, Cân điện tử Adam LTB 6002e, Cân điện tử Adam NBL 12001e, Cân điện tử Adam NBL 12001p, Cân điện tử Adam NBL 16001e, Cân điện tử Adam NBL 16001p, Cân điện tử Adam NBL 22001e, Cân điện tử Adam NBL 22001p, Cân sấy ẩm Adam PMB 163, Cân sấy ẩm Adam PMB 202, Cân sấy ẩm Adam PMB 53, Cân điện tử Adam PTSplus 5000a, Cân điện tử Adam RAV 15Da, Cân điện tử Adam RAV 30Da, Cân điện tử Adam RAV 6Da, Cân điện tử Adam SAB 124e, Cân điện tử Adam SAB 125i, Cân điện tử Adam SAB 224e, Cân điện tử Adam SAB 225i, Cân điện tử Adam SAB 314e, Cân điện tử Adam SAB 414i, Cân điện tử Adam SAB 514i, Cân điện tử Adam SHS 100a, Cân điện tử Adam SHS 600a, Cân điện tử Adam SPB 1203i, Cân điện tử Adam SPB 2103i, Cân điện tử Adam SPB 363e, Cân điện tử Adam SPB 723e, Cân điện tử Adam STB 3202e, Cân điện tử Adam STB 6202e, Cân điện tử Adam STB 8202e, Cân điện tử Adam WBW 15aM, Cân điện tử Adam WBW 30aM, Cân điện tử Adam WBW 6aM, Cân điện tử Adam WBZ 15aM,

https://parts.ttech.vn/dong-ho-do-hang-asahi-gauge-cp21566, Đồng hồ áp suất 2 thang đo Asahi Gauge 305, Đồng hồ áp suất điện tử Asahi Gauge MES-ZS, Bộ ghi áp suất Asahi Gauge LP, Đồng hồ đo chênh áp Asahi Gauge 783, Đồng hồ đo chênh áp Asahi Gauge 784, 785, 787S, 789, 784E, 787SE, 789E, 787ME, 789PE, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 101, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 102, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 335, 315, 325, 336, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 370, 775, 776, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 355, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 101, 315, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 775, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 385, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 793, 795, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 649, 643, 644, 645, 646, 647, Đồng hồ áp suất Asahi Gauge 670, 671, Công tắc áp suất Asahi Gauge PSS, Công tắc áp suất Asahi Gauge HM, Công tắc áp suất Asahi Gauge AdC, AdS, Đồng hồ áp suất cho vệ sinh thực phẩm Asahi Gauge 871, Đồng hồ áp suất cho vệ sinh thực phẩm Asahi Gauge 841, Đồng hồ áp suất cho vệ sinh thực phẩm Asahi Gauge 881, Đồng hồ áp suất cho vệ sinh thực phẩm Asahi Gauge 717, Cảm biến áp suất Asahi Gauge MES-T249, Cảm biến áp suất Asahi Gauge MDC-Y, Cảm biến áp suất Asahi Gauge 810, 811, 812, 813, MES, MEJ, TTS, TTJ, MAS, Bộ hiển thị áp suất Asahi Gauge DM-5, DT-5

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-osaka-cp23029, Đồng hồ áp suất Osaka PGH, Đồng hồ áp suất Osaka PGH-F, Đồng hồ áp suất Osaka PGL, Đồng hồ áp suất Osaka PGL-F, Đồng hồ áp suất Osaka PGV, Đồng hồ áp suất Osaka PGV-F, Đồng hồ áp suất Osaka PGD-I, Đồng hồ áp suất Osaka PGDI-F, Đồng hồ áp suất Osaka PGD-V, Đồng hồ áp suất Osaka PGDV-F, Đồng hồ áp suất Osaka BDPGH, Đồng hồ áp suất Osaka BDPGL, Đồng hồ nhiệt độ Osaka TGH, Đồng hồ nhiệt độ Osaka TGL, Đồng hồ nhiệt độ Osaka TGV, Cảm biến nhiệt độ Osaka TIH, Cảm biến nhiệt độ Osaka TIS, Cảm biến nhiệt độ Osaka TIL, Cảm biến nhiệt độ Osaka TIF, Cảm biến nhiệt độ Osaka TIN,

https://parts.ttech.vn/cam-bien-hang-asm-cp21901, Cảm biến góc nghiêng ASM PTM27, Cảm biến góc nghiêng ASM PTM27 (E1), Cảm biến góc nghiêng ASM PTM29, Cảm biến góc nghiêng ASM PTM29 (E1), Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM2 / PTDM2, Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM4, Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM5 / PTDM5, Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM6 / PTDM6, Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM7 / PTDM7, Cảm biến góc nghiêng ASM PTAM27 / PTDM27, Cảm biến góc quay ASM PRAS20, Cảm biến góc quay ASM PRAS21, Cảm biến góc quay ASM PRAS26, Cảm biến góc quay ASM PRAS27 / PRDS27, Cảm biến góc quay ASM PRAS29 / PRDS29, Cảm biến góc quay ASM PRAS1 / PRDS1, Cảm biến góc quay ASM PRAS2 / PRDS2, Cảm biến góc quay ASM PRAS3 / PRDS3, Cảm biến góc quay ASM PRAS4, Cảm biến góc quay ASM PRAS5 / PRDS5, Cảm biến góc quay ASM PRAS6 / PRDS6, Cảm biến góc quay ASM PRAS7 / PRDS7, Cảm biến góc quay ASM PRAS2EX, Cảm biến góc quay ASM PRAS3EX, Cảm biến góc quay ASM PRAS5EX, Cảm biến góc quay ASM PH36, Cảm biến góc quay ASM PH58, Cảm biến góc quay ASM PH68, Cảm biến góc quay ASM PMIS4/PMIR7/PMIR7N, Cảm biến góc quay ASM PMIS4/PMIR5, Cảm biến góc quay ASM PMIS4/PMIR4, Cảm biến góc quay ASM AWS1, Cảm biến góc quay ASM AWS2, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS31 / WS42, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS10SG, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS10ZG, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS10, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS12, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS17KT, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS19KT, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS19KK, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS61, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS85, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS21, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS7.5, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS60, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS100M, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS58C, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS10EX, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS12EX, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM LR19, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS7.0, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS2.1, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WGS2, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WGS3, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WGS3.1, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS1.1, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS1.2, Cảm biến vị trí kiểu dây kéo ASM WS11

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ecotest-cp23030, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST МKS-05, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST STORA-ABG, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST MKS-11GN, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST DKS-02PN, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST DKG-24, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST aGent-R, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST STORA-TU, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST Gamma Sapiens, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST EPD-27, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST DKG-21, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST DKG-21M, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST RKG-14, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST MKS-UM, Máy đo phóng xạ, bức xạ ECOTEST POSHUK MKS-07

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-optris-cp21404, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 400 29x22, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 400 18x14, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 400 53x38, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 400 80x54, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 400 MACRO, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 80 12x12, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 80 30x30, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 80 55x55, Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Optris Xi 80 80x80

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-owl-inc-cp21254, Máy đo cáp quang OWL F7BMS, Máy đo cáp quang OWL F7BMV, Máy đo cáp quang OWL F7BMX, Máy đo cáp quang OWL F7BSV, Máy đo cáp quang OWL F7BSX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7+SB, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL IS-KIT-Q, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VMS, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285SC-L213SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2S-D285st, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL IS-KIT-M, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7+MS, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7+MX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7+SX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7-D83, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7-D8X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7-L35, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7-L3X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7MS, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7MV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7MX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7SV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7SX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VD83, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VD8X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VD8X-L3X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VL35, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VL3X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VMV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VMX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VSV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7VSX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XD83, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XD8X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XL35, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XL3X, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XMS, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XMV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XMX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XSV, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KF7XSX, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285sc, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285SC-L213ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285st, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285ST-L213SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D285ST-L213ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2sc, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2SC-L2SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2SC-L2ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2st, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2ST-L2SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-D2ST-L2ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-L2FC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-L2SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-L2ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-MDFC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-MDSC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-MDSDFC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-MDVFC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-SDFC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-WT-WS-VSDFC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D285sc, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D285SC-L213SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D285ST-L213SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D285ST-L213ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D2sc, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-D2SC-L2SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-L2FC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-L2SC, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2-L2ST, Thiết bị kiểm tra cáp quang OWL KIT-Z2S-D285sc, Máy đo công suất quang OWL ZO2S, Máy đo công suất quang OWL F7, Máy đo công suất quang OWL F7+M, Máy đo công suất quang OWL F7+S, Máy đo công suất quang OWL F7V, Máy đo công suất quang OWL F7X, Máy đo công suất quang OWL PON-2M, Máy đo công suất quang OWL WT-1, Máy đo công suất quang OWL WT-1V, Máy đo công suất quang OWL ZO2, Máy đo công suất quang OWL ZO2SV, Máy đo công suất quang OWL ZO2V, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-13SC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2-13sc, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2-13st, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2-85sc, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2-85st, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2sc, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DO2st, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DP3V, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DP3X, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DP83, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DP8V, Nguồn phát tín hiệu quang OWL DP8X, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-13FC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-13ST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-15FC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-15SC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2-15ST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2FC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2SC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LO2ST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LP35, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LP3V, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LP3X, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LP5V, Nguồn phát tín hiệu quang OWL LP5X, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WPMS, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WPMV, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WPMX, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WPSV, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WPSX, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDFC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDSC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDSDFC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDSDSC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDSDST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDVFC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDVSC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-MDVST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-SDFC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-SDSC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-SDST, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-VSDFC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-VSDSC, Nguồn phát tín hiệu quang OWL WS-VSDST, Máy kiểm tra lỗi cáp quang OWL PCVFL-1, Kính hiển vi soi cáp quang OWL FS400, Kính hiển vi soi cáp quang OWL VS-400-U, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-QM, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-M13, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-M83, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-Q, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-S13, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-S15, Máy đo tín hiệu quang OWL WTO2-S35, Máy phát tín hiệu quang OWL LH-1310, Máy phát tín hiệu quang OWL HO-1300, Máy phát tín hiệu quang OWL HO-850, Máy phát tín hiệu quang OWL LH-1550, Máy đo chiều dài cáp quang OWL BOLT-NL, Máy đo chiều dài cáp quang OWL VOLT-1, Máy đo cáp quang đa kênh OWL OCM-C,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-phabrix-cp21258, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXAES, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXDL, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXE, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXTAGC, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXTAGC2IP, Bộ phát tín hiệu video Phabrix PHSXTAGC-IP, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP01-3G-G, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP01-3G-V, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP01E-3G-G, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP01E-3G-V, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP-G, Thiết bị phân tích dạng sóng Phabrix PHQXP-V,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin