• Lõi Lọc Tinh Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO

Lõi Lọc Đường Ống Khí Nén ATLAS COPCO (Độ tinh lọc 0.01 micron) - PD


Hãng Omega-Air cung cấp lõi lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; giá thành thấp hơn, hàng sản xuất châu âu.

Các lõi lọc tinh đường ồng khí nén AtlasCopco:

PD9;PD32;PD44;PD60;PD120;PD175;PD260;PD280;PD390;PD520;PD520F;PD780F;PD850F giúp lọc bỏ bụi bẩn, tách nước trong khí nén.

Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD9 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 9</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 9 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD390 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 390&nbsp;</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 390 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD17 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 17</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 17 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;&nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD32 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD32</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 32 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD175 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 175&nbsp;</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 175 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD120 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 120</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 120 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> <br /> <p><strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD60 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD60</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 60 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD260/280 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 260/PD280</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p>Model:&nbsp;OAC 120 PD/S AL</p> <p>Độ tinh lọc: 0.01 micron</p> <p>Độ tinh lọc: 0.01 micron</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p style="display: inline !important;">Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD850F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 850F</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 850F PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD780F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 780F</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 780F PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD520 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 520</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 520 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD520F (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD 520F</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC520F PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong><strong></strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></strong></p> &nbsp;<br /> <p><strong></strong></p> <div><br /> </div>

 • Lõi Lọc Khí Atlas Copco PD44 (cap nhôm)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường &Ocirc;ng Atlas Copco PD44</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-Air cung cấp l&otilde;i lọc thay thế Atlas Copco chất lượng tương đương; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn, h&agrave;ng sản xuất ch&acirc;u &acirc;u.</p> <p><strong>Model:&nbsp;OAC 44 PD/S AL</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 0.01 micron</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>Vật liệu: Cap nh&ocirc;m</strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin