• Thiết Bị Đo Hãng SATO

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7211-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2>Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7211-00 Sigma II NSII-Q</h2> <p>H&atilde;ng SATO- sx tại Nhật</p>

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Highest I SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Highest I SATO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nhật.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để đo nhiệt đ&ocirc;, độ ẩm treo tường</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm<span style="font-size: 16px;">:&nbsp;20 to 100%rh</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;10 to 50&deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm:&nbsp;&plusmn;3%rh (40 to 80%rh, 15 to 25&deg;C) &plusmn;5&deg;C (other)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;&plusmn;2&deg;C</span><br /> </span></p> <p><br /> </p>

 • Máy Đo Nhiệt Độ SK-8700II (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p> </p> <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>S&uacute;ng Đo Nhiệt Độ Hồng Ngoại&nbsp;SK-8700II SATO| Nhiệt Kế Hồng Ngoại</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;"><em>(Infrared Thermometer with Laser Ma</em><em>rke -&nbsp;</em><em>Cat No:&nbsp;8261-00)</em></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng SATO - Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><a href="http://omega-air.vn/Manager/tabid/127/ctl/UpdateProduct/mid/531/id/3441/Nhi%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%93ng%20ngo%E1%BA%A1i%20kh%C3%B4ng%20ti%E1%BA%BFp%20x%C3%BAc%20SK-8700ii">Nhiệt kế hồng ngoại kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c SK-8700ii</a> c&oacute; dải đo:<strong>&minus;20 đến 315 &deg; C</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; laser định hướng điểm đo, sử dụng dễ d&agrave;ng, cho ngay kết quả đo&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị.</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: &minus;20 to 100&deg;C l&agrave; &plusmn;2&deg;C</strong></span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">SK-8700ii đo nhiệt độ từ xa d&ugrave;ng cho c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm,&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">nơi y&ecirc;u cầu vệ sinh an to&agrave;n.<br /> </span></p>

 • Nhiệt Kế Để Bàn Model PC-6800 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Digital Min-Max Thermometer Model PC-6800, Sato

 • Nhiệt kế lưỡng kim, BM-S-90S, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  Bimetal Thermometers,

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Cầm Tay Sato SK-270WP

  Mã sản phẩm: Sato

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Cầm Tay SK-270WP Sato</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-270WP l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, nhiệt kế kỹ thuật số tiện dụng kh&ocirc;ng thấm nước</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đối với model SK-270WP phải mua th&ecirc;m một đầu d&ograve; cảm biến.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">những nơi sử dụng nước như nh&agrave; m&aacute;y thực phẩm v&agrave; nh&agrave; bếp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo: </strong><strong>-50,0 đến 300,0 &deg; C</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu d&ograve; ti&ecirc;u chuẩn S270WP-01</span></strong></p>

 • Nhiệt Kế SK-250WPII-K (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Waterproof Digital Thermometer SK-250WPII-K, Sato

 • Nhiệt Kế SK-250WPII-N (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Waterproof Digital Thermometer SK-250WPII-N, Sato

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7210-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2>Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7211-00 Sigma II NSII-Q</h2> <p>H&atilde;ng SATO-NHẬT</p>

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7215-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2>Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7215-00 Sigma II NSII-Q</h2> <p>H&atilde;ng SATO- sx tại Nhật</p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-5400TRH SATO

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-5400TRH SATO</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: - Nhiệt độ: 0.0 to 50.0&deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Độ ẩm: 20.0 to 95.0%rh<br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chức năng: </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ M&agrave;n h&igrave;nh LCD lớn dễ đọc (195 mm (W) x 92 mm (H))<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ Hiển thị nhiệt độ v&agrave; độ ẩm tối đa v&agrave; tối thiểu li&ecirc;n tục.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ Được trang bị cảnh b&aacute;o bằng &acirc;m thanh c&ograve;i v&agrave; đ&egrave;n LED cho c&aacute;c ngưỡng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nhiệt độ&nbsp;v&agrave; độ ẩm tr&ecirc;n v&agrave; dưới.&nbsp;C&oacute; thể tắt &acirc;m thanh buzzer.</span></p>

 • Máy đo nhiệt độ, PC-9215, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  Drip-Proof Type Digital Thermometer,

 • Thermometer Model T-100(SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

 • Nhiệt kế TH-200, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  Thermohygrometer

 • Digital Min-Max Thermometer PC-3500 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Digital Thermohygrometer

 • Áp Kế No.7610-20 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Aneroid Barometer with Thermometer, No.7610-20, Sato

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm PC-7700II

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-7700II SATO</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải do: -Nhiệt độ:&nbsp;-10 to 50&deg;C<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Độ ẩm:&nbsp;20 to 95%rh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thanh chỉ hiển thị cho nhiệt độ từ 0 đến 50 &deg; C, độ ẩm từ 0 đến 100% rh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: Pin AAA x1</span><br /> </span></p>

 • Nhiệt Kế SK-1260 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Nhiệt Kế SK-1260 SATO</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">(Cat. No: 8080-00 -&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.720077px;">Waterproof Digital Thermometer without Probe)</span></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nhật</strong></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;">Nhiệt kế SK-1260 d&ugrave;ng để kiểm so&aacute;t nhiệt độ trong sản xuất</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="letter-spacing: 0.720077px;">thực phẩm, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.720077px;">v&agrave; c&ocirc;ng trường&nbsp;</span></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">Một đầu d&ograve; cảm biến phải được mua ri&ecirc;ng.</span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Dải đo:&nbsp;-99.9 to 1250&deg;C</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp;</span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">&plusmn; (0.1%rdg + 0.3)&deg;C (0.0 to 199.9&deg;C)<br style="font-family: &quot;hiragino sans w3&quot;, &quot;hiragino kaku gothic pron&quot;, &quot;ヒラギノ角ゴ pron w3&quot;, メイリオ, meiryo, &quot;ms pゴシック&quot;, &quot;ms pgothic&quot;, sans-serif; color: #191919; letter-spacing: 0.720077px; background-color: #f4f4f4;" /> &plusmn;0.5&deg;C (&minus;99.9 to &amp;minus0.1&deg;C)<br style="font-family: &quot;hiragino sans w3&quot;, &quot;hiragino kaku gothic pron&quot;, &quot;ヒラギノ角ゴ pron w3&quot;, メイリオ, meiryo, &quot;ms pゴシック&quot;, &quot;ms pgothic&quot;, sans-serif; color: #191919; letter-spacing: 0.720077px; background-color: #f4f4f4;" /> &plusmn; (0.2%rdg + 1)&deg;C (200 to 1250&deg;C)</span></p>

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm TH-300 SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm TH-300 SATO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nh&acirc;t.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm No. 1013-00 Thermohygrometer Model TH-300</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">được thiết kế để đo nhiệt độ&nbsp;v&agrave; độ ẩm trong nh&agrave; bằng c&aacute;ch gắn tr&ecirc;n một bức tường</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo TH300</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm:&nbsp;&nbsp;20 đến 100%<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;-30 đến 50 ℃</span></strong></p>

 • Nhiệt Kế SK-L200THIIα (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Datalogger SK-L200THIIα,Sato

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Cầm Tay SK-1110 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Nhiệt Cầm Tay SK-1110 SATO</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SATO - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-1110 l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay với m&agrave;n h&igrave;nh LCD lớn 1 k&ecirc;nh, với&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nhiều đầu d&ograve;<strong>&nbsp;</strong>kh&aacute;c nhau cho c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c nhau. Một đầu d&ograve; phải</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">được mua ri&ecirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Dải đo: &minus;73.3 to 1371.0&deg;C</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;(0.3%rdg + 1)&deg;C (0.1 to 1000&deg;C)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&plusmn;(0.5%rdg + 1)&deg;C (&minus;50 to 0, 1000 to 1300&deg;C)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ nhớ lưu được 150 dữ liệu.</span></p> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Nhiệt Kế SK-100WP (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Wall-Mount Waterproof Digital Thermometer SK-100WP (w/o probe),Sato

 • Thiết Bị Đo pH Cầm Tay SK-620PH II Sato

  Mã sản phẩm: SATO

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Thiết Bị Đo pH Cầm Tay SK-620PH II Sato </span></strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em><strong>Cat No:&nbsp;6436-00 -&nbsp;Handy Type pH Meter without Probe</strong></em><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-620PHII l&agrave; m&aacute;y đo pH cầm tay ph&ugrave; hợp để gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng nước</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thải&nbsp;của s&ocirc;ng v&agrave;&nbsp;nh&agrave; m&aacute;y cũng như quản l&yacute; trong c&aacute;c quy tr&igrave;nh n&ocirc;ng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nghiệp, sản xuất bia v&agrave; l&ecirc;n men.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; c&oacute; chức năng giao tiếp thời gian thực th&ocirc;ng qua đầu ra RS-232C.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo pH:&nbsp;0.00 to 14.00</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo nhiệt độ:&nbsp;0.0 to 50.0&deg;C</span><br /> </span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin