• Thiết Bị Đo Hãng SIMCO

 • Bộ nguồn F267 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Súng thổi ion TOP GUN 3 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>S&uacute;ng khử tĩnh điện TG-3 Simco</h2>

 • Máy đo cân bằng ion Simco EA-5J

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>M&aacute;y đo c&acirc;n bằng ion Simco EA-5J</h2>

 • Máy đo tĩnh điện 775PVS Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Charge Plate Monitor EA-5J Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>M&aacute;y đo c&acirc;n bằng ion Simco EA-5J,&nbsp;</h2>

 • Máy đo tĩnh điện Simco FMX-004

  Mã sản phẩm: Simco FMX-004

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y Đo Tĩnh Điện FMX-004 SIMCO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Simco &ndash; Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo tĩnh điện FMX-004 được thiết kế nhỏ gọn vừa l&ograve;ng b&agrave;n tay với m&agrave;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">h&igrave;nh LCD lớn, dễ đọc.&nbsp;N&oacute; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng <strong>đo điện t&iacute;ch l&ecirc;n đến &plusmn; 30 kV</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(khoảng c&aacute;ch đo: 25 mm). V&igrave; vậy n&oacute; c&oacute; thể được sử dụng để <strong>x&aacute;c định&nbsp;</strong><strong>c&aacute;c&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>vị tr&iacute; tạo ra tĩnh điện,&nbsp;</strong><strong>kiểm tra mức độ tĩnh điện,</strong> lập kế hoạch c&aacute;c biện</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ph&aacute;p chống tĩnh điện, đo hiệu ứng, quản l&yacute; bảo tr&igrave;&hellip;.</span></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> Dải đo : 0 ~ &plusmn; 1.49kv (thấp); &plusmn; 1kV ~ &plusmn; 30KV (cao)&nbsp; </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">Khoảng c&aacute;ch : 25mm +-0.5mm&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi : 5 lần/s</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c : 20kV +-10% </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước : 123x73x25mm, 170g</span><br /> </span></p>

 • Súng ion TG-3 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Bộ nguồn MCM 30 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Máy đo điện trở bề mặt ST-4 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>M&aacute;y đo điện trở bề mặt ST-4 Simco</h2>

 • Chargemaster VCM VCM30-P Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Đồng hồ đo tĩnh điện FMX-003 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>Thiết bị đo tĩnh điện FMX-003 Simco,</h2>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin