• THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG (SUTO-ITEC)

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG 

TTECH chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ điểm sương  hay còn gọi là độ Dewpoint, độ ẩm trong khí nén xuất xứ hãng SUTO-iTec (Đức),

giúp nhà máy nhanh chóng xử lý độ ẩm có trong hệ thống khí nén một cách triệt để.

XUẤT XỨ Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Cảm biến Dewpoint S220(-100… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S220</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Đo được chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, Air, Argon, O₂, N₂, CO₂</strong></span><br /> </span></p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương S505;S520 Cầm Tay, SUTO-ITEC (ĐỨC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương S505; S520 (Dewpoint S505)</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</p> <p>Dải đo: -100oC...+50oC</p> <p>Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505-2(SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-2&nbsp; (Dewpoint S505-2)</strong></p> <strong> </strong> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p>Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505-2 hay c&ograve;n gọi l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ đọng sương S505-2 cầm tay (đo Dewpoint S505-2)</p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -</strong><strong>100</strong><strong>oC...</strong><strong>-30</strong><strong>oC</strong></p> <p><span style="background-color: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</span></p> <p><span style="background-color: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520&nbsp;</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.<br /> </span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute; đo: Kh&iacute; n&eacute;n, CO2, N2, Argon</span></strong></p> <table class="NormalTable"> <tbody> </tbody> </table> <span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">Lựa chọn cảm biến theo nhu cầu của bạn</span> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">-<strong>100 ... +20 &deg; C Td với cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản ti&ecirc;u chuẩn</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong> -50 ... +50 &deg; C Td kh&ocirc;ng c&oacute; cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản kinh tế</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Dễ sử dụng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Đo lường theo ISO 8573-1</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p>

 • Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ Dewpoint S305

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Gi&aacute;m S&aacute;t Đo Nhiệt Độ Điểm Sương (Dewpoint Monitor S350)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dewpoint: -50 ... + 20 &deg; C Td </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -20 ... + 50 &deg; C Td</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động: 0.3 ... 1.5 Mpa</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: -30 ... +70&deg;C</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cung cấp kh&iacute; n&eacute;n th&ocirc;ng qua kết nối nhanh 6 mm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn điện: 100 ... 240 VAC hoặc 24 VDC</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể gắn tường hoặc bảng điều khiển</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c &plusmn; 2 &deg; C Td</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ IP65</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra; 4 ... 20 mA đầu ra cho hệ thống PLC hoặc SCADA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t nhiệt độ dewpoint, c&agrave;i đặt cảnh bảo ngưỡng đo qua đ&egrave;n led v&agrave; chu&ocirc;ng.</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S217 (-50… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S217</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp;</strong><strong><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S217: -50&hellip; +50 &deg;C Td</strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP 65<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; kh&ocirc;ng ăn m&ograve;n</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước nhỏ n&ecirc;n l&yacute; tưởng cho việc lắp đặt m&aacute;y sấy l&agrave;m lạnh v&agrave;&nbsp; m&aacute;y h&uacute;t ẩm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4 ... 20 mA 2-wire, 4 ... 20 mA 3-wire + Modbus/RTU</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể được lắp trực tiếp v&agrave;o m&aacute;y sấy th&ocirc;ng qua ren G 1/2 &rdquo;</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cảm biến chịu được sự ngưng tụ</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu nối M8 / M12 v&agrave; c&aacute;p c&oacute; d&acirc;y hở</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S211(-60… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S211</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S211: -60&hellip; +20 &deg;C Td ( vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy h&uacute;t ẩm)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: Tương tự 2 d&acirc;y 4 ... 20 mA hoặc tương tự 3 d&acirc;y 4 ... 20 mA + Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-1 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p style="text-indent: 0.5in; background: white;"><strong>Thiết bị đo điểm sương cầm tay&nbsp;</strong><em><strong>S505-1</strong></em><em> h&atilde;ng Suto-itec (Đức) được ra đời để gi&uacute;p người d&ugrave;ng đo được nhiệt độ đọng sương (hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ Dewpoint) h&atilde;ng đ&atilde; kết hợp c&ocirc;ng nghệ đo lường với thiết kế giao diện người d&ugrave;ng (UI).</em><strong></strong></p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -50oC...+50oC</strong></p> <p style="background: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, đo &aacute;p suất, đo điểm sương</p> <p style="background: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</p>

 • Cảm Biến Dewpoint S230 (Chống cháy nổ)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S230 (Ph&ograve;ng ch&aacute;y nổ)</span></strong><br /> &nbsp;(hay cảm biến đo nhiệt độ điểm sương S230) </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dew point:-60 ... +20 &deg;C Td</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nhiệt độ&nbsp; &nbsp;: -30 ... +70 &deg;C&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động: -0.1 ... 1.6 MPa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: 0 ... +50 &deg;C&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ẩm m&ocirc;i trường:&nbsp; &nbsp; 0 ... 100 % rH</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4 ... 20 mA; RS-485 (Modbus/RTU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp; &nbsp;12 ... 30 VDC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: G 1/2&rdquo; (ISO 228/1), inox 1.4301 (SUS 304)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo: Kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c kh&iacute; kh&aacute;c. Cấp bảo vệ: IP 67 EMC: IEC 61326-1</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: Ex db[ib] IIC T4 Gb</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&aacute;m s&aacute;t điểm sương ổn định trong c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp hoặc nơi nguy hiểm.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao tr&ecirc;n to&agrave;n bộ phạm vi</span><br /> </span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S215(-20… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến nhiệt độ Dewpoint S215(-20&hellip; +50 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-100 ... +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span><br /> <strong>Dải đo:&nbsp;-<span style="background-color: #ffffff;">100 ... +20 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</strong></span></p>

 • Cảm Biến Dewpoint S231 (Chống cháy nổ)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S231 (Ph&ograve;ng ch&aacute;y nổ)</span></strong><br /> &nbsp;(hay cảm biến đo nhiệt độ điểm sương S231) </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dew point:-50 ... +20 &deg;C Td</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nhiệt độ&nbsp; &nbsp;: -30 ... +70 &deg;C&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo: Kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c kh&iacute; kh&aacute;c. Cấp bảo vệ: IP 67 EMC: IEC 61326-1</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: Ex db[ib] IIC T4 Gb</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&aacute;m s&aacute;t điểm sương ổn định trong c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp hoặc nơi nguy hiểm.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao tr&ecirc;n to&agrave;n bộ phạm vi</span><br /> </span></p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-50 ... +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <strong>Dải đo:&nbsp;-50<span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;... +50 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin