• BỘ LỌC KHÍ ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG OMEGA-AIR

Bộ Lọc Khí Nén Áp Suất Chân Không M-VAC serires; P-VAC series OMEGA-AIR (SX CHÂU ÂU)

Đại diện hãng Omega-Air tại Việt Nam chuyên cung cấp bộ lọc khí nén có áp suất chân không M-VAC 056;M-VAC 0076;M-VAC 0106; M-VAC 0186;M-VAC 0476; M-VAC 0306;M-VAC 0476; M- VAC 0706;M-VAC 0946;M-VAC 1506; M-VAC 1756; M-VAC 2006; M-VAC 2406;M-VAC B240; M-VAC B450; M-VAC B300; M-VAC B600

Nhiệm vụ của bộ lọc khí nén chân không M-VAC serires; P-VAC series OMEGA-AIR:

Chúng được tối ưu hóa để loại bỏ các vi khuẩn và các tạp chất khác (chất rắn và chất lỏng) có hiệu quả cao từ phía hút của máy bơm chân không để tránh thiệt hại cho bơm và tiềm năng lây nhiễm sinh học của môi trường xung quanh. 
LIÊN HỆ: SĐT: 0948.007.822,Mail: yen@ttech.vn,Zalo: 0948.007.822

Bộ Lọc Khí M-VAC series,Bộ Lọc Khí P-VAC series

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 2006 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0056 (Ren 3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 3/8" M-VAC 0056 OMEAGA-AIR</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</p> <p>Lưu lượng max: 7,5 m3/h</p> <p>Kết nối ren : 3/8" (Đường ống DN10)</p> <p>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</p> <p><strong>Sử dụng l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 06050 VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong><br /> <br /> </p> <p><br /> </p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0056 (Ren 3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0306 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 1"&nbsp; M-VAC 0306 OMEGA-AIR (DN25)</span></strong></h2> <strong><span style="color: #ff0000;"><strong></strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</span></strong><br /> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 41,9 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0476 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 1756 (Ren 2 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong> </strong></p> <h2><strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2 1/2"&nbsp; M-VAC 1756 OMEGA-AIR (DN80)</span></strong></strong></h2> <strong> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 210 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 2 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0476 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 1 1/2"&nbsp; M-VAC 0476 OMEGA-AIR (DN40)</span></strong></h2> <strong><strong></strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong><br /> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 63,8 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 2406 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p> <div><strong><br /> </strong></div> <br /> </strong></p> <p><br /> </p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0106 (Ren 3/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 1506 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong> </strong></strong></p> <h3><strong><strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2"&nbsp; M-VAC 1506 OMEGA-AIR (DN50)</span></strong></strong></strong></h3> <strong><strong> </strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 187,5 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0706 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0946 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 1756 (Ren 2 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 2406 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong> </strong></strong></p> <h2><strong><strong><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 2406 OMEGA-AIR (DN80)</strong></span></strong></strong></h2> <strong><strong> </strong><br /> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong> <p>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</p> <p>Lưu lượng max: 345 m3/h</p> <p>Kết nối ren : 3" (Đường ống DN80)</p> <p>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</p> <p><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute;&nbsp; 751140 VAC</strong></p> <p>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0106 (Ren 3/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 15 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/4"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0076 (Ren 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 9,8 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0186 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 1506 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0186 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng DN25&nbsp; M-VAC 0186 OMEGA-AIR&nbsp;</span></strong></h2> <strong><strong></strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong><br /> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 24,8 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0946 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h3><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2"&nbsp; M-VAC 0946 OMEGA-AIR (DN50)</span></strong></strong></strong></strong></h3> <strong><strong></strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</strong> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20</strong><strong>...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 125 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 2006 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h3><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 3"&nbsp; M-VAC 2006 OMEGA-AIR (DN80)</strong></span></h3> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 270 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc 51140 VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0706 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2 1/2"&nbsp; M-VAC 0706 OMEGA-AIR (DN40)</strong></span></h2> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 97,5 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc VAC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0306 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0076 (Ren 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong></strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></p> <p><strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong></p> <p><strong></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin