• BỘ LỌC TÁCH NƯỚC OMEGA-AIR

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN OMEGA-AIR

Là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, chuyên cung cấp bộ lọc tách nước trong khí nén giúp lọc tách nước ngưng đọng trong hệ thống khí nén ra ngoài.

Yêu cầu giá tốt bộ loc tách nước khí nén Omega-air

Điện thoại: 0948.007.822; email: yen@ttech.vn; zalo: 0948.007.822


 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-005B (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-200B (3

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-200B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</p> <p>Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL-200B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</p> <p>Nhiệm vụ bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.Gi&uacute;p tăng tuổi thọ thiết bị, n&acirc;ng cao hiệu quả b&ocirc;i trơn trong thiết bị</p> <p><strong>K&iacute;ch thước đường ống: 3 inch (DN80)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 2160m3/h</strong></p> <p><strong>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</strong></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-150B (2 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-150B OMEGA-AIR</h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</p> <p>Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL-150B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: 2 1/2 inch (DN65)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 1500 m3/h</p> <p>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</p> <p>Nhiệm vụ bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p> <p>Ứng dụng:&nbsp;&ocirc; t&ocirc;, thiết bị điện tử, thực phẩm, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a chất,h&oacute;a dầu,nhựa,Sơn,ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp n&oacute;i chung</p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-094B (2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-094B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</p> <p>Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL-094B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: 2 inch (DN50)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 1000 m3/h</p> <p>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</p> <p>Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p> <p>Ứng dụng:&nbsp;&ocirc; t&ocirc;, thiết bị điện tử, thực phẩm, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a chất,h&oacute;a dầu,nhựa,Sơn,ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp n&oacute;i chung</p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-047B (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-047B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</p> <p>Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL-047bB sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: 1 1/2 inch (DN40)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 510 m3/h</p> <p>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</p> <p>Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-018B (1

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-018B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 1 inch (DN25)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 510 m3/h</p> <p>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</p> <p>Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-010B (3/4

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-010B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 3/4" (DN20)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 70 m3/h</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</p> <p>Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</p> <p>Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-007B (1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-007B OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</p> <p>Lắp đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 3/8 inch (DN10)</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 60m3/h</p> <p>Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m đ&uacute;c</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin