• BỘ LỌC KHÍ OMEGA-AIR

Bộ lọc khí nén Omega-air 

Hãng Omega-air (Slovenia-sx Châu âu)

Nhiệm vụ bộ lọc khí omega-air

Để lọc bui, dầu, nước trong hệ thống khí nén, làm tăng tuổi thọ máy sấy khí, giảm chi phí đầu tư....

Tham khảo: Bộ lọc khí thô Omega-air; Bộ lọc khí nhiệt độ cao Omega-air; Bộ lọc khí áp suất cao Omega-air

 • Bộ Lọc Khí AF 0056 (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>Bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 0056 Omega-air</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx EU)</p> <p>Vật liệu bằng nh&ocirc;m&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất 16 bar</p> <p>Lọc bụi; dầu, nước, chuy&ecirc;n sử dụng cho đường ống kh&iacute; n&eacute;n</p> <p>Lưu lượng: 60m3/h</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0076 (1/2")

  Mã sản phẩm: AF 0076R;M;S;A;P OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF0076</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/2"&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 78 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0106 (3/4")

  Mã sản phẩm: AF 0106R|AF 0106S|OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; AF 0106 Omega-air&nbsp;&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3/4&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 120Nm3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0186 (1

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0186, h&atilde;ng Omega-air (sx EU)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 198m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, h&oacute;a chất....</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0306 (1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0306 (1") OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 335m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0476 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0476 Omega-air</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1 1/2" (DN40)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 510 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0706 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AF 0706 OMEGA-AIR </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (SX EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, h&oacute;a chất....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 780 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0946 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AF0946&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1000m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n của c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: thực phẩm, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, bao b&igrave;....</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 1506 (2

  Mã sản phẩm: AF1506 OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường Ống 2" ; AF 1506 OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1500m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lọc trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n, gi&uacute;p loại bỏ bụi, nước, dầu.</span></p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AF 1756 (2 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường Ống 2 1/2"</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 2 1/2&rsquo;&rsquo;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1680 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 2006 (3

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong> </strong></p> <h2><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 2006 OMEGA-AIR</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omeaga-air (Slovenia-sx EU)</strong></p> <strong> </strong> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.</p> <p>Kết nối ren: 3&rsquo;&rsquo;.</p> <p>Lưu lượng: 2160 Nm3/h.&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 2406 (3

  Mã sản phẩm: AF 2406S|AF 2406R|AF 2406M

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Omega-air AF 2406&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3/8&rsquo;&rsquo; to 3&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60 to 2760 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí Nén AF HT Series Omega-Air

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT series OMEGA-AIR</h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u) <p><span style="font-size: 12px;">&Aacute;p lực max: 16bar<br /> Lưu lượng: 60 m3/h....2760 m3/h</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Kết nối ren :3/8"... 3"</p> Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp; &nbsp;</p> Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....

 • Bộ Lọc Khí BF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n BF series OMEGA-AIR (DN80....DN300)</span></strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></p> <p><strong>Được thiết kế lọc bụi bẩn, t&aacute;ch nước, h&uacute;t m&ugrave;i,hấp thụ hơi dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lắp đường ống: DN80...DN300 (lắp b&iacute;ch)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất: 16bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 1680 m3/h....31400 m3/h</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1,5...65oC</strong></p>

 • Bộ Lọc Khí Nén BF HP Series Omega-Air

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF HP series OMEGA-AIR&nbsp;</span></strong></h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u) <p>Được thiết kế lọc bụi bẩn, t&aacute;ch nước, h&uacute;t m&ugrave;i,hấp thụ hơi dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> Lắp đường ống: DN80...DN300 (lắp b&iacute;ch) <p>&Aacute;p suất: 25bar; 50bar</p> <p>&nbsp;Lưu lượng: 1680 m3/h....31400 m3/h&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ: 1,5...65oC &gt;</p>

 • Bộ Lọc Khí AAF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AAF Series OMEGA-AIR</span></strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>Bộ lọc kh&iacute; AAF được thiết kế để bảo vệ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; thiết bị hạ lưu với d&ograve;ng kh&iacute; thấp hơn chống lại c&aacute;c khuyết tật v&agrave; c&aacute;c hư hỏng kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Ch&uacute;ng đảm bảo loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, nước, b&igrave;nh xịt dầu, hydrocacbon, m&ugrave;i v&agrave; hơi hiệu quả từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n l&ecirc;n đến 16 bar.&nbsp;</p> <p>Y&ecirc;u cầu chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 8571-1 c&oacute; thể đạt được với 5 loại phần tử lọc kh&aacute;c nhau (P, R, M, S v&agrave; A).</p>

 • Bộ Lọc Khí CF series (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong> </strong></p> <h2><strong><strong><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N CF series OMEGA-AIR (20bar)</span></strong></strong></h2> <strong> </strong> <p><strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></p> <p><strong>Được thiết kế lọc bụi, t&aacute;ch nước, hấp thụ hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất: 20bar</strong></p> <p><strong>K&iacute;ch thước đường ống: 3/8"....3" (DN10...DN80)</strong></p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Bộ Lọc Khí AFs series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; AFs series (16bar) (Chuy&ecirc;n dụng ng&agrave;nh sơn)</span></strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-air (EU)</strong></p> <p>Bộ lọc AF được thiết kế cho c&aacute;c ứng dụng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp sơn</p> <p>Số lượng của c&aacute;c chất c&oacute; thể g&acirc;y suy yếu trong c&aacute;c ứng dụng l&agrave;m ướt sơn hoặc c&aacute;c khuyết tật g&acirc;y ra trong c&ocirc;ng việc sơn đ&atilde; được giảm đến mức tối thiểu.</p> <p>Để đ&aacute;p ứng th&iacute;ch hợp "tương th&iacute;ch sơn" phần tử bộ lọc chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n cần phải được c&agrave;i đặt v&agrave;o nh&agrave; lọc.</p>

 • Bộ Lọc Khí HF series (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HF Series OMEGA-AIR (&Aacute;p Suất 50 bar)</span></strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất: 50bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 71m3/h...2160m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren: 1/2"...3"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ: 1.5oC...65oC</strong></p> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Bộ Lọc Khí PF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Inox PF series OMEGA-AIR</h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia - sx ch&acirc;u &acirc;u) <p>&Aacute;p suất max: 16bar</p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: 1/4"....DN200</p> <p>Vật liệu: inox&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ max: 150oC</p> <p>L&otilde;i lọc:&nbsp; 20&mu;m;&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</p> <p style="font-weight: bold;">Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, qu&aacute; tr&igrave;nh l&ecirc;n men, bao b&igrave;..</p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí SF series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> </p> <h2><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Tiệt Tr&ugrave;ng SF Omega-air</span></strong></h2> <p>Model: SF 006; SF 009; SF 012; SF 032; SF 048; SF 072; SF 108; SF 144; SF 192; SF 432; SF 576; SF 768; SF 1152; SF 1536; SF 1920&nbsp;</p> <p>h&atilde;ng Omega-air (xuất xứ EU)</p> <p>Bộ lọc v&ocirc; tr&ugrave;ng bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ SF được thiết kế để lọc kh&iacute; v&ocirc; tr&ugrave;ng hiệu quả cao, gi&uacute;p l&agrave;m sạch kh&iacute; n&eacute;n.</p>

 • Bộ Lọc Khí SPF series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Tiệt Tr&ugrave;ng SPF series OMEGA-AIR&nbsp;</strong></p> <p>Được thiết kế đặc biệt cho c&aacute;c ứng dụng trong c&ocirc;ng nghiệp chế biến, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n c&aacute;c th&agrave;nh phần hệ thống kh&iacute; n&eacute;n rất cao.&nbsp;</p> <p>Chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 8571-1 c&oacute; thể đạt được với bộ lọc th&iacute;ch hợp.</p> <p><strong>Lắp cho đường ống 1/4" (DN8)....3" (DN80)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max: 16bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 75 m3/h....3600m3/h</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ max: 150oC</strong></p> <p><strong>Vật liệu: inox</strong></p>

 • Bộ Lọc Khí M-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2 style="display: inline !important;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng&nbsp; M-VAC series OMEGA-AIR ( D&ugrave;ng cho Y tế)</span></strong></h2> <p><strong><strong><strong></strong></strong></strong><strong></strong></p> <p style="display: inline !important;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p>Lưu lượng max: 7,5m3/h....978m3/h</p> <p>Kết nối ren : 3/8"....3" (Đường ống: DN10...DN80)&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</p> <p><strong>Sử dụng l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n VAC</strong></p>

 • Bộ Lọc Khí P-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong>Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.</strong> <p><strong>C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</strong>&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)&nbsp;</p> <p><strong>Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</strong>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Kết nối ren : 3/8" đến 3"</strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong><strong>Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</strong></strong></p>

 • Bộ Lọc Khí WFIF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX WFIF Series OMEGA-AIR&nbsp; DN15...DN200</strong></span></h2> <p>H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ WFIF với c&aacute;c kết nối mặt b&iacute;ch được thiết kế lọc kh&iacute; n&eacute;n cũng như nhiều kh&iacute; kh&aacute;c, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n rất cao hoặc cần c&oacute; vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất max:&nbsp; 16bar</p> <p>Lưu lượng: 150 m3/h...21120 m3/h</p> <p>Kết nối b&iacute;ch: DN15...DN200</p> <p>Vật liệu : th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ (inox)</p>

 • Bộ Lọc Khí WHFIT series (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Bộ Lọc Khí WFIT series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX WFIT Series OMEGA-AIR&nbsp; DN15...DN80</span></strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p>Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ WFIT series với c&aacute;c kết nối ren được thiết kế lọc kh&iacute; n&eacute;n cũng như nhiều kh&iacute; kh&aacute;c, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n rất cao hoặc cần c&oacute; vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất max:&nbsp; 16bar</p> <p>Lưu lượng: 75 m3/h...3600 m3/h</p> <p>Kết nối ren: 1/4"...3" (DN15....DN80</p> <p>Vật liệu : th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ (inox)</p>

 • Bộ Lọc Khí CHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N ĐƯỜNG ỐNG</strong><strong>&nbsp;CHP&nbsp;</strong><strong>Series OMEGA-AIR (&Aacute;p 100bar; 250bar; 400bar)</strong></h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <strong> <p><strong>&Aacute;p suất max:&nbsp; 100bar, 250bar; 400bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 40 m3/h...715 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren: 1/4"...2"&nbsp;</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ hoạt động: 1,5....65<strong>&deg; C</strong><br /> </strong></p> <p><strong>Vật liệu :&nbsp;<strong>&nbsp;bề mặt Mạ niken 25 &mu;m</strong></strong></p> </strong> <p><strong></strong></p>

 • Bộ Lọc Khí IHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h3><strong style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 100BAR; 250BAR 400BAR IHP series Omega-Air</strong></h3> <p><strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (sx Ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p><strong>&Aacute;p suất max:&nbsp; 100bar, 250bar; 400bar</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 40 m3/h...715 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren: 1/4"...2"&nbsp;</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ hoạt động: 1,5....65&deg; C</strong></p> <p><strong>Vật liệu : inox&nbsp;1.4404</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc: 5&nbsp;&micro;m; 25&micro;m; 0.1&nbsp;&micro;m; 0.01&micro;m; cabon</strong></p>

 • Bộ Lọc Khí AV series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ AV được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c tạp chất khỏi kh&ocirc;ng kh&iacute; đang được nạp hoặc cạn kiệt khỏi bồn chứa trong khi thay đổi mức chất lỏng. <p>Để đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; th&iacute;ch hợp phần tử lọc (điển h&igrave;nh l&agrave; lớp lọc AVF) phải được lắp đặt v&agrave;o bộ lọc.</p> <p>Bộ lọc AV cũng được thiết kế để khử tr&ugrave;ng. Trước khi sử dụng, nếu cần thiết cho c&aacute;c ứng dụng, khử tr&ugrave;ng c&aacute;c bộ lọc.</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin