• BỘ LỌC KHÍ OMEGA-AIR

Bộ lọc khí Omega-air xuất xứ châu âu

Để lọc bui, dầu, nước trong hệ thống khí nén, làm tăng tuổi thọ máy sấy khí, giảm chi phí đầu tư....

Bộ lọc khí thô Omega-air

 • Bộ Lọc Khí SF series (16bar)

  Mã sản phẩm: 16 bar

  <h2><strong></strong></h2> <p>Bộ Lọc Tiệt Tr&ugrave;ng model: SF 006; SF 009; SF 012; SF 032; SF 048; SF 072; SF 108; SF 144; SF 192; SF 432; SF 576; SF 768; SF 1152; SF 1536; SF 1920&nbsp;</p> <p><strong></strong></p> <p>h&atilde;ng Omega-air (xuất xứ EU)</p> <p><strong> <h2></h2> </strong> </p> <p>Bộ lọc v&ocirc; tr&ugrave;ng bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ SF được thiết kế để lọc kh&iacute; v&ocirc; tr&ugrave;ng hiệu quả cao, gi&uacute;p l&agrave;m sạch kh&iacute; n&eacute;n.</p>

 • Bộ Lọc Khí AFs series (16bar)

  Mã sản phẩm: 16 bar

  Bộ lọc AF được thiết kế cho c&aacute;c ứng dụng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp sơn Số lượng của c&aacute;c chất c&oacute; thể g&acirc;y suy yếu trong c&aacute;c ứng dụng l&agrave;m ướt sơn hoặc c&aacute;c khuyết tật g&acirc;y ra trong c&ocirc;ng việc sơn đ&atilde; được giảm đến mức tối thiểu. Để đ&aacute;p ứng th&iacute;ch hợp "tương th&iacute;ch sơn" phần tử bộ lọc chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n cần phải được c&agrave;i đặt v&agrave;o nh&agrave; lọc.

 • Bộ Lọc Khí WHFIT series (50bar)

  Mã sản phẩm: 50 bar

 • Bộ Lọc Khí M-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Bộ Lọc Khí PP series

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Bộ Lọc Khí AF 0946 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p>Bộ lọc kh&iacute; AF 0946</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (EU)</p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m</p> <p>Lưu lượng: 1000m3/h</p> <p>&Aacute;p suất: 16bar</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</p> <p>D&ugrave;ng trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n của c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: thực phẩm, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, bao b&igrave;....</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0186 (1

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0186, h&atilde;ng Omega-air (sx EU)</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m</p> <p>&Aacute;p suất: 16bar</p> <p>Lưu lượng: 198m3/h<br /> Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</p> <p>D&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, h&oacute;a chất....</p>

 • Bộ Lọc Khí AV series

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Bộ Lọc Khí AF 0106 (3/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p>Bộ Lọc Kh&iacute; AF 0106 (3/4")&nbsp;</p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</p> <p>Kết nối ren: 3/4&rsquo;&rsquo;.</p> <p>Lưu lượng: 120Nm3/h</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí WFIF series

  Mã sản phẩm: 16 bar

  WFIF welded stainless steel filter housings with flange connections have been developed for filtration of compressed air as well as many other gasses where the risk for corrosion is very high or where stainless steel housing is required. To meet the required gas quality appropriate filter element must be installed into filterhousing.

 • Bộ Lọc Khí AHP series (64bar)

  Mã sản phẩm: 64 bar

 • Bộ Lọc Khí AF 0706 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-16bar

  <div>D&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, h&oacute;a chất....</div> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</p> <p>Lưu lượng: 780 Nm3/h.&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí BF series

  Mã sản phẩm: 16 bar

 • Bộ Lọc Khí IHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: 400 bar

 • Bộ Lọc Khí AF 0076 (1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0076 , h&atilde;ng Omega-air (EU)</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&nbsp;&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</p> <p>Kết nối ren: 1/2"&nbsp;</p> <p>Lưu lượng: 78 Nm3/h.</p> <p>&nbsp;Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0306 (1")

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; AF 0306 (1")</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</p> <p>Kết nối ren: 1"</p> <p>Lưu lượng: 335m3/h</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p> <p><br /> </p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AF 2006 (3

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; Đường Ống AF 2006</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.</p> <p>Kết nối ren: 3&rsquo;&rsquo;.</p> <p>Lưu lượng: 2160 Nm3/h.&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0476 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0476 h&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.</p> <p>Kết nối ren: 1 1/2" (DN40)&nbsp;</p> <p>Lưu lượng: 510 Nm3/h.</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí WFIT series (16bar)

  Mã sản phẩm: 16 bar

 • Bộ Lọc Khí AF 2406 (3

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; Đường Ống AF 2406 (l&otilde;i R; S; M..)</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.</p> <p>Kết nối ren: 3/8&rsquo;&rsquo; to 3&rsquo;&rsquo;.</p> <p>Lưu lượng: 60 to 2760 Nm3/h.&nbsp;</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0056 (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA

  <h2><strong>Bộ lọc kh&iacute; đường ống AF 0056</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx EU)</p> <p>Vật liệu bằng nh&ocirc;m&nbsp;</p> <p>&Aacute;p suất 16 bar</p> <p>Lọc bụi; dầu, nước, chuy&ecirc;n sử dụng cho đường ống kh&iacute; n&eacute;n</p> <p>Lưu lượng: 60m3/h</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí CHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: 400 bar

 • Bộ Lọc Khí P-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Bộ Lọc Khí AF 1506 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p>Bộ Lọc Kh&iacute; Đường Ống 2" ; AF 1506</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (EU)</p> <p>Lưu lượng: 1500m3/h</p> <p>&Aacute;p suất: 16bar</p> <p>Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</p> <p>D&ugrave;ng để lọc trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n, gi&uacute;p loại bỏ bụi, nước, dầu.</p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AAF series

  Mã sản phẩm: 16 bar

  AAF filter housings are designed for high efficient removal of solid particles, water, oil aerosols, hydrocarbons, odour and vapours from compressed air⁽¹⁾ systems. To meet the required compressed air quality appropriate filter element ( P, R, M, S, A) must be installed into filter housing. ⁽¹⁾For any other technical gas please contact producer or your local distributor.

 • Bộ Lọc Khí PF series

  Mã sản phẩm: 16 bar

  PF process filter housings are designed for applications in process industry, where the risk for corrosion of compressed air⁽¹⁾ system components is very high. To meet the required compressed air quality⁽²⁾ appropriate filter element must be installed into filter housing. PF process filter housing can be used in variety of applications. For applications not listed please contact producer or your local distributor. ⁽¹⁾For any other technical gas please contact producer or your local distributor. ⁽²⁾For oil removal, coalescing filter element must be installed and fl ow direction inside-out must be provided. General arrangement is filter head on top and filter bowl on bottom.

 • Bộ Lọc Khí HF series (50bar)

  Mã sản phẩm: 50 bar

 • Bộ Lọc Khí AF 1756 (2 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA - 16bar

  <p><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường Ống 2 1/2"</strong></p> <p>Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</p> <p>&Aacute;p suất max: 16bar.</p> <p>Kết nối ren: 2 1/2&rsquo;&rsquo;.&nbsp;</p> <p>Lưu lượng: 1680 Nm3/h.</p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p>

 • Bộ Lọc Khí CF series (20bar)

  Mã sản phẩm: 20 bar

  CF filter housings are designed for high eficient removal of solid particles, water, oil aerosols,hydrocarbons, odour vapours from compressed air⁽¹⁾ systems. To meet the required compressed air quality appropriate filter element (B, P, R, M, S, A) must be installed into filter housing.⁽¹⁾For any other technical gas please contact producer or your local distributor.

 • Bộ Lọc Khí SPF series (16bar)

  Mã sản phẩm: 16 bar

  SPF stainless steel sterile filter housings are specially designed for applications in process industry, where the risk for corrosion of compressed air⁽&sup1;⁾ system components is very high. To meet the required compressed air quality appropriate fi lter element (sterile filter cartridge) must be installed into filter housing. SPF process filter housing can be used in variety of applications. For applications not listed please contact producer or your local distributor. For oil removal, coalescing filter element must be installed and flow direction inside-out must be provided. General arrangement is filter head on top and filter bowl on bottom. ⁽&sup1;⁾For any other technical gas please contact producer or your local distributor.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin