• TB Đo Nhiệt Độ Đọng Sương (Dewpoint)

Thiết bị đo nhiệt độ điếm sương S520; S220; S215;S211 SUTO-ITEC (ĐỨC)

Dải đo Dewpoint S520 cầm tay : -100...+20oC có độ chính xác cao, dễ sử dụng, có quay video, lưu trữ dữ liệu.

Ứng dụng thiết bị đo nhiệt độ điểm sương Dewpoint S520;S220;S215

Giúp nhà máy nhanh chóng xử lý độ ẩm có trong hệ thống khí nén một cách triệt để.

Tell/zalo: 0948 007 822 chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ đọng sương (Dewpoint) S520;S220;S215 SUTO-ITEC (ĐỨC).

Tham khảo: Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-100 ... +20 °C),Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520


 • TB Đo Nhiệt Độ Đọng Sương Cầm Tay S505

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505| Điểm Sương S520</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng SUTO-ITEC (ĐỨC)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: -100oC....+50oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Đo dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng sử dụng, cho kết quả nhanh ch&oacute;ng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&aacute; cạnh tranh, giao h&agrave;ng nhanh.</span></p> <p><br /> </p>

 • Dew Point Monitor S 305 (-20...+50oC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • Cảm biến Dewpoint S220 (-100...0oC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Cảm biến nhiệt độ Dewpoint S220</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #808080; background-color: #ffffff;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đo được chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, Air, Argon, O₂, N₂, CO₂</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh LCD (t&ugrave;y chọn)</span></strong></p>

 • Cảm biến Dewpoint S215 (-20 …+50 ºC)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p style="background: white;"><strong style="color: #ff0000; background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px;">Cảm biến nhiệt độ điểm sương S215 (-20&hellip; +50 &deg;C)</span></strong></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;"><strong><em>(hay c&ograve;n gọi l&agrave; cảm biến đo nhiệt độ dewpoint S215)</em></strong><strong><em></em></strong></span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px; color: #0c0c0c;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</span></strong></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh LCD (t&ugrave;y chọn)</span></strong></p>

 • Cảm Biến Dewpoint S217 (-50 ºC ... +50 ºC

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • POWER METER S110

  Mã sản phẩm:


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin