• Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén

Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén (hay Đồng hồ đo lưu lượng khí nén)

Zalo/tell:0948.007.822; yen@ttech chuyên cung cấp cảm biến đo lưu lượng khí, thiết bị đo lưu lượng khí, đồng hồ đo lưu lương khí với môi chất: Khí nén, CO2; Oxy (O2);Nitơ (N2); N2O; Ar (Argon); khí tự nhiên (Natural Gas); Hidro (H2); Heli (He);Porpan (C3H8);khí gas (LPG)…của hãng Suto-itec (CHLB Đức) và các hãng nổi tiếng trên thế giới.

Kích thước đường ống thiết bị đo lưu lượng khí:

Size ống: DN15;DN20;DN25; DN32; DN40;DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300. 

Yêu cầu giá tốt thiết bị đo độ lưu lượng khí nén

Liên hệ: Zalo/tell: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

Tham khảo: 

Thiết bị đo lưu lượng khí S421 Suto-itec;Cảm biến đo lưu lượng khí nén S401;Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí Nén S401 Suto

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S430

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; V&agrave; Kh&iacute; N&eacute;n S430 (<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">đo kh&iacute; ẩm, nhiệt độ cao)&nbsp;</em></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong><em>H&atilde;ng Suto (Cs-itec) - Đức</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; color: #333333;">T&iacute;nh năng của thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; S430:</span><span style="color: #ff0000;"><strong><em><br /> </em></strong></span></span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng, gi&uacute;p KH gi&aacute;m s&aacute;t được hệ thống để c&oacute; biện&nbsp;ph&aacute;p tiết kiệm năng lượng th&iacute;ch hợp.</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất trong kh&iacute; n&eacute;n, đo kh&iacute; ở m&ocirc;i trường ẩm ướt</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; Cấp bảo vệ IP65</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; Thời gian phản hồi kết quả nhanh.</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao v&agrave; phạm vi đo rộng.</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; C&oacute; 3 dải đo lưu lượng cho KH lựa chọn: Dải ti&ecirc;u chuẩn; dải max; dải cao</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; T&iacute;n hiệu ra mA; t&iacute;n hiệu xung hoặc Modbus RTU</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; K&iacute;ch thước đường ống: 1inch&hellip;.12inch (DN25&hellip;.DN300)</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén S415 Suto

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; n&eacute;n S415 SUTO (Đức)</strong></span> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ S415 đo lưu lượng kh&iacute; kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o &aacute;p suất, nhiệt độ.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước ống: DN8, DN15, DN20, DN25;DN32</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; Nitơ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 3% of reading&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 18 ... 30 VDC / 120 mA&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: 0&deg; ... 50&deg;C</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S421

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KH&Iacute; S421</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S401

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị&nbsp;Đo Lưu Lượng Kh&iacute; V&agrave; Kh&iacute; N&eacute;n S401</span></strong></h2> <p style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN300&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: white; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;nh năng của thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; n&eacute;n S401 Suto:</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- D&ograve;ng khối lượng nhiệt, kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o sự thay đổi &aacute;p suất v&agrave; nhiệt độ</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Lắp đặt dưới &aacute;p suất qua van bi 1/2 &rdquo;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Cảm biến c&oacute; thể được hiệu chuẩn trong 2 loại kh&iacute; kh&aacute;c nhau</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Loại kh&iacute; c&oacute; thể lựa chọn (Một số loại kh&iacute; y&ecirc;u cầu hiệu chuẩn kh&iacute; thực!)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Với m&agrave;n h&igrave;nh t&iacute;ch hợp, người d&ugrave;ng c&oacute; thể xem lưu lượng thực tế v&agrave; tổng mức ti&ecirc;u thụ</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Vỏ IP65 cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghiệp khắc nghiệt</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">-T&iacute;n hiệu đầu ra mA v&agrave; xung&nbsp; hoặc giao diện Modbus / RTU</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- Thời gian phản hồi rất nhanh, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao v&agrave; dải đo rộng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">- 2 kiểu lắp đặt: lắp đặt trung t&acirc;m v&agrave; lắp đặt s&acirc;u 100 mm cho c&aacute;c đường ống lớn hơn (&gt; DN250)</span></p> <p><br /> </p>

 • TB Đo Lưu Lượng Khí (S420)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC); cs-itec

 • TB Đo Lưu Lượng Khí (S400)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; v&agrave; kh&iacute; n&eacute;n S400 (S401)</span></strong><br /> </span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto (Cs-itec )- Đức<br /> </span></strong></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><strong><span style="font-size: 16px;">Model: S400 ngừng sản xuất thay bằng m&atilde; S401</span></strong></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng&nbsp;</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU&nbsp;</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN300&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí Nén S452

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

 • TB Đo Lưu Lượng Khí (S450)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2 style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"></h2> <h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450 SUTO-ITEC</span></strong></h2> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto- itec (Cs-itec) Đức</span></strong></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; oxy, argon, cacbondioxyde, kh&iacute; tự nhi&ecirc;n, hydro, metan&hellip;. cũng c&oacute; thể đo kh&iacute; ăn m&ograve;n v&agrave; &ocirc; nhiễm.</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (hiển thị nhiệt độ)</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:(4&hellip; 20 mA) v&agrave; 1 đầu ra xung</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding-bottom: 0px; line-height: 21px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: white; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Giao diện Fieldbus: HART, Modbus, M-BUS</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: CE, RoHS;&nbsp;ATEX: II 2 G Ex d IIC T4 / GB3836 / IECEx(Optional)</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ IP67</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; color: #333333; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15; DN20; DN25; DN40; DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin