• Lõi Lọc Khí BF series

 • Lõi Lọc Khí 1x76090 B15 (Lõi lọc 15micron)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0240 ( DN 80)</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 1 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 1x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 8x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 1200 ( DN 200)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 8 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 8x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 2x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0300 ( DN 100)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 2 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 2x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 15x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 2500 ( DN 250)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 16 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 16x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 20x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 3000 ( DN 300)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 20 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 20x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 6x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0900 ( DN 150)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 6 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 6x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 4x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0600 ( DN 150)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 4 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 4x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 12x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 1800 ( DN 250)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 12 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 12x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 10x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 1500 ( DN 200)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 10 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 10x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 3x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0450 ( DN 125)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 3 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 3x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 76090 R

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 1 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 15 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 3 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 A

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc cacbon (hấp thụ hơi dầu).

 • Lõi Lọc Khí 76090 S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 0,01 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 0,1 micron.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin