• Lõi Lọc Khí BF series

 • Lõi Lọc Khí 16x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 16x76090 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 16x76090B; 16x76090P; 16x76090R; 16x76090M; 16x76090S; 16x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 2500 ( DN 250)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 16 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 16x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 8x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 8x76090 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 8x76090B; 8x76090P; 8x76090R; 8x76090M; 8x76090S; 8x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 1800 ( DN 250)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 8 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 8x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 4x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 4x76090 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 4x76090B; 4x76090P; 4x76090R; 4x76090M; 4x76090S; 4x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 0600 ( DN 150)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 4 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 4x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 2x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 2x76090 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 2x76090B; 2x76090P; 2x76090R; 2x76090M; 2x76090S; 2x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 0300 ( DN 100)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 2 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 2x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1x76090 B15 (Lõi lọc 15micron)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0240 ( DN 80)</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 1 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 1x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 12x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 12x76090 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 12x76090B; 12x76090P; 12x76090R; 12x76090M; 12x76090S; 12x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 1800 ( DN 250)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 12 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 12x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; BF 0450 ( DN 125)</strong></p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong>&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(d&ugrave;ng 3 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 3x76090)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 20x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 20x76090 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 20x76090B;20x76090P; 20x76090R;20x76090M;20x76090S;20x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 3000 ( DN 300)</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p> </p> <p><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 20 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 20x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 10x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 10x76090 OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 10x76090B; 10x76090P; 10x76090R; 10x76090M; 10x76090S; 10x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 1500 ( DN 200)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 10 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 10x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 6x76090 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 6x76090 OMEGA</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: 6x76090B; 6x76090P; 6x76090R; 6x76090M; 6x76090S; 6x76090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF 0900 ( DN 150)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(d&ugrave;ng 6 l&otilde;i lọc kh&iacute; : 6x76090)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 76090 R

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 1 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 B15

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 15 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 P

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 3 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 A

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc cacbon (hấp thụ hơi dầu).

 • Lõi Lọc Khí 76090 S

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 0,01 micron.

 • Lõi Lọc Khí 76090 M

  Mã sản phẩm: OMEGA

  L&otilde;i lọc c&oacute; cấp lọc 0,1 micron.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin