• BỘ LỌC KHÍ ÁP SUẤT CAO OMEGA-AIR

  • Bộ Lọc Khí Áp Suất 400bar; CHP 094 (2")

    Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

    <p><strong>&Aacute;p suất max: 400 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 715m 3 / h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ max: 1,5oC...65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc: 1<strong><strong>5<strong>&mu;m;</strong></strong></strong>&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, qu&aacute; tr&igrave;nh l&ecirc;n men,...</strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin