• BỘ LỌC KHÍ OMEGA-AIR

Bộ lọc khí nén Omega-air 

Hãng Omega-air (Slovenia-sx Châu âu)

Nhiệm vụ bộ lọc khí omega-air

Để lọc bui, dầu, nước trong hệ thống khí nén, làm tăng tuổi thọ máy sấy khí, giảm chi phí đầu tư....

Tham khảo: Bộ lọc khí thô Omega-air; Bộ lọc khí nhiệt độ cao Omega-air; Bộ lọc khí áp suất cao Omega-air

 • Bộ Lọc Khí AF 0056 (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 0056 Omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu bằng nh&ocirc;m&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất 16 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lọc bụi; dầu, nước, chuy&ecirc;n sử dụng cho đường ống kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</span></p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0076 (1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF0076</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/2"&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 78 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0106 (3/4")

  Mã sản phẩm: AF 0106R|AF 0106S|OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; AF 0106 Omega-air&nbsp;&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3/4&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 120Nm3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0186 (1

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF0186 OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omeaga-air (Slovenia-sx EU)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 198 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0306 (1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0306 (1") OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 335m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0476 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF 0476 Omega-air</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1 1/2" (DN40)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 510 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 0706 (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AF 0706 OMEGA-AIR&nbsp;</strong> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, h&oacute;a chất....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 780 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p>Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</p> </span>

 • Bộ Lọc Khí AF 0946 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AF0946&nbsp;</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1000m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC....65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n của c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp: thực phẩm, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, bao b&igrave;....</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 1506 (2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường Ống 2" ; AF 1506 OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1500m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lọc trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n, gi&uacute;p loại bỏ bụi, nước, dầu.</span></p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí AF 1756 (2 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Đường Ống AF1756</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 2 1/2&rsquo;&rsquo;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1680 Nm3/h.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AF 2006 (3

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n AF2006 OMEGA-AIR</strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omeaga-air (Slovenia-sx EU)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 2160 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C</span>.</p>

 • Bộ Lọc Khí AF 2406 (3

  Mã sản phẩm: AF 2406S|AF 2406R|AF 2406M

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Omega-air AF 2406&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 3&rsquo;&rsquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60 to 2760 Nm3/h.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 to 65 &deg;C.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí Nén AF HT Series Omega-Air

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT series OMEGA-AIR</strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p lực max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60 m3/h....2760 m3/h&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren :3/8"... 3"&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p>Nhiệt độ: 120oC</p> </span>

 • Bộ Lọc Khí BF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n BF series OMEGA-AIR (DN80....DN300)</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-Air (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế lọc bụi bẩn, t&aacute;ch nước, h&uacute;t m&ugrave;i,hấp thụ hơi dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp đường ống: DN80...DN300 (lắp b&iacute;ch)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1680 m3/h....31400 m3/h. Nhiệt độ: 1,5....65oC</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AAF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AAF Series OMEGA-AIR</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc kh&iacute; AAF được thiết kế để bảo vệ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; thiết bị hạ lưu với d&ograve;ng kh&iacute; thấp hơn chống lại c&aacute;c khuyết tật v&agrave; c&aacute;c hư hỏng kh&aacute;c.&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ch&uacute;ng đảm bảo loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, nước, b&igrave;nh xịt dầu, hydrocacbon, m&ugrave;i v&agrave; hơi hiệu quả từ hệ thống kh&iacute; n&eacute;n l&ecirc;n đến 16 bar.&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Y&ecirc;u cầu chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 8571-1 c&oacute; thể đạt được với 5 loại phần tử lọc kh&aacute;c nhau (P, R, M, S v&agrave; A).</span></p>

 • Bộ Lọc Khí Nén BF HP Series Omega-Air

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N BF HP series OMEGA-AIR&nbsp;</span></strong></h2> <p>Model: BF HP0300; BF HP0450;&nbsp;BF HP0600;&nbsp;BF HP0900;&nbsp;;BF HP 1200;BF HP 1500;BF HP 1800;BF HP 2500;BF HP 3000</p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế lọc bụi bẩn, t&aacute;ch nước, h&uacute;t m&ugrave;i,hấp thụ hơi dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp đường ống: DN80...DN300 (lắp b&iacute;ch)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 25bar; 50bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1680 m3/h....31400 m3/h&nbsp;</span></p>

 • Bộ Lọc Khí CF series (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N CF series OMEGA-AIR (20bar)</span></strong></strong></p> <strong> </strong> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế lọc bụi, t&aacute;ch nước, hấp thụ hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 20bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 3/8"....3" (DN10...DN80)</span></p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Bộ Lọc Khí AFs series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AFs series OMEGA (chuy&ecirc;n dụng cho ng&agrave;nh sơn)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc AF được thiết kế cho c&aacute;c ứng dụng trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp sơn</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Số lượng của c&aacute;c chất c&oacute; thể g&acirc;y suy yếu trong c&aacute;c ứng dụng l&agrave;m ướt sơn hoặc c&aacute;c khuyết tật g&acirc;y ra trong c&ocirc;ng việc sơn đ&atilde; được giảm đến mức tối thiểu.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Để đ&aacute;p ứng th&iacute;ch hợp "tương th&iacute;ch sơn" phần tử bộ lọc chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n cần phải được c&agrave;i đặt v&agrave;o nh&agrave; lọc.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí HF series (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N HF Series OMEGA-AIR (&Aacute;p Suất 50 bar)</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-Air (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 71m3/h...2160m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/2"...3"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1.5oC...65oC</span></p> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Bộ Lọc Khí SPF series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Tiệt Tr&ugrave;ng SPF series OMEGA-AIR&nbsp; </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế đặc biệt cho c&aacute;c ứng dụng trong c&ocirc;ng nghiệp chế biến, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n c&aacute;c th&agrave;nh phần hệ thống kh&iacute; n&eacute;n rất cao.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; n&eacute;n theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 8571-1 c&oacute; thể đạt được với bộ lọc th&iacute;ch hợp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho đường ống 1/4" (DN8)....3" (DN80)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 75 m3/h....3600m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ max: 150oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Bộ Lọc Khí SF series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Tiệt Tr&ugrave;ng SF Omega-air</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Model: SF 006; SF 009; SF 012; SF 032; SF 048; SF 072; SF 108; SF 144; SF 192; SF 432; SF 576; SF 768; SF 1152; SF 1536; SF 1920&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">h&atilde;ng Omega-air (xuất xứ EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc v&ocirc; tr&ugrave;ng bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ SF được thiết kế để lọc kh&iacute; v&ocirc; tr&ugrave;ng hiệu quả cao, gi&uacute;p l&agrave;m sạch kh&iacute; n&eacute;n.</span></p>

 • Bộ Lọc Khí PF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Inox PF series OMEGA-AIR</span></strong></h2> <h2><span style="font-size: 16px;">Code:&nbsp;PF 005;PF 007;PF 010;PF 018;PF 030; PF 047;PF 070;PF 094;PF 150;</span>PF 175;PF 200;PF 240;PF 450;PF 600; PF 900;PF 1200;PF 1800;PF 2000</h2> <span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u) </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1/4"....DN200</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ max: 150oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc:&nbsp; 20&mu;m;&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, qu&aacute; tr&igrave;nh l&ecirc;n men, bao b&igrave;..</span></p>

 • Bộ Lọc Khí M-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng&nbsp; M-VAC series OMEGA-AIR ( D&ugrave;ng cho Y tế)</span></strong> <p> <span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u) </p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 7,5m3/h....978m3/h</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/8"....3" (Đường ống: DN10...DN80)&nbsp;</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n VAC</span></p> <p> </span></p>

 • Bộ Lọc Khí P-VAC series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng. </span> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/8" đến 3"&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p>

 • Bộ Lọc Khí WFIF series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX WFIF Series OMEGA-AIR&nbsp; DN15...DN200</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ WFIF với c&aacute;c kết nối mặt b&iacute;ch được thiết kế lọc kh&iacute; n&eacute;n cũng như nhiều kh&iacute; kh&aacute;c, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n rất cao hoặc cần c&oacute; vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max:&nbsp; 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 150 m3/h...21120 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối b&iacute;ch: DN15...DN200</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu : th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ (inox)</span></p>

 • Bộ Lọc Khí WHFIT series (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; WHFIT series (50bar)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &Aacute;p suất: 50bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu inox</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1/2"....3"</span></p> <p><br /> </p> <p><br /> </p>

 • Bộ Lọc Khí WFIT series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX WFIT Series OMEGA-AIR&nbsp; DN15...DN80</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ WFIT series với c&aacute;c kết nối ren được thiết kế lọc kh&iacute; n&eacute;n cũng như nhiều kh&iacute; kh&aacute;c, nơi c&oacute; nguy cơ ăn m&ograve;n rất cao hoặc cần c&oacute; vỏ bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max:&nbsp; 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 75 m3/h...3600 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/4"...3" (DN15....DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu : th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ (inox)</span></p>

 • Bộ Lọc Khí CHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N ĐƯỜNG ỐNG</strong><strong>&nbsp;CHP&nbsp;</strong><strong>Series (&Aacute;p 100bar; 250bar; 420bar)</strong></span></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-Air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max:&nbsp; 100bar, 250bar; 420bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 40 m3/h...715 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/4"...2"&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động: 1,5....65&deg; C<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu :&nbsp;&nbsp;bề mặt Mạ niken 25 &mu;m</span></p> <p><strong></strong></p>

 • Bộ Lọc Khí IHP series (400bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h3><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 100BAR; 250BAR 400BAR IHP series Omega-Air</span></strong></h3> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (sx Ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max:&nbsp; 100bar, 250bar; 400bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 40 m3/h...715 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: 1/4"...2"&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động: 1,5....65&deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu : inox&nbsp;1.4404</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 5&nbsp;&micro;m; 25&micro;m; 0.1&nbsp;&micro;m; 0.01&micro;m; cabon</span></p>

 • Bộ Lọc Khí AV series

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;">Vỏ lọc bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ AV được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c tạp chất khỏi kh&ocirc;ng kh&iacute; đang được nạp hoặc cạn kiệt khỏi bồn chứa trong khi thay đổi mức chất lỏng. </span> <p><span style="font-size: 16px;">Để đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; th&iacute;ch hợp phần tử lọc (điển h&igrave;nh l&agrave; lớp lọc AVF) phải được lắp đặt v&agrave;o bộ lọc.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc AV cũng được thiết kế để khử tr&ugrave;ng. Trước khi sử dụng, nếu cần thiết cho c&aacute;c ứng dụng, khử tr&ugrave;ng c&aacute;c bộ lọc.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin