• BỘ LỌC KHÍ NHIỆT ĐỘ CAO OMEGA-AIR

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0946 (Nhiệt độ 120oC, ren 2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 0946 OMEGA</strong></h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Kết nối ren : 2" (DN50)</p> <p>Lưu lượng max: 1000 Nm 3 / h</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • Bộ Lọc Khí Nhiệt Độ 200oC; AV 006 (DN32)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AV006 OMEGA-AIR</strong></h2> </p> <p><strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 9m3/h</strong></p> <p><strong>K&iacute;ch thước đường ống:DN32</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ max: 200oC</strong></p> <p><strong>Vật liệu : inox 1.4404</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, hệ thống xử l&yacute; nước...</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 1756 (Nhiệt độ 120oC, ren 2 1/2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 1756 OMEGA</h2> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 1680 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 2 1/2" (DN65)</p> <p><strong>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </strong></p> <p><strong>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0056 (Nhiệt độ 120oC, ren 3/8") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N NHIỆT ĐỘ CAO AF HT 0056 OMEGA-AIR</strong></p> <p>H&Atilde;NG OMEGA-AIR-SX CH&Acirc;U &Acirc;U</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 60 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 3/8 " (DN10)</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 2006 (Nhiệt độ 120oC, ren 3") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 2006 OMEGA</h2> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 2160 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 3"(DN80)</p> <p><strong>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</strong></p> <p><strong>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </strong></p> <p><strong><strong>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 1506 (Nhiệt độ 120oC, ren 2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 1506 OMEGA</strong></h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u) <p> <th&ocirc;ng></th&ocirc;ng> </p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 1500 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 2"</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p><strong>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0076 (Nhiệt độ 120oC, ren 1/2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong> </strong></p> <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N NHIỆT ĐỘ CAO AF HT 0076 OMEGA-AIR</strong></h2> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 78 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 1/2 " (DN15)</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0186 (Nhiệt độ 120oC, ren 1") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO AF HT 0186 OMEGA</h2> <p><strong>H&atilde;ng Omega-air (Sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></p> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 198 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 1" (DN25)</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 2406 (Nhiệt độ 120oC, ren 3") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 2406 OMEGA</strong></h2> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 2760 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 3"</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p><strong><strong>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</strong></strong></p>

 • Bộ Lọc Khí Nhiệt Độ 200oC; AV 027 (DN40)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, hệ thống xử l&yacute; nước...</strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0706 (Nhiệt độ 120oC, ren 1 1/2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 0706 OMEGA</strong></h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Kết nối ren : 1 1/2 " (DN40)</p> <p>Lưu lượng max: 780 Nm 3 / h</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0476 (Nhiệt độ 120oC, ren 1 1/2") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 0476 OMEGA</strong></h2> H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Kết nối ren : 1 1/2 " (DN40)</p> <p>Lưu lượng max: 510 Nm 3 / h</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0106 (Nhiệt độ 120oC, ren 3/4") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N NHIỆT ĐỘ CAO AF HT 0106 OMEGA-AIR</strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 120 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 3/4" (DN20)</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • BỘ LỌC KHÍ AF HT 0306 (Nhiệt độ 120oC, ren 1") OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2>BỘ LỌC KH&Iacute; NHIỆT ĐỘ CAO&nbsp;AF HT 0306 OMEGA</h2> <p>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:&nbsp;</p> <p>&Aacute;p lực vận h&agrave;nh : 16 bar</p> <p>Lưu lượng max: 335 Nm 3 / h</p> <p>Kết nối ren : 1"</p> <p>Nhiệt độ l&agrave;m việc : 1,5 đến 120 &deg; C</p> <p>Độ tinh lọc:&nbsp; 25 &mu;m ;&nbsp;15 &mu;m;&nbsp;5 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p> <p>Được sử dụng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: thực phẩm, h&oacute;a chất, &ocirc; t&ocirc;, điện tử, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a dầu, nhựa.....</p>

 • Bộ Lọc Khí Nhiệt Độ 200oC; AV 144 (DN80)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> <h2><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N AV144 OMEGA-AIR</strong></h2> </p> <p><strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></p> <p><strong>Lưu lượng: 80m3/h</strong></p> <p><strong>K&iacute;ch thước đường ống:DN80</strong></p> <p><strong>Vật liệu : inox 1.4404</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ max: 200oC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, hệ thống xử l&yacute; nước...</strong></p>

 • Bộ Lọc Khí Nhiệt Độ 200oC; AV 032 (DN50)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>Vật liệu: Inox 1.4404</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 9....310m 3 / h</strong></p> <p><strong>Kết nối : DN 32....DN 80</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ max: 200oC</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y bia, h&oacute;a chất, sữa, dược phẩm, bệnh viện, c&ocirc;ng nghệ sinh học, hệ thống xử l&yacute; nước...</strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin