• BỘ LỌC TÁCH NƯỚC OMEGA-AIR

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN OMEGA-AIR

Là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, chuyên cung cấp bộ lọc tách nước trong khí nén giúp lọc tách nước ngưng đọng trong hệ thống khí nén ra ngoài.

Yêu cầu giá tốt bộ loc tách nước khí nén Omega-air

Điện thoại: 0948.007.822; email: yen@ttech.vn; zalo: 0948.007.822


 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-005B (3/8

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-005B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL005B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệm vụ bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.Gi&uacute;p tăng tuổi thọ thiết bị, n&acirc;ng cao hiệu quả b&ocirc;i trơn trong thiết bị</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 3/8 inch (DN10)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60m3/h</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></strong></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-200B (3

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-200B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL200B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệm vụ bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.Gi&uacute;p tăng tuổi thọ thiết bị, n&acirc;ng cao hiệu quả b&ocirc;i trơn trong thiết bị</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 3 inch (DN80)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 2160m3/h</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></strong></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-150B (2 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-150B OMEGA-AIR</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL150B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 2 1/2 inch (DN65)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1500 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệm vụ bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng:&nbsp;&ocirc; t&ocirc;, thiết bị điện tử, thực phẩm, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a chất,h&oacute;a dầu,nhựa,Sơn,ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp n&oacute;i chung</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-094B (2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-094B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL 094B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 2 inch (DN50)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1000 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng:&nbsp;&ocirc; t&ocirc;, thiết bị điện tử, thực phẩm, nước giải kh&aacute;t, h&oacute;a chất,h&oacute;a dầu,nhựa,Sơn,ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp n&oacute;i chung</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-047B (1 1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước Kh&iacute; N&eacute;n CKL-047B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx EU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vị tr&iacute; lắp bộ lọc t&aacute;ch nước CKL 047B sau m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1 1/2 inch (DN40)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 510 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-018B (1

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-018B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 1 inch (DN25)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 510 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-010B (3/4

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-010B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 3/4" (DN20)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 70 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5oC...65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n lọc bằng nh&ocirc;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-007B (1/2

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc T&aacute;ch Nước CKL-007B OMEGA-AIR</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp đường ống kh&iacute; n&eacute;n: 3/8 inch (DN10)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 60m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước Omega-air: Gi&uacute;p lọc v&agrave; t&aacute;ch nước ngưng tụ trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&acirc;n bằng nh&ocirc;m đ&uacute;c</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-CHP series (420bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL-CHP series (420bar) OMEGA-AIR</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Model: CKL-CHP003;&nbsp;CKL-CHP005;&nbsp;CKL-CHP007<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">CKL-CHP 010;&nbsp;CKL-CHP 018; CKL-CHP030 ;CKL-CHP 047; CKL-CHP094</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span><span style="color: #ff0000;"><strong><strong style="color: #ff0000;"><strong style="color: #ff0000;"><br /> </strong></strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100, 250, 420 bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 40 đến 715 Nm&sup3; / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: &frac14; '' đến 2 ''</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ: 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Vật liệu th&eacute;p carbon<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị t&aacute;ch nước ngưng CKL-CHP được thiết kế để loại bỏ hiệu quả cao c&aacute;c chất lỏng rời khỏi hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Để xả nước ngưng từ thiết bị t&aacute;ch nước ngưng CKL-CHP, điều cần thiết l&agrave; phải lắp đặt hệ thống xả nước ngưng tự động hoặc điện tử.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-HF series (50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL-HF (50bar) OMEGA</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong>Model: CKL-HF 007; CKL-HF 010; CKL-HF 018;&nbsp;<strong>CKL-HF 047;&nbsp;</strong></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong>CKL-HF 070;&nbsp;<strong>CKL-HF 094;&nbsp;</strong></strong></strong></strong></span></strong><strong><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><strong><strong>CKL-HF 150;&nbsp;<strong>CKL-HF 200;&nbsp;<strong>CKL-HF 240</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị t&aacute;ch nước ngưng CKL-HF được thiết kế để loại bỏ hiệu quả cao c&aacute;c chất lỏng rời khỏi hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">B&ecirc;n trong vỏ c&oacute; bộ phận t&aacute;ch nước ngưng. Yếu tố n&agrave;y t&aacute;ch nước đ&atilde; h&oacute;a lỏng khỏi d&ograve;ng ch&iacute;nh v&agrave; ngăn chất lỏng v&agrave; c&aacute;c hạt lớn bay lại trong kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Để xả nước ngưng từ thiết bị t&aacute;ch nước ngưng CKL-HF, điều cần thiết l&agrave; phải lắp đặt hệ thống xả nước ngưng tự động hoặc điện tử.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SFH /SFH SS series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">BỘ LỌC T&Aacute;CH NƯỚC SFH /SFH SS series&nbsp; (16bar) OMEGA</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị t&aacute;ch nước ngưng SFH được thiết kế để loại bỏ efFiCient cao của chất lỏng khối lượng lớn v&agrave; c&aacute;c tạp chất lớn khỏi hệ thống kh&iacute; n&eacute;n </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất SFH: 16barr</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất SFH SS: 13barr</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 1760 đến 12550 Nm&sup3; / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối:&nbsp; DN80 đến DN350</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&eacute;p cacbon s&ecirc;-ri SFH</span></p> <span style="font-size: 16px;"> Vật liệu SFH SS loạt th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ 1.4404</span>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CS /CS SS series (16bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CS /CS SS series OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất vận h&agrave;nh CS: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất vận h&agrave;nh CS SS: 13bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 840 đến 14280 Nm&sup3; / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối DN65 đến DN300</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu th&eacute;p carbon d&ograve;ng CS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu CS SS loạt th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ 1.4404</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị t&aacute;ch nước ngưng CS được thiết kế để loại bỏ hiệu quả cao c&aacute;c chất lỏng rời v&agrave; c&aacute;c tạp chất lớn khỏi hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p>

 • BỘ LỌC TÁCH NƯỚC CKL-C series (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC T&Aacute;CH NƯỚC CKL-C series (20bar) OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;CKL-C 20; CKL-C 21; CKL-C 30; CKL-C 31; CKL-C 40</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>CKL-C 43; CKL-C 50; CKL-C 52; CKL-C 61</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc t&aacute;ch nước CKL-C được thiết kế để loại bỏ hiệu quả cao c&aacute;c chất lỏng rời khỏi hệ thống kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; ch&acirc;n kh&ocirc;ng l&ecirc;n đến 20 bar.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu Lượng:&nbsp; 72 đến 2760 Nm&sup3; / h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối : ⅜ &rdquo;đến 3&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động. phạm vi 1,5 đến 65 &deg; C</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin