• HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO) OMEGA-AIR

 • HẠT HÚT (SORBEO SL - Soda lime)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T (SORBEO SL) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO SL-S; SORBEO SL-M; SORBEO SL-L;</span></strong><strong><span style="font-size: 16px;">SORBEO SL-XL</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • HẠT HÚT (SORBEO BTN - Bentonite)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T (SORBEO BTN) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;SORBEO BTN-S; SORBEO BTN-M; SORBEO BTN-L;&nbsp;</strong><strong>SORBEO BTN-XL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO AC)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">HẠT H&Uacute;T (SORBEO AC) OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;SORBEO AC-S; SORBEO AC-M; SORBEO AC-L;</strong><strong>SORBEO AC-XL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t&nbsp; than hoạt t&iacute;nh c&oacute; thể lọc sạch kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; bằng c&aacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">phương tiện của một qu&aacute; tr&igrave;nh hấp phụ v&agrave; chủ yếu được sử dụng để t&aacute;ch dầu hơi từ d&ograve;ng kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Than hoạt t&iacute;nh c&oacute; thể được sử dụng cho c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c t&ugrave;y theo th&ocirc;ng số kỹ thuật bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Than hoạt t&iacute;nh l&agrave; chất hấp phụ dạng vi&ecirc;n hiệu quả cao, c&oacute; độ m&agrave;i m&ograve;n thấp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Than hoạt t&iacute;nh cung cấp mật độ cao v&agrave; hoạt t&iacute;nh cao (số iốt)</span></p>

 • HẠT HÚT (SORBEO HC - Catalyst)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T (SORBEO HC) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;SORBEO HC-S; SORBEO HC-M; SORBEO HC-L;</strong><strong>SORBEO HC-XL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất x&uacute;c t&aacute;c SORBEO HC d&ugrave;ng để x&uacute;c t&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh oxy h&oacute;a CO th&agrave;nh CO2 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&ocirc; hoặc c&aacute;c kh&iacute; kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Theo c&aacute;ch n&agrave;y CO độc được loại bỏ v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; CO2 được tạo ra.</span><br /> <br /> </p>

 • HẠT HÚT ẨM (SORBEO AA)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T ẨM (SORBEO&nbsp;AA)| OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <strong> </strong> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO AA-S;SORBEO AA-M;SORBEO AA-L;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO AA-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO AA-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t SORBEO AA l&agrave; một khối cầu mịn của alumin đ&atilde; hoạt h&oacute;a,l&agrave; chất h&uacute;t ẩm để l&agrave;m kh&ocirc; nhiều loại chất lỏng v&agrave; kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t SORBEO AA được sử dụng trong nhiều ứng dụng như chất hấp phụ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">trong m&aacute;y sấy hấp phụ, loại bỏ axit&nbsp;c&oacute; nguồn gốc từ dầu b&ocirc;i trơn v&agrave; chất l&agrave;m&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">lạnh, qu&aacute; tr&igrave;nh thanh lọc / loại bỏ c&aacute;c chất ph&acirc;n cực cao.</span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO MS10A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T&nbsp; (SORBEO MS10A) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO MS10-S; SORBEO MS10-M; SORBEO MS10-L</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO MS10-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO MS10-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t SORBEO MS10 l&agrave; một aluminosilicat tinh thể, xốp ở dạng hạt.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng mở ra trong c&aacute;c tinh thể c&oacute; đường k&iacute;nh xấp xỉ 10 &Aring;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Do khả năng chứa nước v&agrave; CO2 cao, ph&acirc;n tử n&agrave;y được sử dụng rộng r&atilde;i để lọc kh&ocirc;ng kh&iacute; trong c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y t&aacute;ch kh&iacute; lạnh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">N&oacute; cũng được &aacute;p dụng trong việc loại bỏ&nbsp;H2S / mercaptan v&agrave; c&aacute;c hợp chất lưu huỳnh kh&aacute;c từ kh&iacute; tự nhi&ecirc;n v&agrave; LPG&nbsp;</span><br /> </span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO SGWS)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T&nbsp; (SORBEO SGWS) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO SGWS-S; SORBEO SGWS-M; SORBEO SGWS-L</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO SGWS-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO SGWS-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất hấp phụ kh&aacute;ng nước SORBEO SGW l&agrave; một dạng hạt silica gel c&oacute; lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng rộng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; l&agrave; một chất hấp phụ đệm được sử dụng để bảo vệ giường hấp phụ.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất hấp phụ SORBEO SGW thể hiện khả năng chứa nước cao trong điều kiện độ ẩm tương đối cao v&agrave; trong đặc biệt l&agrave; khi nước c&oacute; mặt trong pha lỏng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; cũng c&oacute; c&ocirc;ng suất cao đối với hydrocacbon lỏng v&agrave; chất lỏng hữu cơ kh&aacute;c. Khi ẩm ướt, n&oacute; duy tr&igrave; độ bền cơ học v&agrave; t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của n&oacute;.</span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO SGR)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T&nbsp; (SORBEO SGR) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO SGR-S; SORBEO SGR-M; SORBEO SGR-L</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO SGR-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO SGR-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t SORBEO SGR l&agrave; một dạng hạt silica c&oacute; lỗ rỗng hẹp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt h&uacute;t SORBEO SGR bao gồm c&aacute;c hạt tương đối lớn v&agrave; được sử dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">trong&nbsp;nhiều loại qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m kh&ocirc; v&agrave; tinh chế c&aacute;c quy tr&igrave;nh.</span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO MS3A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T&nbsp; (SORBEO MS3)| OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO MS3-S; SORBEO MS3-M; SORBEO MS3-L</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO MS3-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO MS3-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">SORBEO MS3 l&agrave; một aluminosilicat tinh thể, xốp ở dạng hạt. C&aacute;c lỗ rỗng trong tinh thể c&oacute; đường k&iacute;nh xấp xỉ 3 &Aring;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất hấp phụ đ&atilde; được chỉ định đặc biệt để l&agrave;m kh&ocirc; etylen trong c&aacute;c đơn vị kh&iacute; bị nứt.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chất hấp phụ cũng được sử dụng để l&agrave;m kh&ocirc; c&aacute;c kh&iacute; c&oacute; chứa H2S v&agrave; CO2, nơi tạo th&agrave;nh COS</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">phải được tối thiểu h&oacute;a.</span></p>

 • HẠT HÚT (SORBEO CSM - Carbon Molecular Sieve)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T (SORBEO CSM) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;SORBEO CSM-S; SORBEO CSM-M; SORBEO CSM-L</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO CSM-XL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">CMS c&oacute; h&igrave;nh dạng của chất rắn m&agrave;u đen h&igrave;nh trụ. N&oacute; chứa v&ocirc; số 4 lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng mịn angstrom.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">CMS được sử dụng để t&aacute;ch kh&ocirc;ng kh&iacute; th&agrave;nh nitơ v&agrave; oxy.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Trong c&ocirc;ng nghiệp, CMS c&oacute; thể tập trung nitơ từ kh&ocirc;ng kh&iacute; bằng hệ thống PSA.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • HẠT HÚT (SORBEO SGC - Silica gel)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T (SORBEO SGC) OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO SGC-S; SORBEO SGC-M; SORBEO SGC-L</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">SORBEO SGC-XL</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • HẠT HÚT (ADSORBENT SORBEO MS4A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>HẠT H&Uacute;T&nbsp; (SORBEO MS4A)| OMEGA-AIR</strong></span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> </strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model:&nbsp;SORBEO MS4-S; SORBEO MS4-M; SORBEO MS4-L</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>SORBEO MS4-XL;&nbsp;</strong><strong>SORBEO MS4-XXL</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hạt H&uacute;t SORBEO MS4 l&agrave; một aluminosilicat tinh thể, xốp ở dạng hạt. C&aacute;c lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng mở trong&nbsp;tinh thể c&oacute; đường k&iacute;nh xấp xỉ 4 &Aring;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">SORBEO MS4 d&ugrave;ng để l&agrave;m kh&ocirc; cho hầu hết c&aacute;c loại kh&iacute; v&agrave; hơi.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; cũng c&oacute; thể được sử dụng để loại bỏ c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c c&oacute; đường k&iacute;nh ph&acirc;n tử hiệu dụng nhỏ hơn 4 &Aring;.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin