• BỘ TÁCH NƯỚC & BỘ LỌC KHÍ OMEGA

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0006 (ren 1/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0016 (ren 1/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0056 (ren3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0046 (ren 1/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0036 (ren 3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0076 (ren 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>

 • Bộ TÁCH NƯỚC & LỌC KHÍ CKL-AF 0026 (ren 1/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>&Aacute;p suất max: 16 bar&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lưu lượng max: 10 m3/h.... 780 m3/h</strong></p> <p><strong>Kết nối ren : 1/8"...1 1/2"</strong></p> <p><strong>Nhiệt độ : 1,5oC....65oC</strong></p> <p><strong>L&otilde;i lọc:&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m , cacbon</strong></p> <p><strong>Được sử dụng ở c&aacute;c ng&agrave;nh: &ocirc; t&ocirc;, điện tử, thực phẩm, sơn, nhựa...</strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin