• Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu Đường Ống OMEGA

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 75140 (bộ lọc khí AF2406) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 75140A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2406 (3")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;75140A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 07050 (bộ lọc khí AF0076) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 07050A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0076(1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 07050A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 32075 (bộ lọc khí AF0476) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;">l&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 32075A OMEGA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0476(1 1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 320750A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 51090 (bộ lọc khí AF0946) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; DẦU 51090A</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0946(2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51090A (Cacbon)</span></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 14075 (bộ lọc khí AF0106) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 14050A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0106(3/4")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 14075A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 12075 (bộ lọc khí AF0186) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 12075A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0186(1")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 12075A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 22075 (bộ lọc khí AF0306) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 22075A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0306(1")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 22075A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 06050 (bộ lọc khí AF0056) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 06050A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0056(3/8")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 06050A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 51140 (bộ lọc khí AF2006) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 51140A OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2006 (3")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51140A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 76090 (bộ lọc khí AF1756) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 76090A OMEGA</span></div> <p>Được thiết kế để loại bỏ hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 1756(2 1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 76090A (Cacbon)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Hấp Thụ Hơi Dầu 50075 (bộ lọc khí AF0706) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC HẤP THỤ DẦU 50075A</span></div> <span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0706(1 1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 500750A (Cacbon)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin