• Lõi Lọc Thô Đường Ống Omega-air

Lõi Lọc Khí Thô Omega-air

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam

Cung cấp lõi lọc khí thô omega-air:

06050R; 07050R; 14050R; 12050R;22075R;32075R;50075R;51090R;76090R;51140R;75140R 


 • Lõi Lọc Khí thô 32075 (bộ lọc khí thô AF0476) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;32075B; 31075P; 31075R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0476 (1 1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 32075 B (15micron); 32075<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);32075 R (1micron); 32075M (0.1micron</span>)</strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 51090 (bộ lọc khí thô AF0946) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;51090B; 51090P; 51090R OMEGA&nbsp;10:20:55</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0946 (2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51090B (15micron); 51090<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);51090 R (1micron); 51090M (0.1micron)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 76090 (bộ lọc khí thô AF1756) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;76090B;76090P;76090R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước, những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 1756 (2 1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 76090B (15micron); 76090<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);76090R (1micron); 76090M (0.1micron)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 22075 (bộ lọc khí thô AF0306) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;22075B; 22075P; 22075R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước ,&nbsp; những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0306 (1")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 22075 B (15micron); 22075<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);22075 R (1micron); 22075M (0.1micron)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 14050 (bộ lọc khí thô AF0106) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;14050B; 14050P; 14050R OMEGA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước ,những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0106 (3/4")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 14050 B (15micron); 140<strong>50&nbsp;</strong>P (3micron);14050 R (1micron);14050 M (0.1micron</span>)</strong><br /> <br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí thô 12075 (bộ lọc khí thô AF0186) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;12075B; 12075P; 12075R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước ,những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0186 (1")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 12075 B (15micron); 12075&nbsp;P (3micron);12075R (1micron);12075&nbsp;M (0.1micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 06050 (bộ lọc khí thô AF0056) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . <p>Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</p> <p><strong>D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0056 (3/8")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 06050 B (15micron);&nbsp;06050 P (3micron);06050 R (1micron);06050 M (0.1micron);06050 S (micron);<br /> </strong><br /> <br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí thô 07050 (bộ lọc khí thô AF0076) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;07050B; 07050P; 07050R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0076 (1/2")</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Với độ tinh lọc: 07050 B (15micron);&nbsp;<strong>07050&nbsp;</strong>P (3micron);07050 R (1micron);07050 M (0.1micron)</strong><br /> </span> <br /> <br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí thô 75140 (bộ lọc khí thô AF2406) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc; 75140B;75140R;75140P OMEGA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2406 (3")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 75140B (15micron); 75140<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);75140R (1micron); 75140M (0.1micron)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 51140 (bộ lọc khí thô AF2006) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;51140B;51140P;51140R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước&nbsp; những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2006 (3")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51140B (15micron); 51140<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);51140R (1micron); 51140M (0.1micron)</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí thô 50075 (bộ lọc khí thô AF0706) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC TH&Ocirc;&nbsp;50075B; 50075P; 50075R OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0706 (1 1/2")</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 50075B (15micron); 50075<strong>&nbsp;</strong>P (3micron);50075 R (1micron); 50075M (0.1micron)</span></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin