• BỘ HIỂN THỊ, LƯU DỮ LIỆU, HÃNG SUTO-ITEC

BỘ HIỂN THỊ, LƯU DỮ LIỆU, HÃNG SUTO-ITEC

Dùng hiển thị các giá trị của thiết bị đo lưu lượng, dewpoint, nhiệt độ, áp suất & có thể lưu trữ dữ liệu, kết nối máy tính.

XUẤT XỨ BỘ HIỂN THỊ & LƯU DỮ LIỆU

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Bộ Hiển Thị S320 (Màn hình S320)

  Mã sản phẩm: S320

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Hiển Thị S320 (M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị S320)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>M&agrave;n h&igrave;nh S320 hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng số: lưu lượng, nhiệt độ, &aacute;p suất, điểm sương....</strong></span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu đầu v&agrave;o : 1 t&iacute;n hiệu sensor:&nbsp;flow/dew point sensor</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 t&iacute;n hiệu&nbsp;analog sensors (0&hellip;20 mA, 0&hellip;10V)<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> </span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Giao diện: Cổng USB</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Đầu ra:&nbsp;2 Alarm relay&nbsp;</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 118x115x93 mm</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Ti&ecirc;u chuẩn bảo vệ: IP65</span></p> <p style="padding-bottom: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;100...240 VAC, 50-60 Hz, 15 VA</span></p>

 • Bộ Hiển Thị S331 (Màn hình S331)

  Mã sản phẩm: S331

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ HIỂN THỊ S331 (M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị V&agrave; Lưu Dữ Liệu S331)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị S331 d&ugrave;ng để&nbsp; hiển thị, đo v&agrave; lưu dữ liệu th&ocirc;ng số:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">ưu lượng, điểm sương, &aacute;p suất, nhiệt độ, điện năng ti&ecirc;u thụ...</em>. tr&ecirc;n một hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &bull; Giao diện m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng m&agrave;u 5 &ldquo;độ ph&acirc;n giải cao</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; L&ecirc;n đến 16 đầu v&agrave;o cảm biến</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &bull; Giao diện USB để truyền dữ liệu sang thẻ dữ liệu hoặc PC </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &bull; Giao diện RS-485 (Modbus / RTU) v&agrave; Ethernet&nbsp;&nbsp;(Modbus / TCP)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &bull; Nguồn cung cấp cảm biến 10 W (24 VDC) </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &bull; Lưu dữ liệu: 100 triệu gi&aacute; trị.</span></p>

 • Bộ Hiển Thị S330 (Màn hình S330)

  Mã sản phẩm: S330

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Hiển Thị S330 (M&agrave;n H&igrave;nh Hiển Thị S330)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">Hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng số:&nbsp;</span><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">lưu lượng, điểm sương, &aacute;p suất, nhiệt độ,&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">điện năng ti&ecirc;u thụ...</em>.&nbsp;tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Giao diện m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng m&agrave;u 5 &ldquo;độ ph&acirc;n giải cao</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; L&ecirc;n đến 16 đầu v&agrave;o cảm biến</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Giao diện USB để truyền dữ liệu sang thẻ dữ liệu hoặc PC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Giao diện RS-485 (Modbus / RTU) v&agrave; Ethernet&nbsp;&nbsp;(Modbus / TCP)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Nguồn cung cấp cảm biến 10 W (24 VDC)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin