• THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ 


Chuyên cung cấp các thiết bị đo lưu lượng khí nén, khí oxi, khí LPG; khí agon; khí nito, tiêu chuẩn châu âu, giá cạnh tranh, giao hàng nhanh.

Tham khảo: thiết bị đo dewpoint;Thiết bị đo nồng độ hơi dầu S120, thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén

XUẤT XỨ THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S430 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; n&eacute;n S430&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1inch&hellip;.12inch (DN25&hellip;.DN300) </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ hoạt động: -40oC&hellip;230oC </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Nhiệt độ m&ocirc;i trường: -20...+60oC </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &Aacute;p suất hoạt động: 1.6 Mpa (16bar)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất trong kh&iacute; n&eacute;n, đo kh&iacute; ở m&ocirc;i trường ẩm ướt</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí S418-V

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S418-V SUTO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suo-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng của đồng hồ đo lưu lượng kh&iacute; S418-V</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Được sử dụng để theo d&otilde;i hiệu suất của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">hiển thị &aacute;p suất ch&acirc;n kh&ocirc;ng m&agrave; c&ograve;n hiển thị dải đo lưu lượng ch&acirc;n kh&ocirc;ng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thực tế,&nbsp;gi&uacute;p người vận h&agrave;nh theo d&otilde;i dễ d&agrave;ng v&agrave; đảm bảo tin cậy quy tr&igrave;nh..</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước ren: DN8, DN15, DN20, DN25 DN32&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n , N2, O2, CO2 and other gases</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4 &hellip; 20 mA ,Modbus, M-Bus</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Giao diện Bluetooth để c&agrave;i đặt cảm biến từ xa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ ghi dữ liệu nh&uacute;ng c&oacute; khả năng ghi 5 triệu mẫu&nbsp; đo lường</span></p> <div><br /> </div>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí S415

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S415 Suto</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch Thước Đường ống: DN8; DN15; DN20; DN25</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 10bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; oxi, kh&iacute; CO2, kh&iacute; gas, kh&iacute; nito....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; modbus....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị LED</span></p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí S418

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; S418</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ S418 đo lưu lượng kh&iacute; kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o &aacute;p suất, nhiệt độ.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước ống: DN8, DN15, DN20, DN25; DN32</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: <strong>Kh&iacute; n&eacute;n, Nito; Agon; CO2; Oxy; H2; kh&iacute; gas;He; C3H8...</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 1.5% of reading</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 0&hellip;1.0 Mpa (10bar)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: 18 ... 30 VDC / 120 mA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: 0&deg; ... 50&deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp th&ecirc;m lưu dữ liệu, đo &aacute;p suất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải &Aacute;p suất: 0&hellip;1.0 Mpa (10bar)</span></p> </h2>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S452 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S452&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống:DN15;DN20;DN25;DN32;DN40;DN50;DN65;DN80.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S450 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...DN300</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>

 • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ S401 (SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><span style="font-size: 16px;"><strong>Thiết Bị Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S401</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN300&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Lưu Lượng Khí S421 Suto-itec

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KH&Iacute;&nbsp; S421</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cảm biến kh&iacute; S421 đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ trong kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15....DN80</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh LCD</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin