• THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN (SUTO-iTEC)

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN (SUTO-iTEC)

Bộ xác định rò rỉ khí nén bằng siêu âm, có định hướng laze, thuận lợi cho xác định các vị trí trên cao hoặc xa. 

XUẤT XỨ BỘ PHÁT HIỆN RÒ RỈ

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)

  • THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ NÉN S530 (SUTO-ITEC)

    Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

    <h2 style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y Ph&aacute;t Hiện R&ograve; Rỉ Kh&iacute; V&agrave; Kh&iacute; N&eacute;n S530 Suto</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto (Đức)</strong>&nbsp;</span> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; S530 l&agrave; bộ x&aacute;c định r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;bằng&nbsp;si&ecirc;u &acirc;m,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">c&oacute; định hướng laze, thuận lợi cho x&aacute;c định c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cao hoặc xa.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng: </span></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ trong kh&iacute; n&eacute;n, chất l&agrave;m lạnh</span></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Kiểm tra c&aacute;ch điện của cửa ra v&agrave;o v&agrave; cửa sổ.</span></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">&bull; Ph&aacute;t hiện xả điện một phần g&acirc;y ra thiệt hại tr&ecirc;n c&aacute;ch nhiệt.</span></p>

  • Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén S531

    Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

    <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y Ph&aacute;t Hiện R&ograve; Rỉ Kh&iacute; N&eacute;n S531 Suto</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">S531 l&agrave; thiết bị ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ si&ecirc;u &acirc;m cho kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; kh&iacute; gi&uacute;p người&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">d&ugrave;ng nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m v&agrave; ghi lại c&aacute;c r&ograve; rỉ trong hệ thống của họ.&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng m&agrave;u 3,5&rdquo; độ ph&acirc;n giải cao, gi&uacute;p dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ nhớ gần như kh&ocirc;ng giới hạn cho c&aacute;c bản ghi r&ograve; rỉ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y với tai nghe</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Camera t&iacute;ch hợp để chụp ảnh vị tr&iacute; r&ograve; rỉ</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y ghi &acirc;m để ghi nhớ giọng n&oacute;i</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Con trỏ laser để x&aacute;c định vị tr&iacute; r&ograve; rỉ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ghi lại th&ocirc;ng tin r&ograve; rỉ để thống k&ecirc; v&agrave; sửa chữa</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;nh to&aacute;n tổn thất kh&ocirc;ng kh&iacute; theo l/min, m3/h hoặc cfm v&agrave; bằng nội tệ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ giảm tiếng ồn</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dung lượng pin l&ecirc;n đến 8 giờ</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin