• CẢM BIẾN ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ NÉN

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S401

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC); cs-itec

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S401 </strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..&nbsp;</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1inch&hellip;.12inch (DN25&hellip;.DN300)</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra mA; t&iacute;n hiệu xung hoặc Modbus RTU</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">Kết nối ren: 1&rdquo;&hellip;12&rdquo; (DN25&hellip;.DN300)</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động: 1.6 Mpa (16bar)&nbsp;</span></p> <p><span style="text-indent: -0.25in; font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;&nbsp; 12&hellip;30VDC,100mA</span></p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí S421

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><span style="font-size: 16px;"><strong>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S421</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: Kh&iacute; n&eacute;n; kh&iacute; Oxi; Kh&iacute; Nito; kh&iacute; Agon; kh&iacute; LPG; kh&iacute; Heli; kh&iacute; CO2....</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ; đo lưu lượng tức thời v&agrave; lưu lượng tổng, gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng gi&aacute;m s&aacute;t hệ thống v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p tiết kiệm kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4...20mA; t&iacute;n hiệu xung; t&iacute;n hiệu Modbus RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN80 (lkết nối: lắp bich; lắp ren)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 16bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng thuận tiện; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</span></p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S452

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S452&nbsp;</span></strong></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;:&nbsp;M&ocirc;i chất đo kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas, hơi....</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN25...DN80</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 4.0Mpa (40bar)<br /> </span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị tại chỗ lưu lượng tức thời v&agrave; tổng.</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p> <p style="background: white; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: start;"><span style="font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">Giao diện Fieldbus: HART, Modbus, M-BUS</span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: CE, RoHS</span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">ATEX: II 2 G Ex d IIC T4 / GB3836 / IECEx(Optional)</span></p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S450

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; S450</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo: kh&iacute; n&eacute;n, kh&iacute; CO2, O2, N2, N2O, Ar, NG, gas,...</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: DN15...&nbsp;DN300.</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 16bar</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP67</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Vật liệu cảm biến: Inox 316L</span></p>

 • Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí Nén S430

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Lưu Lượng Kh&iacute; N&eacute;n S430</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">T&iacute;nh năng của thiết bị đo lưu lượng kh&iacute; S430</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo lưu lượng tức thời v&agrave; tổng, gi&uacute;p KH gi&aacute;m s&aacute;t được hệ thống để c&oacute; biện&nbsp;ph&aacute;p tiết kiệm năng lượng th&iacute;ch hợp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất trong kh&iacute; n&eacute;n, đo kh&iacute; ở m&ocirc;i trường ẩm ướt</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao v&agrave; phạm vi đo rộng.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; 3 dải đo lưu lượng cho KH lựa chọn: Dải ti&ecirc;u chuẩn; dải max; dải cao<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra mA; t&iacute;n hiệu xung hoặc Modbus RTU<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n; CO2; O2; N2; N2O; Ar; H2; He; C3H8&hellip;..<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước đường ống: 1inch&hellip;.12inch (DN25&hellip;.DN300)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng lắp đặt v&agrave; sử dụng</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin