• THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG (SUTO-ITEC)

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG 

TTECH chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ điểm sương  hay còn gọi là độ Dewpoint, độ ẩm trong khí nén xuất xứ hãng SUTO-iTec (Đức),

giúp nhà máy nhanh chóng xử lý độ ẩm có trong hệ thống khí nén một cách triệt để.

XUẤT XỨ Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505

HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Cảm biến Dewpoint S215(-20… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến Dewpoint S215(-20&hellip; +50 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-1 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p style="text-indent: 0.5in; background: white;"><strong>Thiết bị đo điểm sương cầm tay&nbsp;</strong><em><strong>S505-1</strong></em><em> h&atilde;ng Suto-itec (Đức) được ra đời để gi&uacute;p người d&ugrave;ng đo được nhiệt độ đọng sương (hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ Dewpoint) h&atilde;ng đ&atilde; kết hợp c&ocirc;ng nghệ đo lường với thiết kế giao diện người d&ugrave;ng (UI).</em><strong></strong></p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -50oC...+50oC</strong></p> <p style="background: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, đo &aacute;p suất, đo điểm sương</p> <p style="background: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</p>

 • Cảm biến Dewpoint S217 (-50… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến Dewpoint S217 (-50&hellip; +50 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp;</strong><strong><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S215: -50&hellip; +50 &deg;C Td</strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế cho c&aacute;c ứng dụng OEM trong m&aacute;y sấy l&agrave;m lạnh v&agrave; h&uacute;t ẩm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi rất nhanh đảm bảo chỉ b&aacute;o an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy bất cứ khi n&agrave;o điểm sương nằm ngo&agrave;i phạm vi hợp lệ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể được lắp trực tiếp v&agrave;o m&aacute;y sấy th&ocirc;ng qua ren G 1/2 &rdquo;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao 1 &deg; C&hellip; điểm sương 2 &deg; C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chịu được sự ngưng tụ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu nối M8 v&agrave; c&aacute;p c&oacute; d&acirc;y hở.</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương S505;S520 Cầm Tay, SUTO-ITEC (ĐỨC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương S505; S520 (Dewpoint S505)</strong></h2> <p>H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</p> <p>Dải đo: -100oC...+50oC</p> <p>Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-100 ... +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span><br /> <strong>Dải đo:&nbsp;-<span style="background-color: #ffffff;">100 ... +20 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</strong></span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S211/S215/S220

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Dewpoint S211/S215/S220</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S211: -60&hellip; +20 &deg;C Td ( vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy h&uacute;t ẩm)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td (cho ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao)</span></strong><br /> </span></p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Tương tự 2 d&acirc;y 4 ... 20 mA hoặc tương tự 3 d&acirc;y 4 ... 20 mA + Modbus / RTU</p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S220(-100… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến Dewpoint S211(-60&hellip; +20 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td (cho ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao)</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505-2(SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-2&nbsp; (Dewpoint S505-2)</strong></p> <strong> </strong> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p>Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505-2 hay c&ograve;n gọi l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ đọng sương S505-2 cầm tay (đo Dewpoint S505-2)</p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -</strong><strong>100</strong><strong>oC...</strong><strong>-30</strong><strong>oC</strong></p> <p><span style="background-color: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</span></p> <p><span style="background-color: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520&nbsp;</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.<br /> </span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute; đo: Kh&iacute; n&eacute;n, CO2, N2, Argon</span></strong></p> <table class="NormalTable"> <tbody> </tbody> </table> <span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">Lựa chọn cảm biến theo nhu cầu của bạn</span> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">-<strong>100 ... +20 &deg; C Td với cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản ti&ecirc;u chuẩn</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong> -50 ... +50 &deg; C Td kh&ocirc;ng c&oacute; cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản kinh tế</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Dễ sử dụng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Đo lường theo ISO 8573-1</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương S211/S215/S220 (Dewpoint)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Dewpoint S211/S215/S220</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S211: -60&hellip; +20 &deg;C Td ( vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy h&uacute;t ẩm)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size: 16px;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td (cho ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao)</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước nhỏ gọn, c&oacute; thể lắp ở m&aacute;y sấy kh&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh LCD tại chỗ.M&agrave;n h&igrave;nh c&oacute; thể xoay 340 &deg; để ph&ugrave; hợp với nhu cầu của bạn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> T&iacute;n hiệu ra: Tương tự 2 d&acirc;y 4 ... 20 mA hoặc tương tự 3 d&acirc;y 4 ... 20 mA + Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S211(-60… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến Dewpoint S211(-60&hellip; +20 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S211: -60&hellip; +20 &deg;C Td ( vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy h&uacute;t ẩm)</span></strong></p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Tương tự 2 d&acirc;y 4 ... 20 mA hoặc tương tự 3 d&acirc;y 4 ... 20 mA + Modbus / RTU</p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-50 ... +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <strong>Dải đo:&nbsp;-50<span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;... +50 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin