• Lõi Lọc Tinh Đường Ống OMEGA

 • Lõi Lọc Khí Tinh 32075 (bộ lọc khí tinh AF0476) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 32075S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0476 (1 1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 32075S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 07050 (bộ lọc khí tinh AF0076) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0076 (1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 07050S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 76090 (bộ lọc khí tinh AF1756) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 1756 (2 1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 76090S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 50075 (bộ lọc khí tinh AF0706) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0706 (1 1/2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 50075S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 51140 (bộ lọc khí tinh AF2006) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51140S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2406 (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51140S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 14075 (bộ lọc khí tinh AF0106) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0106 (3/4")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 14075S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 75140 (bộ lọc khí tinh AF2406) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 2406 (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 75140B (15micron); 75140&nbsp;P (3micron);75140R (1micron); 75140M (0.1micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 12075 (bộ lọc khí tinh AF0186) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0186 (1")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 12075S (0.01micron)</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 51090 (bộ lọc khí tinh AF0946) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0946(2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 51090S (0.01micron</span><strong>)</strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 06050 (bộ lọc khí tinh AF0056) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 06050S OMEGA</strong></div> <p>Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </p> <p>Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</p> <p><strong>D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0056 (3/8")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 06050S (0.01micron)</strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Tinh 22075 (bộ lọc khí tinh AF0306) OMEGA-AIR

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <div><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075S OMEGA</span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n . </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho th&acirc;n lọc:&nbsp; AF 0306 (1")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 22075S (0.01micron)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin