• THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG (SUTO-ITEC)

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG S520; S520; S220;S221;S215;S350 

TTECH chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ điểm sương S520; S220;S221;S215;S350 hay còn gọi là độ Dewpoint, độ ẩm trong khí nén xuất xứ hãng SUTO-iTec (Đức),

giúp nhà máy nhanh chóng xử lý độ ẩm có trong hệ thống khí nén một cách triệt để.

Tham khảo:  Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-100 ... +20 °C),Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520
Xuất xứ: HÃNG SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)


 • Cảm biến Dewpoint S211(-60… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S211</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">S211: -60&hellip; +20 &deg;C Td ( vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy h&uacute;t ẩm)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: Tương tự 2 d&acirc;y 4 ... 20 mA hoặc tương tự 3 d&acirc;y 4 ... 20 mA + Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Cảm Biến Dewpoint S231 (Chống cháy nổ)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S231 (Ph&ograve;ng ch&aacute;y nổ)</span></strong><br /> &nbsp;(hay cảm biến đo nhiệt độ điểm sương S231) </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dew point:-50 ... +20 &deg;C Td</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nhiệt độ&nbsp; &nbsp;: -30 ... +70 &deg;C&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo: Kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c kh&iacute; kh&aacute;c. Cấp bảo vệ: IP 67 EMC: IEC 61326-1</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: Ex db[ib] IIC T4 Gb</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&aacute;m s&aacute;t điểm sương ổn định trong c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp hoặc nơi nguy hiểm.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao tr&ecirc;n to&agrave;n bộ phạm vi</span><br /> </span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S220(-100… +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S220</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S220:-100&hellip; +20 &deg;C Td</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Đo được chất kh&iacute;: kh&iacute; n&eacute;n, Air, Argon, O₂, N₂, CO₂</strong></span><br /> </span></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Điểm Sương Cầm Tay S520&nbsp;</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.<br /> </span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</span></p> <p style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute; đo: Kh&iacute; n&eacute;n, CO2, N2, Argon</span></strong></p> <table class="NormalTable"> <tbody> </tbody> </table> <span style="background-color: #ffffff; font-size: 16px;">Lựa chọn cảm biến theo nhu cầu của bạn</span> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">-<strong>100 ... +20 &deg; C Td với cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản ti&ecirc;u chuẩn</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong> -50 ... +50 &deg; C Td kh&ocirc;ng c&oacute; cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản kinh tế</strong></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Dễ sử dụng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> Đo lường theo ISO 8573-1</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"> M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S217 (-50… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S217</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp;</strong><strong><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">S217: -50&hellip; +50 &deg;C Td</strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ: IP 65<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất kh&iacute;: kh&iacute; kh&ocirc;ng ăn m&ograve;n</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước nhỏ n&ecirc;n l&yacute; tưởng cho việc lắp đặt m&aacute;y sấy l&agrave;m lạnh v&agrave;&nbsp; m&aacute;y h&uacute;t ẩm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4 ... 20 mA 2-wire, 4 ... 20 mA 3-wire + Modbus/RTU</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể được lắp trực tiếp v&agrave;o m&aacute;y sấy th&ocirc;ng qua ren G 1/2 &rdquo;</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cảm biến chịu được sự ngưng tụ</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đầu nối M8 / M12 v&agrave; c&aacute;p c&oacute; d&acirc;y hở</span></p>

 • Cảm Biến Dewpoint S230 (Chống cháy nổ)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Dewpoint S230 (Ph&ograve;ng ch&aacute;y nổ)</span></strong><br /> &nbsp;(hay cảm biến đo nhiệt độ điểm sương S230) </span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dew point:-60 ... +20 &deg;C Td</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nhiệt độ&nbsp; &nbsp;: -30 ... +70 &deg;C&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động: -0.1 ... 1.6 MPa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: 0 ... +50 &deg;C&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ẩm m&ocirc;i trường:&nbsp; &nbsp; 0 ... 100 % rH</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra: 4 ... 20 mA; RS-485 (Modbus/RTU)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp; &nbsp;12 ... 30 VDC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren: G 1/2&rdquo; (ISO 228/1), inox 1.4301 (SUS 304)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&ocirc;i chất đo: Kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c kh&iacute; kh&aacute;c. Cấp bảo vệ: IP 67 EMC: IEC 61326-1</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ: Ex db[ib] IIC T4 Gb</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi nhanh, dễ d&agrave;ng sử dụng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Gi&aacute;m s&aacute;t điểm sương ổn định trong c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp hoặc nơi nguy hiểm.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao tr&ecirc;n to&agrave;n bộ phạm vi</span><br /> </span></p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-50 ... +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> <strong>Dải đo:&nbsp;-50<span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;... +50 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p>

 • Cảm biến Dewpoint S215(-20… +50 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Cảm biến nhiệt độ Dewpoint S215(-20&hellip; +50 &deg;C)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;">S215: -20&hellip; +50 &deg;C Td (vị tr&iacute; lắp m&aacute;y sấy tủ lạnh)</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra:&nbsp; 4 ... 20 mA hoặc&nbsp; Modbus / RTU</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Cấp bảo vệ: IP 65</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Chi ph&iacute; bảo tr&igrave; thấp do c&aacute;c ph&eacute;p đo ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy l&agrave;m tăng khoảng thời gian hiệu chuẩn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> C&aacute;c gi&aacute; trị đo c&oacute; sẵn trong một số đơn vị: &deg; C Td &bull; g / m3 &bull; mg / m3 &bull; ppmv &bull; g / kg (@ &aacute;p suất tham chiếu) &bull;% RH ...</span></p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương S505;S520 Cầm Tay, SUTO-ITEC (ĐỨC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Điểm Sương S505; S520 (Dewpoint S505)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-iTec (CHLB Đức)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Model S505 được đổi th&agrave;nh model: S520</span><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">-100 ... +20 &deg; C Td với cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản ti&ecirc;u chuẩn</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">-50 ... +50 &deg; C Td kh&ocirc;ng c&oacute; cảm biến &aacute;p suất như phi&ecirc;n bản kinh tế</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ Dewpoint S305

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Gi&aacute;m S&aacute;t Đo Nhiệt Độ Điểm Sương (Dewpoint Monitor S350)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB Đức)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dewpoint: -50 ... + 20 &deg; C Td </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -20 ... + 50 &deg; C Td</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất hoạt động: 0.3 ... 1.5 Mpa</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ m&ocirc;i trường: -30 ... +70&deg;C</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cung cấp kh&iacute; n&eacute;n th&ocirc;ng qua kết nối nhanh 6 mm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nguồn điện: 100 ... 240 VAC hoặc 24 VDC</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể gắn tường hoặc bảng điều khiển</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c &plusmn; 2 &deg; C Td</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp bảo vệ IP65</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">T&iacute;n hiệu ra; 4 ... 20 mA đầu ra cho hệ thống PLC hoặc SCADA</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t nhiệt độ dewpoint, c&agrave;i đặt cảnh bảo ngưỡng đo qua đ&egrave;n led v&agrave; chu&ocirc;ng.</span></p>

 • Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (-100 ... +20 °C)

  Mã sản phẩm: Suto-itec (Đức)

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Dewpoint Cầm Tay S520 (Điểm Sương)<br /> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Suto-itec (Đức)</strong></span><br /> <strong>Dải đo:&nbsp;-<span style="background-color: #ffffff;">100 ... +20 &deg; C Td</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffffff;">Đo lường theo ISO 8573-1</span><span style="background-color: #ffffff;"></span></span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh t&ugrave;y chọn: Dự đo&aacute;n gi&aacute; trị cuối, ảnh chụp nhanh m&aacute;y ảnh v&agrave; ph&eacute;p đo</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y in kh&ocirc;ng d&acirc;y để b&aacute;o c&aacute;o tại chỗ, ho&agrave;n hảo cho c&aacute;c cuộc kiểm to&aacute;n</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng để vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả đo nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&iacute;ch hợp đo 3 th&ocirc;ng số: Dewpoint, nhiệt độ, &aacute;p suất.</strong></span></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Đọng Sương S505-2(SUTO-ITEC)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <p><strong>Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-2&nbsp; (Dewpoint S505-2)</strong></p> <strong> </strong> <p>H&atilde;ng SUTO-ITEC (CHLB ĐỨC)</p> <p>Thiết bị đo điểm sương cầm tay S505-2 hay c&ograve;n gọi l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ đọng sương S505-2 cầm tay (đo Dewpoint S505-2)</p> <p><strong>Dải đo Dewpoint:&nbsp; -</strong><strong>100</strong><strong>oC...</strong><strong>-30</strong><strong>oC</strong></p> <p><span style="background-color: white;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, &aacute;p suất, dewpoint</span></p> <p><span style="background-color: white;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo Điểm Sương Cầm Tay S505-1 (Suto-itec)

  Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

  <span style="font-size: 16px;"><strong>Thiết bị đo nhiệt độ điểm sương cầm tay S520;</strong><em><strong>S505-1</strong></em></span> <p><em><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Suto-itec (Đức)&nbsp;</span></em></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em>Được ra đời để gi&uacute;p người d&ugrave;ng đo được nhiệt độ đọng sương (hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ Dewpoint)&nbsp;</em><em>h&atilde;ng đ&atilde; kết hợp c&ocirc;ng nghệ đo lường với thiết kế giao diện người d&ugrave;ng (UI).</em></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo Dewpoint:&nbsp; -50oC...+50oC</span></strong></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">T&iacute;ch hợp đo nhiệt độ, đo &aacute;p suất, đo điểm sương</span></p> <p> </p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">Cho kết quả nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin