• Đồng hồ đo độ cứng Asker

 • Đồng Hồ Đo Độ Cứng Cao Su Type F Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Đồng Hồ Đo Độ Cứng Cao Su Type F Asker</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại F</strong>&nbsp;d&agrave;nh cho c&aacute;c mẫu mềm hơn nhiều (độ cứng thấp) cho kết quả đọc ch&iacute;nh x&aacute;c v&igrave; n&oacute; c&oacute; đầu đo v&agrave; ch&acirc;n chịu &aacute;p lớn hơn.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c vật liệu xốp kh&aacute;c nhau như bọt urethane, bọt biển, v.v.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kh&ocirc;ng cần ấn m&aacute;y đo độ cứng v&agrave;o mẫu m&agrave; chỉ cần đặt n&oacute; l&ecirc;n mẫu. V&igrave; n&oacute; mềm n&ecirc;n trọng lượng của m&aacute;y đo độ cứng tạo th&agrave;nh &aacute;p suất l&ecirc;n mẫu.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh trụ</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ch&acirc;n &aacute;p tiếp x&uacute;c với mẫu c&oacute; đường k&iacute;nh 80mm, đủ rộng để đưa ra ph&eacute;p đo ổn định bằng c&aacute;ch đặt n&oacute; l&ecirc;n mẫu.</span></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type JC Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng cao su Type JC Asker</span></strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại JC d&agrave;nh cho cao su th&ocirc;ng thường,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">chất đ&agrave;n hồi nhựa nhiệt dẻo v&agrave; nhựa mềm ph&ugrave; hợp với th&ocirc;ng</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">số kỹ thuật của JIS K 6301&nbsp;trước đ&acirc;y.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: Điểm h&igrave;nh n&oacute;n phẳng</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type AL Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type AL Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng loại AL d&agrave;nh cho chung cao su (Độ cứng th&ocirc;ng thường)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sản phẩm chủ đạo được sử dụng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để đo c&aacute;c loại cao su</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kh&aacute;c nhau v&agrave; được quy định trong c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn JIS K 6253-3, ASTM D 2240, ISO 48-4, DIN53505, v.v.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Điểm h&igrave;nh n&oacute;n phẳng</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su C2L Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

 • Máy đo độ cứng cao su C1L Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng&nbsp;cao su ASKER Type C1L</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại C1L,được sản xuất từ ​​năm 1956, l&agrave; m&aacute;y đo độ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">cứng thương hiệu đầu ti&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn thực tế tr&ecirc;n thế giới</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">để đo cao su mềm, bọt biển, v.v. Được sử dụng rộng r&atilde;i để đo cao su mềm,</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">bọt biển v&agrave; c&aacute;c chất đ&agrave;n hồi xốp kh&aacute;c, cũng như sợi cuộn , -phim v&agrave; cuộn d&acirc;y dệt (g&oacute;i sợi).</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh cầu</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type JA Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng cao su ASKER Type JA</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type JA&nbsp;d&agrave;nh cho cao su th&ocirc;ng thường</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: Điểm h&igrave;nh n&oacute;n phẳng<br /> <br /> Ch&acirc;n &aacute;p tiếp x&uacute;c với mẫu c&oacute; chiều rộng 44mm v&agrave; chiều s&acirc;u 18mm<br /> </span></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type DL Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type DL Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ đo độ cứng loại D cho cao su cứng (độ cứng cao) v&agrave; nhựa.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để đo cao su cứng v&agrave; nhựa v&agrave;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">được quy định trong c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn JIS K 6253-3, ASTM D 2240, ISO 48-4, DIN53505, v.v.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Mũi nhọn</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type JAL Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng cao su Type JAL Asker </span></strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Loại JA d&agrave;nh cho cao su th&ocirc;ng thường.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: Điểm h&igrave;nh n&oacute;n phẳng</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type BL Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type BL Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại B d&agrave;nh cho cao su b&aacute;n cứng&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">(từ độ cứng b&igrave;nh thường đến độ cứng cao), theo quy định của ASTM D2240.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; được sử dụng để đo&nbsp;c&aacute;c mẫu vật cứng hơn, chẳng hạn như đất s&eacute;t nung</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">hoặc&nbsp;gốm r&ecirc;u,&nbsp;so với m&aacute;y đo độ cứng Loại A, v&igrave; vết l&otilde;m l&agrave; l&ograve; xo -được tải&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">như trong ASKER Loại A, nhưng c&oacute; dạng h&igrave;nh n&oacute;n như trong ASKER Loại D.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Mũi nhọn</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type B Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type B Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại B d&agrave;nh cho cao su b&aacute;n cứng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(từ độ cứng b&igrave;nh thường đến độ cứng cao), theo quy định của ASTM D2240.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; được sử dụng để đo c&aacute;c mẫu vật cứng hơn, chẳng hạn như đất s&eacute;t nung</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">hoặc gốm r&ecirc;u, so với m&aacute;y đo độ cứng Loại A, v&igrave; vết l&otilde;m l&agrave; l&ograve; xo -được tải</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">như trong ASKER Loại A, nhưng c&oacute; dạng h&igrave;nh n&oacute;n như trong ASKER Loại D.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Mũi nhọn</span></strong></p>

 • Load tester JA Asker

  Mã sản phẩm:

 • Máy đo độ cứng cao su Type FP Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng cao su Type FP Asker</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại F d&agrave;nh cho c&aacute;c mẫu mềm hơn nhiều&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(độ cứng thấp) cho kết quả đọc ch&iacute;nh x&aacute;c v&igrave; n&oacute; c&oacute; đầu đo v&agrave;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;ch&acirc;n chịu &aacute;p lớn hơn.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c vật liệu xốp kh&aacute;c&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">nhau như bọt urethane, bọt biển, v.v.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh trụ</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su CSC2 Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type CSC2 Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại CSC2 d&agrave;nh cho c&aacute;c vật liệu c&oacute; bề mặt si&ecirc;u mềm&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(độ cứng thấp) v&agrave; xốp hơn c&aacute;c vật liệu nằm trong phạm vi đo của ASKER&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Loại C v&agrave; C2, chẳng hạn như cao su mềm, cuộn cao su, v.v.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; ph&ugrave; hợp với c&aacute;c vật liệu xốp như bọt biển mềm , bọt nhựa, v.v.&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh trụ</span></strong></p>

 • Đồng hồ đo độ cứng cao su Type C Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng hồ đo độ cứng cao su Type C Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại C,được sản xuất từ ​​năm 1956,&nbsp;l</strong>&agrave; m&aacute;y đo&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">độ cứng thương hiệu đầu ti&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn thực tế tr&ecirc;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;thế giới để đo cao su mềm, bọt biển, v.v.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng rộng r&atilde;i để đo cao su mềm, bọt biển v&agrave; c&aacute;c chất đ&agrave;n hồi</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">xốp kh&aacute;c, cũng như sợi cuộn , -phim v&agrave; cuộn d&acirc;y dệt (g&oacute;i sợi).</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh cầu</span></strong></p>

 • Đồng Hồ Đo Độ Cứng Cao Su Type A Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type A</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng loại A d&agrave;nh cho chung cao su (Độ cứng th&ocirc;ng thường)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sản phẩm chủ đạo được sử dụng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để đo c&aacute;c loại cao su</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">kh&aacute;c nhau v&agrave; được quy định trong c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn JIS K 6253-3, ASTM D 2240, ISO 48-4, DIN53505, v.v.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Điểm h&igrave;nh n&oacute;n phẳng</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type E Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng cao su Type E Asker</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ đo độ cứng ASKER Loại E d&agrave;nh cho cao su mềm (độ cứng thấp),&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">theo quy định của JIS K 6253-3 v&agrave; ISO 48-4.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng n&agrave;y giống như M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại C ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng rộng r&atilde;i để đo cao su mềm, bọt biển v&agrave; c&aacute;c chất đ&agrave;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">hồi xốp kh&aacute;c, cũng như sợi cuộn, m&agrave;ng v&agrave; cuộn d&acirc;y dệt (g&oacute;i sợi).</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh cầu</span></strong></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type CS Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ cứng cao su Type CS Asker</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker&nbsp; - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại CS được thiết kế để giảm số đọc sai của</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;ph&eacute;p đo đối với bọt polystyrene bằng c&aacute;ch l&agrave;m biến dạng đồng thời&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nhiều bọt dạng hạt. Vết l&otilde;m lớn hơn v&agrave; l&ograve; xo mạnh hơn so với ASKER&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Loại C cho ph&eacute;p đo ổn định c&aacute;c hạt dạng hạt c&oacute; k&iacute;ch thước lớn như bọt polystyrene .</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,54mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh trụ</span></strong></p>

 • Đồng Hồ Đo Độ Cứng Cao Su Type D Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <span style="font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ff0000;">Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Type D </span> <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo độ cứng loại D Asker cho cao su cứng (độ cứng cao) v&agrave; nhựa.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để đo cao su cứng v&agrave; nhựa,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">đồng thời được quy định trong c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn JIS K 6253-3,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ASTM D 2240, ISO 48-4, DIN53505, v.v.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: Mũi nhọn</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ch&acirc;n &aacute;p tiếp x&uacute;c với mẫu c&oacute; chiều rộng 44mm v&agrave; chiều s&acirc;u 18mm,</span></p>

 • Máy đo độ cứng cao su Type EL Asker

  Mã sản phẩm: Asker - Nhật

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ cứng cao su type EL Asker</span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Asker &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đồng hồ&nbsp;&nbsp;đo</span> độ cứng ASKER Loại EL d&agrave;nh cho cao su mềm (độ cứng thấp),</p> <p><span style="font-size: 16px;">theo quy định của JIS K 6253-3 v&agrave; ISO 48-4.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng n&agrave;y giống như M&aacute;y đo độ cứng ASKER Loại C ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng rộng r&atilde;i để đo cao su mềm, bọt biển v&agrave; c&aacute;c chất đ&agrave;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">hồi xốp kh&aacute;c, cũng như sợi cuộn, m&agrave;ng v&agrave; cuộn d&acirc;y dệt (g&oacute;i sợi).</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chiều cao: 2,50mm H&igrave;nh dạng: H&igrave;nh cầu</span></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin