• Thiết Bị Đo Hãng SIMCO

 • Bộ nguồn MCM 30 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Máy đo cân bằng ion Simco EA-5J

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>M&aacute;y đo c&acirc;n bằng ion Simco EA-5J</h2>

 • Máy đo điện trở bề mặt ST-4 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo điện trở bề mặt Simco ST-4&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Simco - Nhật</span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"><strong>Chức năng m&aacute;y đo điện trở bề mặt simco ST-4</strong>&nbsp;</span> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">C&oacute; thể đo điện trở bề mặt đơn giản bằng c&aacute;ch đặt n&oacute; l&ecirc;n vật cần đo.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">V&igrave; l&agrave; loại di động n&ecirc;n dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c tr&ecirc;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; được thiết kế th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường v&igrave; n&oacute; sử dụng pin sạc.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Phạm vi dải đo l&agrave; 103 đến 1013 &Omega;/□ (hoặc &Omega;), n&ecirc;n c&oacute; thể đo điện trở của nhiều vật liệu v&agrave; sản phẩm kh&aacute;c nhau. L&yacute; tưởng để kiểm tra, bảo tr&igrave; v&agrave; quản l&yacute; thảm dẫn điện, s&agrave;n dẫn điện, t&uacute;i dẫn điện, sản phẩm chống tĩnh điện, v.v.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Tương th&iacute;ch với chế độ đo ti&ecirc;u chuẩn IEC (t&ugrave;y chọn) N&oacute; cũng ph&ugrave; hợp với phương ph&aacute;p đo bằng phương ph&aacute;p điện cực ti&ecirc;u chuẩn IEC (diện t&iacute;ch tiếp x&uacute;c, trọng lượng).<br /> </span></p>

 • Súng ion TG-3 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Máy đo tĩnh điện Simco FMX-004

  Mã sản phẩm: Simco FMX-004

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y Đo Điện &Aacute;p Tĩnh Điện FMX-004 SIMCO</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Simco &ndash; Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo điện &aacute;p tĩnh điện Simco FMX-004 <strong>(H&Agrave;NG C&Oacute; SẴN - ZALO:0948007822</strong>)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">được&nbsp;thiết kế nhỏ gọn vừa l&ograve;ng b&agrave;n tay với m&agrave;n&nbsp;h&igrave;nh LCD lớn, dễ đọc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; c&oacute;<span style="font-size: 16px;"> thể dễ d&agrave;ng&nbsp;<strong>đo điện t&iacute;ch l&ecirc;n đến &plusmn; 30 kV</strong>&nbsp;(khoảng c&aacute;ch đo: 25 mm).</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">V&igrave; vậy n&oacute; c&oacute; thể được sử dụng để <strong>x&aacute;c định&nbsp;</strong><strong>c&aacute;c&nbsp;</strong><strong>vị tr&iacute; tạo ra tĩnh điện,&nbsp;</strong><strong>kiểm&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>tra mức độ tĩnh điện,&nbsp;</strong>lập kế hoạch c&aacute;c biện ph&aacute;p chống tĩnh điện, đo hiệu</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ứng,&nbsp;quản l&yacute; bảo tr&igrave;&hellip;.</span></p> <span style="font-size: 16px;"><strong> Dải đo : 0 ~ &plusmn; 1.49kv (thấp); &plusmn; 1kV ~ &plusmn; 30KV (cao)&nbsp; </strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">Khoảng c&aacute;ch : 25mm +-0.5mm&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thời gian phản hồi : 5 lần/s</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Độ ch&iacute;nh x&aacute;c : 20kV +-10% </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước : 123x73x25mm, 170g</span><br /> </span></p>

 • Charge Plate Monitor EA-5J Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo c&acirc;n bằng ion Simco EA-5J</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Simco - Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo cần bằng ion EA-5J dễ d&agrave;ng đo hiệu suất khử tĩnh điện (thời gian khử tĩnh điện) v&agrave; khả năng c&acirc;n bằng ion của thiết bị khử tĩnh điện. K&iacute;ch thước nhỏ gọn v&agrave; trọng lượng nhẹ gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng cầm bằng một tay, l&yacute; tưởng cho c&aacute;c ph&eacute;p đo tại chỗ. N&oacute; c&oacute; thể được sử dụng để kiểm tra định kỳ, lựa chọn, đ&aacute;nh gi&aacute;, v.v. của thiết bị khử tĩnh điện.</span></p>

 • Súng thổi ion TOP GUN 3 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>S&uacute;ng khử tĩnh điện TG-3 Simco</h2>

 • Máy đo tĩnh điện 775PVS Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Bộ nguồn F267 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Chargemaster VCM VCM30-P Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

 • Đồng hồ đo tĩnh điện FMX-003 Simco

  Mã sản phẩm: SIMCO

  <h2>Thiết bị đo tĩnh điện FMX-003 Simco,</h2>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin