• Thiết bị đo hãng PCE

 • Máy đo điện trường 3 chiều - Radio Frequency meter -

  Mã sản phẩm: PCE

  Máy đo điện trường 3 chiều với đầu dò hình cầu, phát hiện bức xạ điện từ, với dải tần từ 50MHz lên tới 3,5 GHz. Thiết bị này phù hợp với các phép đo  trong lĩnh vực truyền tải điện (máy biến áp), cũng như việc đo điện từ trường phát ra từ màn hình máy tính, truyền hình và các hệ thống máy công nghiệp.Nó cũng có khả năng phát hiện bức xạ của hệ thống không dây, chẳng hạn như một mạng LAN không dây,của GSM hoặc để xác định bức xạ từ lò vi sóng.

 • Máy đo từ trường - Radiation detector - PCE-G

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>M&aacute;y đo từ trường với đầu d&ograve; 3 chiều x&aacute;c địnhbức xạ điện từ. Thiết bị n&agrave;y đ&atilde; được ph&aacute;t triển đặc biệt để đo lường m&aacute;y biến &aacute;p để đ&aacute;nh gi&aacute; từ trường ph&aacute;t ra từ m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y vi t&iacute;nh, ti vi, hệ thống điện c&ocirc;ng nghiệp( dải ph&acirc;n c&aacute;ch từ, động cơ điện, vv).Thiết bị n&agrave;y đ&aacute;p ứng Ti&ecirc;u chuẩn Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u IEC 801-1 (EN 50.081-1) v&agrave; n&oacute; cũng đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm v&agrave; đo lường; IEC 204 (IN 60.204).<br /> <br /> </p>

 • Camera đo nhiệt độ - PCE-TC 3

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera chụp ảnh nhiệt ( Camera hồng ngoại) với độ ph&acirc;n giải quang học cao (160 x 120 pixel) .Yếu tố cốt l&otilde;i của m&aacute;y ảnh nhiệt l&agrave; một d&atilde;y phẳng ti&ecirc;u cảm biến nhiệt với độ ph&acirc;n giải 160 x 120 pixel. Camera n&agrave;y được thiết kế &nbsp;dễ sử dụng bằng tay. Với trọng lượng chỉ 750 g, rất th&iacute;ch hợp cho việc sử dụng v&agrave; lắp đặt, &nbsp;ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kh&aacute;c như an ninh, gi&aacute;m s&aacute;t,...

 • Máy đo độ rung PCE-VM 5000

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE -VM 5000 đo độ rung với 4 k&ecirc;nh lưu trữ dữ liệu được thiết kế đặc biệt cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c . Với bốn k&ecirc;nh đo độ rung đồng thời do cảm biến rung động từ xa trong dải tần số từ 10 Hz đến 1 KHz tốc độ , gia tốc v&agrave; mở rộng.

 • Máy đo độ dày vật liệu PCE-TG 100

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-TG 100 l&agrave; thiết bị chuy&ecirc;n đo độ d&agrave;y vật liệu cho c&aacute;c vật liệu như kim loại, thủy tinh, nhựa v&agrave; c&aacute;c vật liệu đồng nhất kh&aacute;c

 • Máy đo độ cứng bê tông PCE-HT 225A

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-HT-225A l&agrave; m&aacute;y đo độ cứng b&ecirc; t&ocirc;ng được sử dụng rộng r&atilde;i trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng cũng như c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c.

 • Máy đo độ rung, đo tốc độ vòng quay động cơ - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-VT 204 l&agrave; thiết bị t&iacute;ch hợp đo độ rung v&agrave; tốc độ, thiết bị n&agrave;y rất th&iacute;ch hợp đo đạc độ rung của động cơ từ đ&oacute; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n c&oacute; thể &nbsp;đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo tr&igrave; cũng như lắp đặt hệ thiết bị một c&aacute;ch khoa học.

 • Camera đo nhiệt độ PCE-IVT 1

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera đo nhiệt độ kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (-50 to 1000&deg;C) v&agrave; đo nhiệt độ tiếp x&uacute;c kiểu K, đo nhiệt độ, độ ẩm m&ocirc;i trường, đo nhiệt độ điểm sương<br /> <div></div>

 • Máy đo độ dày lớp phủ PCE-CT 60

  Mã sản phẩm: PCE

  Đo độ d&agrave;y lớp phủ với đầu đo từ t&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh như: nhựa, sắt, th&eacute;p, nh&ocirc;m, đồng, sắt kh&ocirc;ng gỉ&hellip;

 • Thiết bị đo độ dày vật liệu - Thickness gauge - PCE-TG

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ d&agrave;y PCE-TG 250 l&agrave; một thiết bị dễ sử dụng v&agrave; cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c về độ d&agrave;y vật liệu. Vận tốc &acirc;m thanh được sử dụng c&oacute; thể điều chỉnh d&ugrave;ng cho thiết bị n&agrave;y, n&oacute; l&agrave;m cho việc đo lường c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c nhau như th&eacute;p, nh&ocirc;m, thủy tinh v&agrave; nhựa ti&ecirc;u chuẩn. Thiết bị n&agrave;y c&oacute; thể thực hiện đo cho bề d&agrave;y bể, ống v&agrave; vật liệu kh&aacute;c nhau.

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-HT200

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>Thiết bị thử độ cứng PCE-HT200 (loại A) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp;</p> <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,1 đơn vị độ cứng.</p>

 • Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại - PCE-IR 1000 series

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-IR 1000 được thiết kế đặc biệt d&ugrave;ng để đo ở nhiệt độ cao như c&aacute;c th&agrave;nh phần kim loại v&agrave; th&eacute;p đặc biệt l&agrave; ng&agrave;nh đ&uacute;c v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;gn nghiệp cần phải kiểm so&aacute;t ở nhiệt độ cao. PCE-IR 1000 c&oacute; thể đo được l&ecirc;n đến 1800&deg;C. Nhờ độ ph&acirc;n giải quang học của m&aacute;y từ 120:1 v&agrave; 300:1 gi&uacute;p m&aacute;y c&oacute; thể đo kể cả những vật liệu nhỏ v&agrave; khảng c&aacute;nh xa. M&aacute;y c&oacute; phần mềm v&agrave; bộ nhớ lưu trữ gi&aacute; trị đo v&agrave; c&oacute; thể chuyển giao sang m&aacute;y t&iacute;nh để ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; lưu trữ

 • Máy đo điện từ trường (AC và DC) PCE-MFM 3000

  Mã sản phẩm: PCE

  <p><br /> </p> <p >M&Aacute;Y ĐO ĐIỆN TỪ TRƯỜNG<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Model: PCE-MFM 3000<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> D&ugrave;ng để đo từ trường động (AC) v&agrave; từ trường tĩnh (DC)<br /> </br></p>

 • Máy đo độ rung PCE-VM 25

  Mã sản phẩm: PCE

  Vibration meter to monitor machines and roller bearing / contact-free temperature and rotational speed determination / OLED- color display / graphic display / data storage for 16,000 measurement values / USB interface

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-DX

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị đo độ cứng PCE-DX-A l&agrave; một thiết bị ti&ecirc;u chuẩn để đo độ cứng của vật liệu mềm.&nbsp; <p>Thiết bị d&ugrave;ng để đo c&aacute;c vật liệu mềm như cao su hoặc c&aacute;c vật liệu c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi.</p>

 •  Máy đo độ dầy lớp phủ (sơn, vật liệu …) - PCE-Ct 30 / 40 / 50

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-CT 30/40/50 l&agrave; dụng cụ đo độ dầy lớp phủ được sử dụng rất rộng r&atilde;i trong đo đạc độ dầy lớp phủ tr&ecirc;n c&aacute;c loại vật liệu như sắt, th&eacute;p, v&agrave; c&aacute;c loại vật liệu kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh kh&aacute;c. Thiết bị được c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n tin d&ugrave;ng trong kiểm tra th&acirc;n xe &ocirc;t&ocirc; , tr&ecirc;n cơ sở đo độ dầy của lớp sơn phủ ta c&oacute; thể biết được &nbsp;lớp sơn dầy mỏng để biết rằng chiếc xe đ&atilde; được phục chế sau tai nạn hay l&agrave; kh&ocirc;ng? M&aacute;y cũng cho ph&eacute;p x&aacute;c định chất lượng của lớp sơn phủ, một đặc t&iacute;nh quan trọng kh&aacute;c của m&aacute;y đ&oacute; l&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh đo đạc kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến bề mặt sơn phủ.

 • Thiết bị đo vòng quay động cơ - PCE-T236

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-T236 l&agrave; thiết bị đo số v&ograve;ng quay động cơ điện tử hiện đại, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, c&oacute; thể đo theo 2 phương ph&aacute;p: đo theo kiểu tiếp x&uacute;c trực tiếp v&agrave; đo kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (đo bằng tia laser).&nbsp; <p>Thiết bị được ứng dụng rộng r&atilde;i trong c&ocirc;ng nghiệp, trong kiểm tra c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật của m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, nhất l&agrave; th&ocirc;ng số về số v&ograve;ng quay của động cơ.<br /> <br /> </p>

 • Máy đo độ rung - Vibration meter - PCE-VT 2700

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ rung điện tử hiện đại t&iacute;ch hợp bộ nhớ c&oacute; khả năng kết nối với m&aacute;y vi t&iacute;nh. Tr&ecirc;n cơ sở đo độ rung động của thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n c&oacute; thể đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p lắp đặt v&agrave; bảo tr&igrave; m&aacute;y hợp l&yacute;.

 • Thiết bị đo độ cứng cao su, nhựa - PCE-HT210

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị thử độ cứng PCE-HT210 (loại D) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm. <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,2 đơn vị độ cứng.</p>

 • Máy đo độ rung PCE-VT 2800

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ rung PCE-VT 2800 l&agrave; một thiết bị l&yacute; tưởng cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n, kỹ sư bảo tr&igrave; để nhanh ch&oacute;ng kiểm tra độ rung của c&aacute;c bộ phận, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; thiết bị. M&aacute;y đo độ rung đo tốc độ dao động v&agrave; sự thay đổi của c&aacute;c bộ phận m&aacute;y m&oacute;c thiết bị để c&oacute; thể kiểm so&aacute;t sự hoạt động tốt nhất của thiết bị. M&aacute;y PCE-VT 2800 c&oacute; t&iacute;nh năng t&iacute;ch hợp lưu trữ dữ liệu. C&aacute;c dữ liệu được ghi, được lưu trữ tr&ecirc;n một thẻ nhớ SD v&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể được chuyển trực tiếp đến m&aacute;y t&iacute;nh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay th&ocirc;ng qua cổng USB hoặc giao diện RS232.

 • Máy đo độ trắng PCE-WSB 1

  Mã sản phẩm: PCE

  <div></div>

 • Thiết bị đo độ rung - Vibration meter - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  Tr&ecirc;n cơ sở đo độ rung của động cơ, thiết bị,&hellip; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa bảo tr&igrave; m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, cũng như trong lắp đặt hệ thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.

 • Máy đo tốc độ vòng quay dạng đèn chớp PCE-OM15

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-OM 15 l&agrave; một m&aacute;y đo tốc độ v&ograve;ng quay dạng đ&egrave;n chớp sử dụng một b&oacute;ng đ&egrave;n xenon 6500K để đo. PCE-OM 15 cho ph&eacute;p chiếu s&aacute;ng, đo, đếm vật thể di động một thời gian ngắn chỉ với một đ&egrave;n flash tương tự như kỹ thuật quay phim bằng c&aacute;ch sử dụng li&ecirc;n tiếp nhanh ch&oacute;ng của h&igrave;nh ảnh để x&aacute;c nhận một chuyển động li&ecirc;n tục.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin