• Thiết bị đo hãng Carmar

 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SINGLE AXIS DRO

  Mã sản phẩm: Carmar

  Được thiết kế d&agrave;nh cho c&aacute;c hệ thống đo lường hiển thị<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Sử dụng hệ thống xử l&yacute; dữ liệu hiệu quả th&ocirc;ng qua kết nối với c&aacute;c hệ thống đo quang, đo đạc hiển vi, đo đạc hiển thị

 • Thước tuyến tính tiêu chuẩn Carmar LE series

  Mã sản phẩm: Carmar

  Thước đo tuyến t&iacute;nh LE series được thiết kế ho&agrave;n to&agrave;n dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ của Carmar tech<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Thước đo tuyến t&iacute;nh LE được &aacute;p dụng tr&ecirc;n c&aacute;c m&aacute;y chiếu bi&ecirc;n dạng, đo tọa độ, bộ so s&aacute;nh quang, c&ocirc;ng cụ hiển vi&hellip;.

 • Máy hiệu chuẩn tọa độ Carmar TPM series

  Mã sản phẩm: Carmar

  M&aacute;y hiệu chuẩn tọa độ kỹ thuật số Carmar TPM-1540<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> M&aacute;y hiệu chuẩn tọa độ 3D kỹ thuật số Carmar TPM-1540V<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> M&aacute;y hiệu chuẩn TPM được t&iacute;ch hợp bộ quang học, cơ cấu điện tử

 • Máy chiếu biên dạng quang học Carmar PV-3000DE

  Mã sản phẩm: Carmar

  <p><br /> </p> <p >PV-3000DE kỹ thuật số sử dụng động cơ bước trục Z, hội tụ điện tử<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Tiến h&agrave;nh đo đạc đối tượng với nhiều độ ph&oacute;ng đại kh&aacute;c nhau<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Sử dụng 5 vật k&iacute;nh, tầm nh&igrave;n rộng, chế độ vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng<br /> </br></p>

 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar USB302

  Mã sản phẩm: Carmar

  USB302 l&agrave; bộ trao đổi kết nối trực tiếp với thước đo tuyến t&iacute;nh cải thiện điện năng hơn so với USB-301<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Bộ hiển thị kết nối th&ocirc;ng qua phần cổng USB

 • Máy chiếu biên dạng ngang Carmar PH-3020/PH-4025

  Mã sản phẩm: Carmar

  <div><br /> </div> <p>Điều chỉnh g&oacute;c &plusmn; 15&deg;</p> C&ocirc;ng suất lớn, kết cấu kim loại<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Khoảng đo rộng với độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> C&aacute;c bộ phận như thước đo tuyến t&iacute;nh, bảng hiển thị kỹ thuật số, thấu k&iacute;nh quang học đều sử dụng c&ocirc;ng nghệ của Carmar

 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW4000 series

  Mã sản phẩm: Carmar

  Bảng hiển thị kỹ thuật số đa chức năng SW4000 c&oacute; thể được c&agrave;i đặt với mọi m&aacute;y cung cấp vị tr&iacute; v&agrave; chức năng đo đạc<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> DRO d&agrave;nh cho 2 trục, 3 trục v&agrave; 8 trục

 • Máy chiếu biên dạng đa vật kính Carmar PV-3025CE

  Mã sản phẩm: Carmar

  <div><br /> </div> <p>Độ ch&iacute;nh x&aacute;c của d&ograve;ng m&aacute;y PV-3000 đạt đến ti&ecirc;u chuẩn quốc tế</p> Khoảng c&aacute;ch di chuyển tối đa: 250 x 150 x 100<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> B&agrave;n soi độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao c&oacute; thể chịu tải 50 kg m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh đo<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị d&agrave;nh cho ổn định với độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao

 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar DRO FOR PROFILE

  Mã sản phẩm: Carmar

  Bảng hiển thị kỹ thuật số DRO FOR PROFILE PROJECTOR được thiết kế d&agrave;nh cho thước đo tuyến t&iacute;nh kỹ thuật số trong c&aacute;c hệ đo đạc, đo đạc v&agrave; hiển thị.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Hệ xử l&yacute; th&ocirc;ng tin 2 chiều hiệu quả c&oacute; thể kết nối tới bộ quang học, hệ đo đạc hiển vi v&agrave; đo đạc hiển thị

 • Máy đo chiều cao Carmar HZ-T9

  Mã sản phẩm: Carmar

  <p><br /> </p> <p>M&aacute;y đo chiều cao Carmar HZ-T9 cung cấp kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c với cảm biến điện tử hiện đại</p> Thiết kế thẳng đứng đơn trục, m&aacute;y được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c lĩnh vực đ&ograve;i hỏi độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Chức năng đo đạc k&iacute;ch thước, khoảng c&aacute;ch được sử dụng ch&iacute;nh để kiểm tra khoảng c&aacute;ch giữa 2 mặt phẳng, chiều s&acirc;u lỗ, đường k&iacute;nh lỗ, độ rộng tối đa v&agrave; nhỏ nhất của g&oacute;c&hellip;

 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW3000 series

  Mã sản phẩm: Carmar

  Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW3000-2 Hiển thị kỹ thuật số 2 trục<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Bảng hiển thị kỹ thuật số Carmar SW3000-3 Hiển thị kỹ thuật số 3 trục


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin