• Thiết Bị Đo Hãng ACO - Nhật

 • Máy đo độ ồn ACO TYPE 6226

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ồn ACO 6236</span></strong></h2> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><span style="background-color: transparent; text-align: justify; font-size: 16px;">・Đo khả năng mức &aacute;p suất &acirc;m trọng số A li&ecirc;n tục tương đương (Leq)</span></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">・Đo tiếng ồn m&ocirc;i trường cần thiết để đảm bảo khả năng sức khỏe nghề nghiệp</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">・Phạm vi tuyến t&iacute;nh rộng 100dB</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">・Được trang bị chức năng RS-232C, cho ph&eacute;p xử l&yacute; dữ liệu bằng PC</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">・Được trang bị chức năng bộ nhớ, cho ph&eacute;p lưu trữ tới 15.000 bit dữ liệu</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: top; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">・M&agrave;n h&igrave;nh LCD c&oacute; đ&egrave;n nền cho khả năng hiển thị cao v&agrave; dễ nh&igrave;n</span></p>

 • Máy đo độ rung ACO 3116/3116A

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ rung ACO 3116/3116A</span></strong><br /> </span> <p style="font-weight: bold; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>M&aacute;y đo độ rung "ACO VIBRO TYPE3116/3116A" c&oacute; k&iacute;ch thước si&ecirc;u&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>nhỏ như một chiếc điện thoại di động</strong>. N&oacute; cung cấp, giống như</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;một "b&aacute;c sĩ m&aacute;y m&oacute;c", theo d&otilde;i độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao của c&aacute;c m&aacute;y&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">m&oacute;c c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c nhau bằng c&aacute;ch sử dụng tai nghe&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: normal; font-size: 16px;">t&ugrave;y chọn hoặc thanh nghe tim mạch.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Gia tốc (ACC):&nbsp;0.02~200m/s&sup2; RMS</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Vận tốc (VEL):&nbsp;0.02~200mm/s RMS</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Di chuyển (DISP):&nbsp;2~2000&mu;m EQp-p</span></strong><span style="font-size: 16px;"></span></p>

 • Máy đo độ ồn ACO TYPE 6238

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ồn ACO 6238</span></strong></h2> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px;">Dải tần số:&nbsp;10Hz~20kHz (Ph&ugrave; hợp với định luật đo lường 20Hz~16kHz)</span></strong></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px;">Phạm vi tuyến t&iacute;nh:100dB<br /> </span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"> <p>1. Th&acirc;n m&aacute;y; 2.Thẻ nhớ (Thẻ SD);3.Thẻ ph&acirc;n t&iacute;ch thời gian thực 3.1/1 v&agrave; 1/3 qu&atilde;ng t&aacute;m;</p> <p>4.D&acirc;y ch&acirc;n BNC (※chỉ LOẠI 6238); 5. K&iacute;nh chắn gi&oacute;; 6. Pin;</p> <p>7. D&acirc;y đeo; 8. Hướng dẫn sử dụng (CD); 9. Hộp đựng</p> </span> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Máy đo độ ồn ACO TYPE 6226NW

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <h2 style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;"><strong style="font-family: tahoma;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ồn ACO TYPE 6226NW&nbsp;</span></strong></h2> <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong></strong></span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo tần số:&nbsp;20Hz~10kHz(Tu&acirc;n thủ luật đo lường:20Hz~8kHz)<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Mức độ đo lường:&nbsp;28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130db(F)<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">phạm vi tuyến t&iacute;nh: 100dB<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ:-10~50℃ Độ ẩm:Kh&ocirc;ng giới hạn</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;&nbsp;85(W)&times;284(H)&times;46(D)<br /> <br /> Trọng lượng:&nbsp;Xấp xỉ 420g (bao gồm cả Pin)<br /> </span></strong></p> </h2> <h2></h2>

 • Máy đo độ ồn ACO TYPE 6236

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ồn ACO 6236</span></strong></h2> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px;">Dải tần số: 20Hz~20kHz (Ph&ugrave; hợp với định luật đo lường 20Hz~8kHz)</span></strong></p> <p style="background: white; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 16px;">Phạm vi tuyến t&iacute;nh:100dB<br /> </span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"> <p>1. Th&acirc;n m&aacute;y; 2.Thẻ nhớ (Thẻ SD);3.Thẻ ph&acirc;n t&iacute;ch thời gian thực 3.1/1 v&agrave; 1/3 qu&atilde;ng t&aacute;m;</p> <p>4.D&acirc;y ch&acirc;n BNC (※chỉ LOẠI 6238); 5. K&iacute;nh chắn gi&oacute;; 6. Pin;</p> <p>7. D&acirc;y đeo; 8. Hướng dẫn sử dụng (CD); 9. Hộp đựng</p> </span> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Máy đo độ rung ACO 3233

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ rung ACO 3233</span></strong><br /> </span> <p style="font-weight: bold; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Loại 3233 tu&acirc;n thủ luật đo lường JIS C 1510-1995 v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh di động ở mọi&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">vị&nbsp;tr&iacute;&nbsp;đo do k&iacute;ch thước nhỏ v&agrave; trọng lượng nhẹ. Kết hợp/T&iacute;ch hợp với Bộ thu&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">rung Loại 7833 cho ph&eacute;p bạn đo mức độ rung của s&agrave;n v&agrave; mức gia tốc rung</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tr&ecirc;n mặt đất, s&agrave;n, m&oacute;ng v&agrave; ghế, v.v., đồng thời theo ba hướng X, Y v&agrave; Z.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo tần số:&nbsp;1Hz đến 80Hz</strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Phạm vi tuyến t&iacute;nh: 75dB<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Mức độ đo lường:&nbsp;30dB đến 119dB</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;85 (W) &times; 220 (H) &times; 46 (D) mm<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">C&acirc;n nặng:&nbsp;Khoảng&nbsp;380 g (bao gồm cả pin)</span><br /> </span></p>

 • Máy đo độ rung 3 trục ACO TYPE 3233

  Mã sản phẩm: ACO - Nhật

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ rung 3 trục ACO TYPE 3233</span></strong><br /> </span> <p style="font-weight: bold; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng ACO &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng xử l&yacute; do nhỏ v&agrave; trọng lượng nhẹ, t&iacute;nh di động cao v&agrave; vận h&agrave;nh dễ d&agrave;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bất kỳ kỹ năng đặc biệt n&agrave;o.&nbsp;Việc lấy để đo mang lại khả năng tương th&iacute;ch.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Phạm vi đo lường:</strong>&nbsp;<strong>10000mm / s&sup2; ~ 10000mm / s&sup2;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">(rung theo hướng thẳng đứng, ở s&oacute;ng h&igrave;nh sin 6,3 Hz)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh kỹ thuật số:&nbsp;Hiển thị số;&nbsp;4 chữ số, chu kỳ hiển thị: 1 s</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;85 (W) &times; 220 (H) &times; 46 (D) mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">C&acirc;n nặng:&nbsp;Khoảng&nbsp;380 g (bao gồm cả pin)</span><br /> </span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin