• Thiết bị hãng Sanko

 • Máy đo độ dày lớp phủ, SWT-7000ⅢN, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">M&aacute;y đo chiều d&agrave;y lớp phủ</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Model : Pro-1</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">H&atilde;ng sản xuất : Sanko</p>

 • Máy Dò Kim Loại, Needle

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ ẩm PM-101 , Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko - Nhật

  <h2><strong><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ẩm vữa, thạch cao Sanko PM-101</span></strong></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong></strong> </span> <p style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sanko &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; color: #333333;">Loại điện trở DC, dễ vận h&agrave;nh, h&igrave;nh nhỏ, kỹ thuật số</span><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #333333;">Chức năng m&aacute;y đo độ ẩm Sanko PM-101</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px; color: #333333;">Đo độ ẩm, kiểm so&aacute;t v&agrave; kiểm tra vữa, b&ecirc; t&ocirc;ng, thạch cao, v.v.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px; color: #333333;"><strong>Dải đo:&nbsp;1~15% 1~100 (Chế độ MC)</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #333333;">K&iacute;ch thước:&nbsp;80(W)&times;35(H)&times;150(D) mm<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #333333;">Trọng lượng: 320g</span></p>

 • Máy đo độ ẩm KG-101 , Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo độ ẩm giấy, b&igrave;a cứng Sanko KG-101</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sanko &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo độ ẩm, kiểm so&aacute;t, kiểm tra v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c loại giấy v&agrave; sản phẩm giấy.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo: 6~40% 1~100 (Chế độ MC)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước:&nbsp;80(W)&times;35(H)&times;150(D) mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Trọng lượng: 370g</span></p>

 • Máy đo độ ẩm AQ-30 , Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy Dò Kim Loại, Needle and Iron Piece Detector Metal Detector, TY-30, SANKO TY-30 sanko

  Mã sản phẩm: Sanko - Nhật

  <p> </p> <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y d&ograve; kim loại Sanko TY-30</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sanko &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Tiện dụng v&agrave; thuận tiện để ph&aacute;t hiện kim bị thất lạc trong c&aacute;c bộ phận của quần &aacute;o&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">v&agrave; trong c&aacute;c bộ phận của quần &aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; khuy kim loại xung quanh.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">TY-30 c&oacute; phạm vi điểm rộng c&oacute; thể chuyển đổi để ph&aacute;t hiện hiệu quả.</span></p>

 • Máy đo độ dày lớp phủ, Pro-1, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">M&aacute;y đo chiều d&agrave;y lớp phủ</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Model : Pro-1</p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">H&atilde;ng sản xuất : Sanko</p>

 • Máy đo độ ẩm AQ-10 , Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ ẩm MR-300, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ ẩm MR-200Ⅱ, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko - Nhật

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y đo độ ẩm MR-200</strong><strong>Ⅱ</strong><strong>&nbsp;Sanko</strong></span></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sanko &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c đầu d&ograve; t&ugrave;y chọn tương ứng với c&aacute;c ứng dụng cho gỗ, giấy, vữa/b&ecirc; t&ocirc;ng, v.v.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh LC lớn, dễ đọc với thiết kế nhỏ gọn.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dễ d&agrave;ng kiểm tra độ ẩm hoặc độ kh&ocirc; với c&aacute;c chức năng giới hạn Cao/Thấp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu &yacute;: Ảnh tr&ecirc;n l&agrave; thiết bị MR-200Ⅱ với đầu d&ograve; TG-PA (t&ugrave;y chọn v&agrave; được đặt h&agrave;ng ri&ecirc;ng).</span></p>

 • Máy dò kim loại APA-6800, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy dò kim loại APA-3000, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko

 • Máy đo độ ẩm của gỗ TG-101, Sanko

  Mã sản phẩm: Sanko - Nhật

  <h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;"><strong>M&aacute;y đo độ ẩm của gỗ Sanko TG-101</strong></span></h2> <span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Sanko - Nhật</strong></span> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Đo độ ẩm, kiểm so&aacute;t, kiểm tra v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c loại vật liệu v&agrave; sản phẩm gỗ.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Chuyển đổi một chạm cho c&acirc;y l&aacute; rộng (Cứng)/c&acirc;y l&aacute; kim (Mềm).</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Lựa chọn nhanh ch&oacute;ng dễ d&agrave;ng bằng c&aacute;ch ph&acirc;n loại độ ẩm hoặc độ kh&ocirc; với chức năng b&aacute;o động</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;6~50% 1~100 (Chế độ MC)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin