• Thiết Bị Đo Hãng SATO

 • Digital Min-Max Thermometer PC-3500 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Nhiệt Kế Điện Tử Sato PC-3500</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato &ndash; Nhật</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model: PC-3500 (Cat no:1740-50)<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">PC-3500 được trang bị cảm biến b&ecirc;n trong v&agrave; đầu d&ograve; b&ecirc;n ngo&agrave;i,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">PC-3500 hiển thị nhiệt độ thu được từ một trong số ch&uacute;ng,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">c&ugrave;ng với c&aacute;c gi&aacute; trị tối thiểu v&agrave; tối đa trong qu&aacute; tr&igrave;nh đo đồng thời</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo :&nbsp;</span></p> <p style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 16px;">Đầu d&ograve; b&ecirc;n ngo&agrave;i: &minus;50 đến 70&deg;C</span></p> <p style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 16px;">Cảm biến b&ecirc;n trong: &minus;5 đến 50&deg;C</span></p> <p style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp:&nbsp;Pin cell LR44 x1<br /> </span></p>

 • Nhiệt kế TH-200, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">NHIỆT ẨM KẾ SATO TH-200 (&nbsp;Cat no: 1011-00)</span></strong></p> <p><em><span style="font-size: 16px;">Hay c&ograve;n gọi Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Sato TH-200</span></em></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Sato &ndash; Nhật</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model: TH-200 (Cat no: 1011-00)</strong><br /> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cả nhiệt độ v&agrave; độ ẩm đều nằm tr&ecirc;n một mặt số c&oacute; đường k&iacute;nh 15 cm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ho&agrave;n hảo cho ph&ograve;ng kh&aacute;ch v&agrave; nh&agrave; bếp.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo nhiệt độ: &minus;30 đến 50&deg;C<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo độ ẩm: 20 đến 100%rh</span></p> <p><span style="font-weight: bold; font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại SATO SK-8940

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI SATO SK-8940 (&minus;40&deg;C đến 500&deg;C)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Thiết bị đo nhiệt độ từ xa&nbsp; Sato SK-8940 l&agrave; một nhiệt kế hồng&nbsp;</strong><strong>ngoại với&nbsp;</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">dải đo rộng từ &minus;40&deg;C đến 500&deg;C.&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Một trong những ưu điểm tốt nhất của nhiệt kế hồng ngoại kh&ocirc;ng&nbsp;tiếp x&uacute;c l&agrave;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">khả&nbsp;năng phản hồi kết quả nhanh ch&oacute;ng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Độ ph&aacute;t xạ c&oacute; thể điều chỉnh trong khoảng 0,30 đến 1,00 theo c&aacute;c bước l&agrave; 0,01.</span></p>

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Sato SK-8900

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">S&Uacute;NG ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI SATO SK-8900</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Model: SK-8900 (cat no:&nbsp;8263-00)<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Sato SK-8900 l&agrave; một nhiệt kế hồng ngoại với phạm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">vi đo&nbsp;rộng &aacute;p dụng từ sản xuất thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh ở nhiệt độ lạnh -40&deg;C&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">đến c&ocirc;ng nghiệp nặng n&oacute;ng tới 450&deg;C, với ba độ ph&aacute;t xạ kh&aacute;c nhau c&oacute; thể</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">lựa chọn.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span></p>

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7215-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7215-00 Sigma II NSII-S&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SATO- sx tại Nhật</span></strong></p> <p><em><span style="font-size: 16px;">(hay c&ograve;n gọi l&agrave; Nhiệt kế ẩm tự ghi Sato Sigma II , NSII-S)</span></em></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo:&nbsp;Nhiệt độ: &minus;15/40&deg;C, Độ ẩm:&nbsp; 0/100%rh)</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Giấy ghi t&ugrave;y chọn: 1 ng&agrave;y, 7 ng&agrave;y, 32 ng&agrave;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">B&uacute;t ghi mực m&agrave;u đỏ , t&iacute;m t&ugrave;y chọn</span></p>

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm PC-7700II

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-7700II SATO</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải do: -Nhiệt độ:&nbsp;-10 to 50&deg;C<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Độ ẩm:&nbsp;20 to 95%rh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thanh chỉ hiển thị cho nhiệt độ từ 0 đến 50 &deg; C, độ ẩm từ 0 đến 100% rh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Nguồn cấp: Pin AAA x1</span><br /> </span></p>

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại SATO SK-8920

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <p><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Từ Xa Sato SK-8920 (s&uacute;ng nhiệt độ hồng ngoại)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Model; SK-8920 (Cat no: 8264)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt kế hồng ngoại Sato SK-8920 gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng lựa chọn độ ph&aacute;t xạ ph&ugrave; hợp.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo: -40...+250oC</span></strong></p> <p><span style="font-weight: bold; font-size: 16px;">SK-8920 chắc chắn l&agrave; chiếc nhiệt kế l&yacute; tưởng cho ng&agrave;nh thực phẩm.</span></p>

 • Nhiệt Kế SK-L200THIIα (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm&nbsp;SK-L200THII&alpha; ngừng sản xuất&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">thay bằng model: SK-L754</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Tham khảo:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><a href="http://omega-air.vn/thiet-bi-ghi-nhiet-do-va-do-am-sato-sk-l754-p7572?d=1" style="color: #007ab7; font-weight: bold; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;">Thiết bị ghi nhiệt độ v&agrave; độ ẩm Sato SK-L754</a><br /> <br /> </span></strong></p>

 • Áp Kế No.7610-20 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng hồ đo &aacute;p suất kh&iacute; quyển Sato Cat no: 7610-20</strong></span></h2> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nhật</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo &aacute;p suất: 930 đến 1070 hPa</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo nhiệt độ: &minus;10 đến 50&deg;C</span></p>

 • NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SATO SK-1260 + ĐẦU DÒ SK-S100K

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <p><strong style="color: #ff0000;">NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SATO SK-1260 (c&oacute; SK-S100K)</strong></p> <p>(Cat. No: 8080-05 - Waterproof Digital Thermometer with Standard Probe)</p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt kế điện tử Sato SK-1260 l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay bản n&acirc;ng cấp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-1250MCIII&alpha;&nbsp;d&ugrave;ng để kiểm so&aacute;t nhiệt độ trong sản xuất&nbsp;thực phẩm, ph&ograve;ng&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">th&iacute; nghiệm,nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;v&agrave; c&ocirc;ng trường&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Một bộ cảm biến cặp nhiệt điện loại K ti&ecirc;u chuẩn SK-S100K được bao gồm trong một bộ.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo với type K:&nbsp; -99.9 to 1250&deg;C</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c đầu d&ograve;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&plusmn; (0.1%rdg + 0.2)&deg;C (0.0 to 150.0&deg;</span>C)<br style="font-family: &quot;hiragino sans w3&quot;, &quot;hiragino kaku gothic pron&quot;, &quot;ヒラギノ角ゴ pron w3&quot;, メイリオ, meiryo, &quot;ms pゴシック&quot;, &quot;ms pgothic&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; color: #191919; letter-spacing: 0.720077px; background-color: #f4f4f4;" /> &plusmn; (0.2%rdg + 0.4)&deg;C (other)<br /> <br /> </p> <p><br /> </p>

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Sato SK-8300

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong style="text-align: justify;">Nhiệt kế hồng ngoại SK-8300</strong><br /> </span> <p><strong style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="text-align: justify; font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ từ xa SK-8300 l&agrave; một nhiệt kế hồng ngoại với dải đo</span></p> <p><span style="text-align: justify; font-size: 16px;">rộng từ &ndash;30&deg;C đến 1550&deg;C.&nbsp;</span></p> <p><span style="text-align: justify; font-size: 16px;">Nhiệt kế hồng ngoại kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c SK-83030 l&agrave; c&oacute; khả năng phản hồi nhanh.&nbsp;</span></p> <p><span style="text-align: justify; font-size: 16px;">Với SK-8300, bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng v&agrave; ngay lập tức đo nhiệt độ bề mặt bằng một tay.</span></p> <p><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD</span><br /> <br /> <br /> </span></p>

 • NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SATO SK-270WP

  Mã sản phẩm: SK-270WP SATO

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Cầm Tay SK-270WP Sato</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">(hay Nhiệt kế điện tử Sato SK-270WP)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-270WP l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, nhiệt kế kỹ thuật số tiện dụng kh&ocirc;ng thấm nước</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đối với model SK-270WP phải mua th&ecirc;m một đầu d&ograve; cảm biến.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">những nơi sử dụng nước như nh&agrave; m&aacute;y thực phẩm v&agrave; nh&agrave; bếp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo: </strong><strong>-50,0 đến 300,0 &deg; C</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Đầu d&ograve; ti&ecirc;u chuẩn S270WP-01</span></strong></p>

 • Nhiệt Kế SK-250WPII-N (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Nhiệt Kế SK-250WPII-N Sato ngừng sản xuất được thay bằng</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Nhiệt Kế Điện Tử Sato SK-270WP SATO</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1;"><span style="font-weight: bold; background-color: transparent; font-size: 16px;">(C&oacute; đầu d&ograve; sensor S270WP-01)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold;">H&atilde;ng Sato &ndash; Nhật</span><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay SK-270WP l&agrave; một nhiệt kế điện tử &nbsp;tiện dụng<br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;kh&ocirc;ng thấm nước, l&yacute; tưởng để đo nhiệt độ thực phẩm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y bao gồm một đầu d&ograve; ti&ecirc;u chuẩn S270WP-01.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo th&acirc;n m&aacute;y:&nbsp;&minus;50.0 to 300.0&deg;C at max.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Dải đo k&egrave;m theo đầu d&ograve;:&nbsp;&minus;40.0 to 250.0&deg;C&nbsp;</span></p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Highest I SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm Highest I SATO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nhật.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để đo nhiệt đ&ocirc;, độ ẩm treo tường</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm<span style="font-size: 16px;">:&nbsp;20 to 100%rh</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;10 to 50&deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm:&nbsp;&plusmn;3%rh (40 to 80%rh, 15 to 25&deg;C) &plusmn;5&deg;C (other)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;&plusmn;2&deg;C</span><br /> </span></p> <p><br /> </p>

 • Thiết Bị Đo pH Cầm Tay SK-620PH II Sato

  Mã sản phẩm: SATO

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Thiết Bị Đo pH Cầm Tay SK-620PH II Sato </span></strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><em><strong>Cat No:&nbsp;6436-00 -&nbsp;Handy Type pH Meter without Probe</strong></em><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">SK-620PHII l&agrave; m&aacute;y đo pH cầm tay ph&ugrave; hợp để gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng nước</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thải&nbsp;của s&ocirc;ng v&agrave;&nbsp;nh&agrave; m&aacute;y cũng như quản l&yacute; trong c&aacute;c quy tr&igrave;nh n&ocirc;ng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nghiệp, sản xuất bia v&agrave; l&ecirc;n men.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">N&oacute; c&oacute; chức năng giao tiếp thời gian thực th&ocirc;ng qua đầu ra RS-232C.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo pH:&nbsp;0.00 to 14.00</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo nhiệt độ:&nbsp;0.0 to 50.0&deg;C</span><br /> </span></p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm TH-300 SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm TH-300 SATO</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nh&acirc;t.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm No. 1013-00 Thermohygrometer Model TH-300</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">được thiết kế để đo nhiệt độ&nbsp;v&agrave; độ ẩm trong nh&agrave; bằng c&aacute;ch gắn tr&ecirc;n một bức tường</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo TH300</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">- Độ ẩm:&nbsp;&nbsp;20 đến 100%<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">- Nhiệt độ:&nbsp;-30 đến 50 ℃</span></strong></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-5400TRH SATO

  Mã sản phẩm: SATO (NHẬT)

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-5400TRH SATO</strong> </span> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: - Nhiệt độ: 0.0 to 50.0&deg;C</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Độ ẩm: 20.0 to 95.0%rh<br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Chức năng: </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ M&agrave;n h&igrave;nh LCD lớn dễ đọc (195 mm (W) x 92 mm (H))<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ Hiển thị nhiệt độ v&agrave; độ ẩm tối đa v&agrave; tối thiểu li&ecirc;n tục.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">■ Được trang bị cảnh b&aacute;o bằng &acirc;m thanh c&ograve;i v&agrave; đ&egrave;n LED cho c&aacute;c ngưỡng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">nhiệt độ&nbsp;v&agrave; độ ẩm tr&ecirc;n v&agrave; dưới.&nbsp;C&oacute; thể tắt &acirc;m thanh buzzer.</span></p>

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7210-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7210-00 Sigma II NSII-Q</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SATO-NHẬT</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><strong style="text-align: justify;">Model:&nbsp;</strong><strong style="text-align: justify;">NSII-Q (Cat. No: 7210-00)</strong></span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Dải đo:&nbsp;<strong>Nhiệt độ: &minus;10/50&deg;C, Độ ẩm:&nbsp; 0/100%rh)</strong></strong><strong><br /> </strong></span></p> <strong><span style="font-size: 16px;"> </span> <p><span style="font-size: 16px;">Giấy ghi t&ugrave;y chọn: 1 ng&agrave;y, 7 ng&agrave;y, 32 ng&agrave;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">B&uacute;t ghi mực m&agrave;u đỏ , t&iacute;m t&ugrave;y chọn</span></p> <p><br /> </p> </strong> <p><strong><br /> </strong></p>

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Cầm Tay SK-1110 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Thiết Bị Đo Nhiệt Cầm Tay SK-1110 SATO&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><em>(Hay Nhiệt Kế Điện Tử Sato SK-1110)</em></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SATO - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt kế điện tử Sato SK-1110 l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay với m&agrave;n h&igrave;nh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">LCD lớn 1 k&ecirc;nh, với&nbsp;nhiều đầu d&ograve;<strong>&nbsp;</strong>kh&aacute;c nhau cho c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Một đầu d&ograve; phải được mua ri&ecirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Dải đo: &minus;73.3 to 1371.0&deg;C</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;(0.3%rdg + 1)&deg;C (0.1 to 1000&deg;C)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&plusmn;(0.5%rdg + 1)&deg;C (&minus;50 to 0, 1000 to 1300&deg;C)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ nhớ lưu được 150 dữ liệu.</span></p>

 • Máy Đo Nhiệt Độ SK-8700II (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p> </p> <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>S&uacute;ng Đo Nhiệt Độ Hồng Ngoại&nbsp;SK-8700II SATO| Nhiệt Kế Hồng Ngoại</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;"><em>(Infrared Thermometer with Laser Ma</em><em>rke -&nbsp;</em><em>Cat No:&nbsp;8261-00)</em></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng SATO - Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><a href="http://omega-air.vn/Manager/tabid/127/ctl/UpdateProduct/mid/531/id/3441/Nhi%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%93ng%20ngo%E1%BA%A1i%20kh%C3%B4ng%20ti%E1%BA%BFp%20x%C3%BAc%20SK-8700ii">Nhiệt kế hồng ngoại kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c SK-8700ii</a> c&oacute; dải đo:<strong>&minus;20 đến 315 &deg; C</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; laser định hướng điểm đo, sử dụng dễ d&agrave;ng, cho ngay kết quả đo&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị.</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Cấp ch&iacute;nh x&aacute;c: &minus;20 to 100&deg;C l&agrave; &plusmn;2&deg;C</strong></span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">SK-8700ii đo nhiệt độ từ xa d&ugrave;ng cho c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm,&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 16px;">nơi y&ecirc;u cầu vệ sinh an to&agrave;n.<br /> </span></p>

 • Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm 7211-00 Sigma II NSII-Q

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm 7215-00 Sigma II NSII-Q</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng SATO- sx tại Nhật</strong></span></p> <p><em><span style="font-size: 16px;">(hay c&ograve;n gọi l&agrave; Nhiệt kế ẩm tự ghi Sato Sigma II , NSII-Q)</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16px;"><strong>Model:&nbsp;</strong><strong>NSII-Q (Cat. No: 7215-00)</strong><br /> </span></em></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;<strong>Nhiệt độ: &minus;10/50&deg;C, Độ ẩm:&nbsp; 0/100%rh)</strong><br /> </span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Giấy ghi t&ugrave;y chọn: 1 ng&agrave;y, 7 ng&agrave;y, 32 ng&agrave;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">B&uacute;t ghi mực m&agrave;u đỏ , t&iacute;m t&ugrave;y chọn</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><br /> </strong></strong></span></p>

 • Nhiệt kế lưỡng kim, BM-S-90S, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  Bimetal Thermometers,

 • Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm; PC-5000TRH II (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">NHIỆT ẨM KẾ ĐỂ B&Agrave;N SATO PC-5000TRH ngừng sản xuất</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">thay bằng model: PC-5400TRH</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Tham khảo&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"></span></strong></p> <strong> <p><a href="http://omega-air.vn/thiet-bi-do-nhiet-do-do-am-pc-5400trh-sato-p7527?d=1"><span style="font-size: 16px;">Thiết Bị Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm PC-5400TRH SATO</span></a></p> </strong> <p><strong><span style="font-size: 16px;"><br /> </span><br /> </strong></p>

 • Máy đo nhiệt độ, PC-9215, SATO

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Nhiệt kế kỹ thuật số Sato PC-9215&nbsp;</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Model: PC-9215 ngừng sản xuất thay bằng model: PC-9215II</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Tham khảo:&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><a title="Nhiệt kế kỹ thuật số chống nước Sato PC-9215Ⅱ" href="https://stock.ttech.vn/nhiet-ke-ky-thuat-so-chong-nuoc-sato-pc-9215%E2%85%B1-p18663.aspx" style="outline-style: initial; outline-width: 0px; color: #0b7b42; box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; vertical-align: top; transition: color 0.35s ease 0s, background-color 0.35s ease 0s, border-color 0.35s ease 0s;"><span style="font-size: 16px;">Nhiệt kế kỹ thuật số chống nước Sato PC-9215Ⅱ</span></a></strong></p>

 • Thermometer Model T-100(SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

 • Nhiệt Kế SK-100WP (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SATO SK-100WP</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Nhiệt kế kỹ thuật số chống thấm nước treo tường SK-100WP c&oacute;&nbsp;</strong>&nbsp;m&agrave;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">h&igrave;nh&nbsp;lớn với chiều cao chữ số 40mm g&oacute;p phần mang lại khả năng hiển thị tốt&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chẳng hạn như trong nh&agrave; bếp của nh&agrave; h&agrave;ng. Với một đầu d&ograve; được gắn v&agrave;o&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">th&acirc;n&nbsp;ch&iacute;nh n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể giặt được to&agrave;n bộ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ngo&agrave;i ra, phải mua đầu d&ograve; chuy&ecirc;n dụng S100WP-01 (Cat. No. 8051-00).</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo hiển thị:&nbsp;&minus;12.0 to 112.0&deg;C<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp;&minus;10,0 đến 110,0&deg;C khi kết nối với đầu d&ograve; S100WP-01</span></strong></p>

 • Nhiệt Kế SK-250WPII-K (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Nhiệt kế Sato SK-250WPII-K ngừng sản xuất thay bằng Nhiệt kế điện</strong></span> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tử</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Sato SK-270WP n&acirc;ng cấp hơn.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay&nbsp; Sato&nbsp;SK-270WP l&agrave; một nhiệt kế kỹ thuật số tiện&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">dụng&nbsp;kh&ocirc;ng thấm nước, l&yacute; tưởng để đo nhiệt độ thực phẩm.&nbsp;</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Bao gồm một đầu d&ograve; ti&ecirc;u&nbsp;chuẩn S270WP-01.</span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo th&acirc;n m&aacute;y:&nbsp;&minus;50.0 to 300.0&deg;C at max.</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo k&egrave;m theo đầu d&ograve;:&nbsp;&minus;40.0 to 250.0&deg;C&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Sato - Nhật Bản</span></strong></p>

 • Nhiệt Kế Để Bàn Model PC-6800 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  Digital Min-Max Thermometer Model PC-6800, Sato

 • Nhiệt Kế SK-1260 (SATO)

  Mã sản phẩm: SATO

  <h2><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Nhiệt Kế Điện Tử Sato SK-1260</strong></span></h2> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">(Cat. No: 8080-00 -&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.720077px;">Waterproof Digital Thermometer without Probe)</span></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Sato - Nhật</strong></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;">Nhiệt kế điện tử Sato SK-1260 l&agrave; thiết bị đo nhiệt độ cầm tay d&ugrave;ng để</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial;">kiểm so&aacute;t nhiệt độ trong sản xuất&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.720077px;">thực phẩm, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm,</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="letter-spacing: 0.720077px;">nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.720077px;">v&agrave; c&ocirc;ng trường&nbsp;</span></span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">Một đầu d&ograve; cảm biến phải được mua ri&ecirc;ng.</span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-family: arial; font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">Dải đo:&nbsp;-99.9 to 1250&deg;C</span></strong><br /> </span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c:&nbsp;</span></p> <p><span style="letter-spacing: 0.720077px; font-size: 16px;">&plusmn; (0.1%rdg + 0.3)&deg;C (0.0 to 199.9&deg;C)<br style="font-family: &quot;hiragino sans w3&quot;, &quot;hiragino kaku gothic pron&quot;, &quot;ヒラギノ角ゴ pron w3&quot;, メイリオ, meiryo, &quot;ms pゴシック&quot;, &quot;ms pgothic&quot;, sans-serif; color: #191919; letter-spacing: 0.720077px; background-color: #f4f4f4;" /> &plusmn;0.5&deg;C (&minus;99.9 to &amp;minus0.1&deg;C)<br style="font-family: &quot;hiragino sans w3&quot;, &quot;hiragino kaku gothic pron&quot;, &quot;ヒラギノ角ゴ pron w3&quot;, メイリオ, meiryo, &quot;ms pゴシック&quot;, &quot;ms pgothic&quot;, sans-serif; color: #191919; letter-spacing: 0.720077px; background-color: #f4f4f4;" /> &plusmn; (0.2%rdg + 1)&deg;C (200 to 1250&deg;C)</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin