• Kính Lúp PEAK

 • Kính Lúp Peak 2008-25X, 2008-50X, 2008-75X, 2008-100X

  Mã sản phẩm: Peak - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">K&iacute;nh l&uacute;p PEAK 2008 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại 25X;50X;75X;100X</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Peak &ndash; Nhật Bản</strong>&nbsp;&nbsp; </span> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><br /> </span><span style="background-color: #ffffff; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; color: #333333;">K&iacute;nh l&uacute;p Peak 2008 được thiết kế với nhiều độ ph&ograve;ng đại t&acirc;n tiến</span></span><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">từ 2008-25X, 2008-50X, 2008-75X, 2008-100X.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng trong việc soi kiểm tra linh kiện điện tử, sản xuất vải. Kiểm tra vết nứt b&ecirc; t&ocirc;ng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ph&oacute;ng đại : 25X, 50X, 75X, 100X&nbsp;K&iacute;nh đứng l&agrave; loại k&iacute;nh nhỏ, gọn nhẹ, dễ mang theo.&nbsp;</span></p>

 • Kính Lúp Peak 1961-10X

  Mã sản phẩm: Peak - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">K&iacute;nh l&uacute;p PEAK 1961 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại 10X</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Peak &ndash; Nhật Bản</strong>&nbsp;&nbsp; </span> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh l&uacute;p Peak 1961-10x sử dụng cấu tr&uacute;c k&iacute;nh quang học hai th&agrave;nh phần.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">S&aacute;ng, sắc n&eacute;t, k&iacute;nh l&uacute;p với đế acrylic trong suốt 360 độ để tiếp nhận &aacute;nh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">s&aacute;ng từ mọi hướng v&agrave; trường nh&igrave;n rộng. Đ&oacute;ng g&oacute;i trong hộp</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ph&oacute;ng đại: 10X</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Ti&ecirc;u cự 33,6mm 10X</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Trường nh&igrave;n 6mm 10X</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 34,5 x 41,5mm</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Trọng lượng tịnh: 27,5g</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đế nhựa trong suốt c&oacute; đường k&iacute;nh ren.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">M32 Pitch-1, Cao 5mm.</span></p> <p><br /> </p>

 • Kính Lúp Peak 1983 10x

  Mã sản phẩm: Peak 1983

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>K&iacute;nh L&uacute;p PEAK 1983 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại 10X</strong><br /> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Peak - Nhật</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh L&uacute;p Peak 1983 c&oacute; tr&ograve;ng k&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c, ti&ecirc;u sắc &nbsp;(4 th&agrave;nh phần, 2 nh&oacute;m),&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thước đo v&agrave; v&ograve;ng xoay fucus với độ ph&oacute;ng đại 10X.&nbsp;Sự m&acirc;u thuẫn giữa độ</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ph&oacute;ng đại cao, trường nh&igrave;n rộng đ&atilde; được loại trừ đối với sản phẩm n&agrave;y,</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">điều khiến sản phẩm th&iacute;ch hợp tốt cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc kiểm tra chất lượng.<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ph&oacute;ng đại : 10X</span></p> <p><br /> </p>

 • Kính Lúp Peak 2055 20x

  Mã sản phẩm: Peak - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">K&iacute;nh l&uacute;p PEAK 2055 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại 20X</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Peak &ndash; Nhật Bản</strong>&nbsp;&nbsp; </span> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh l&uacute;p Peak 20055 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại 20X l&agrave; sản phẩm mới, gồm 2 nh&oacute;m,&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">3 th&agrave;nh phần, sẽ ph&oacute;ng to to&agrave;n bộ khu vực với chế độ xem r&otilde; r&agrave;ng kh&ocirc;ng bị m&eacute;o.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh l&uacute;p 2055 soi r&otilde; hơn những g&igrave; m&agrave; k&iacute;nh 1983 kh&ocirc;ng soi được.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng k&iacute;nh 2055 để đo đạc v&agrave; điều chỉnh độ sắc n&eacute;t của vật thể. Thường d&ugrave;ng trong việc duyệt phim ảnh, nh&agrave; in&hellip;</span></p>

 • Kính Lúp Peak 1962-15X

  Mã sản phẩm: Peak - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">K&iacute;nh l&uacute;p PEAK 1962 c&oacute; độ ph&oacute;ng đại15X</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Peak &ndash; Nhật Bản</strong>&nbsp;&nbsp; </span> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh l&uacute;p Peak 1962-15x sử dụng cấu tr&uacute;c k&iacute;nh quang học ti&ecirc;u sắc ba th&agrave;nh phần, hai nh&oacute;m.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;nh l&uacute;p s&aacute;ng, sắc n&eacute;t với đế acrylic trong suốt 360 độ để đ&oacute;n &aacute;nh s&aacute;ng từ mọi hướng.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đường k&iacute;nh trong của miếng mắt 3/4"</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Đường k&iacute;nh ngo&agrave;i của đế 1 3/8"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ ph&oacute;ng đại: 15X</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ d&agrave;i ti&ecirc;u cự: 21,8mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Trường nh&igrave;n: 19mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước: 36x34.5mm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Trọng lượng tịnh: 18,4g</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin