• Lõi Lọc Khí AAF series

 • Lõi Lọc Khí 03528 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0006 (1/8")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 05528 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0016 (1/4")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 12075 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0186 (1")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 06050 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0046 (1/4")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 50075 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0706 (1 1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 03844 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0026 (1/4")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 32075 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0476 (1 1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 22075 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0306 (1")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 07050 ( P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC AAF&nbsp; 0076 (1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc:&nbsp;<span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi lọc khí 07050P

  Mã sản phẩm: OMEGA

 • Lõi lọc khí 14050P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 14050S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 14050R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 14050A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 14050M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 03844M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 03844P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 03844S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 03844R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 03844A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 07050M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 07050R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 07050S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

 • Lõi lọc khí 07050A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin