• Lõi Lọc Khí SF series

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0410 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0410VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 009 (DN10)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0520 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0520VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 0018 (DN15)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0310 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0310VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 0006 (DN10)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 1530 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 1530VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 108 (DN50)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0730 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0730VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 0048 (DN32)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 3030 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;3030VSF OMEGA</strong></span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;<span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">, Model: SF 0192 (DN80)</span></span></strong></span></p> <p>Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</p> <p>&Aacute;p suất: 10bar</p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0530 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0530VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 032(DN25)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 2030 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 2030VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 0144 (DN65)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 1030 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 1030VSF OMEGA</span></strong></p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p><strong>D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 0072 (DN40)</strong></p> <p>Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</p> <p>&Aacute;p suất: 10bar</p> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí Vi Sinh 0420 VSF

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; VI SINH 0420VSF OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; VI SINH&nbsp;(TIỆT TR&Ugrave;NG)&nbsp;, Model: SF 012 (DN15)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 0.01 &mu;m</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 10bar</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin