• Lõi Lọc Khí M-VAC series

 • Lõi Lọc Khí VAC 07050

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0076</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 3x76090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC B450</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 32075

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0476</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 2x76090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC B300</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 1x76090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC B240</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 22075

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0306</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 75140

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 2406</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 76090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 1506</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 06050

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0056</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 51140

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 2006</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 50075

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0706</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 4x76090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC B600</strong></strong> <p><strong> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 12075

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0186</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 51090

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0946</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>

 • Lõi Lọc Khí VAC 14050

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong></strong><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC; Model:&nbsp;&nbsp;<strong>M-VAC 0106</strong></strong><br /> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"></strong></strong><br /> <br /> </strong> </p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><strong> <br /> </strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin