• Lõi Lọc Khí SPF series

 • Lõi Lọc Khí 1030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 1030 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp;SPF 094 (2")</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0420 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0420 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 010 (1/2")</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 2030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 2030 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 175 (2 1/2")</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0730 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0730 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX&nbsp;SPF 070 (1 1/2)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng) </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0525 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0525 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 030 (1")</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 3030 OMEGA</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 200(3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1530 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 1530 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 150 (2")</strong><br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&nbsp;Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3050 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 3050 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 240 (3"))</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0520 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0520 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 018 (1") </strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0410 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0410 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 007 (3/8")</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0725 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0725 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 047 (1 1/4")</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0310 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA; VSF)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0310 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>LẮP CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX SPF 005 (1/4")</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon; tiệt tr&ugrave;ng)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 14bar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Vật liệu: inox</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin