• Lõi Lọc Khí HF series

LÕI LỌC KHÍ NÉN 50bar (HF series)

Model:6060; 7060; 12060; 22090; 32090; 50090; 51090; 51140; 75140

Có độ tinh lọc: 15micron; 3micron; 1micron; 0.1micron; 0.01micron, cabon

Áp suất 50bar

Liên hệ mua lõi lọc khí HF series

TEL/ ZALO: 0948007822, emai; yen@ttech.vn

 • LÕI LỌC KHÍ HF 51090B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF51090B (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 2": HF 150B, l&otilde;i 51090B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 22090B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF22090B&nbsp;</strong></span> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1/2": HF 047B, l&otilde;i 22090B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p> <p>&Aacute;p suất: 50bar</p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140P (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240B, l&otilde;i 75140P<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 3 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140A (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240A, l&otilde;i 75140A<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc cabon hấp thụ dầu</span></p>

 • Lõi lọc khí HF 12060S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060S (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 0.01 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140S (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240S, l&otilde;i 75140S<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 0.01 micron</span></p>

 • Lõi lọc khí HF 12060R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060R (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 1micron</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 50bar</span></p>

 • Lõi lọc khí HF 12060A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060A (&aacute;p 50bar)</strong><br /> </span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 50bar</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc cabon hấp thụ dầu</span></p>

 • Lõi lọc khí HF 12060M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060M (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 0.1 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 51140A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF5140A (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240A, l&otilde;i 75140A<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc cabon hấp thụ dầu</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi lọc khí HF 12060B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060B (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 51140B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF51140B (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 200B, l&otilde;i 51140B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • Lõi lọc khí HF 12060P

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060P (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; HF 018</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 3 micron</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 50bar</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 51090A

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF5090A (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 2": HF 150A, l&otilde;i 51090A<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc cabon hấp thụ dầu</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><br /> </span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 50090B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF50090B (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 2": HF 094B, l&otilde;i 50090B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140B (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240B, l&otilde;i 75140B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140R

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140R (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240R, l&otilde;i 75140R<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 1 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 6060B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF6060B (&aacute;p 50bar)</strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1/2": HF 007B, l&otilde;i 6060B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 7060B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 7060B (&aacute;p 50bar)</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3/4": HF 010B</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 75140M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF75140M (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3": HF 240M, l&otilde;i 75140M<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 0.1 micron</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ HF 32090B

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF32090B (&aacute;p 50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1 1/2": HF 070B, l&otilde;i 6060B<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 15 micron</span></p>

 • Lõi Lọc Khí HF 75140 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 75140 (&aacute;p 50bar)</strong>&nbsp;&nbsp; <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF75140B;HF 75140P;HF75140R;HF75140M;HF75140S;HF75140A</p> <p> H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p> D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3" (DN80), &aacute;p suất 50bar, model:HF240</p> <p> Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p> </p> <p style="font-weight: bold;"><span style="background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><br /> </span></p>

 • Lõi Lọc Khí HF 51140 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 51140 (&aacute;p 50bar)</span></strong></p> <span style="font-size: 16px;"> L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 51140B; HF 51140P;HF 51140R;HF 51140M;&nbsp;HF 51140S;HF 51140A</span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3" (DN80), &aacute;p suất 50bar, model:HF240</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí HF 50090 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 13px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 50090 (&aacute;p 50bar)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 13px;">L&otilde;i lọc kh&iacute;:HF 50090B; HF 50090P; HF 50090R; HF 50090M;&nbsp;HF 50090S; HF 50090A</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 2" (DN50), &aacute;p suất 50bar, model:HF094</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí HF 51090 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 51090 (&aacute;p 50bar)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 51090B; HF 51090P; HF 51090R; HF 51090M;&nbsp;HF 51090S; HF 51090A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 2" (DN50), &aacute;p suất 50bar, model:HF 150</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí HF 32090 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 32090 (&aacute;p 50bar)</strong></p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;:HF 32090B; HF 32090P; HF 32090R; HF 32090M;&nbsp;HF 32090S; HF 32090A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute;&nbsp; 1 1/2" (DN40), &aacute;p suất 50bar, model:HF 070</p> <p>Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p><strong> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí HF 22090 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 22090 (&aacute;p 50bar)</strong></p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 22090B; HF 22090P; HF 22090R; HF 22090M;&nbsp;HF 22090S; HF 22090A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1 1/2" (DN40), &aacute;p suất 50bar, model:HF047</p> <p>Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p><strong><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff;"></strong><br /> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí HF 12060 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 12060 (&aacute;p 50bar)</strong></p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 12060B; HF 12060P; HF 12060R; HF 12060M;&nbsp;HF 12060S; HF 12060A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1 1/2" (DN40), &aacute;p suất 50bar, model:HF047</p> <p>Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p><strong> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí HF 7060 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 7060 (&aacute;p 50bar)</strong></p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 7060B; HF 7060P; HF 7060R; HF 7060M;&nbsp;HF 7060S; HF 7060A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 3/4" (DN20), &aacute;p suất 50bar, model:HF 010</p> <p>Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p><strong> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí HF 6060 (áp 50bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; HF 6060 (&aacute;p 50bar)</strong></p> <p>L&otilde;i lọc kh&iacute;: HF 6060B; HF 6060P; HF 6060R; HF 6060M;&nbsp;HF 6060S; HF 6060A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>D&ugrave;ng cho bộ lọc kh&iacute; 1/2" (DN15), &aacute;p suất 50bar, model:HF 007</p> <p>Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</p> <p><strong> <span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></strong></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin