• Lõi Lọc Khí CF series

LÕI LỌC KHÍ NÉN 20bar (CF series)

Model: CF 20; CF 21;CF 30;CF 31;CF 40;CF 41;CF 42;CF 43;CF 44;CF 50;CF 51;CF 52;CF 60;CF61

Có độ tinh lọc: 15micron; 3micron; 1micron; 0.1micron; 0.01micron, cabon

Áp suất 20bar

Liên hệ mua lõi lọc khí CF series

TEL/ ZALO: 0948007822, emai; yen@ttech.vn

 • LÕI LỌC KHÍ 51CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 51CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 2" (DN50) với model: CF51B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 43CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 43CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 1 1/2" (DN40) với model: CF42B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 21CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 21CB omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF21B OMEGA-AIR</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 30CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 30CB omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF30B OMEGA-AIR</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 41CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 41CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 1" với model: CF41B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 44CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 44CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 1 1/2" (DN40) với model: CF44B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CM (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong></strong></h2> <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 20CM OMEGA</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF20M OMEGA-AIR</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 0.1micron</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u</span></p>

 • LÕI LỌC KHÍ 31CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 31CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 3/4" với model: CF31B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 40CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 40CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 1" với model: CF40B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CS (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 20CS OMEGA</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF20S OMEGA-AIR</p> <p>Độ tinh lọc: 0.01micron</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 50CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 50CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 2" (DN50) với model: CF50B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CP (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong></strong></h2> <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 20CP omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 3/8" (DN10) với model: CF20P</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>Độ tinh lọc: 3 micron</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 20CB omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF20B OMEGA-AIR</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CR (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 20CR omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar với model: CF20CR OMEGA-AIR</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>Độ tinh lọc: 1 micron</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 20CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 13px;"><strong></strong></span></h2> <h2><strong>L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 20CA omega-air</strong></h2> <p>D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 3.8" với model: CF20A</p> <p>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p>

 • LÕI LỌC KHÍ 42CB (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 42CB omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar, ống 1 1/4" với model: CF42B&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc: 15micron</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí 41 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 41&nbsp; (1")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 40 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 40&nbsp; (1")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 31 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 31&nbsp; (3/4")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 30 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 30&nbsp; (1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 21 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 21&nbsp; (1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 20 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 20&nbsp; (3/8")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 61 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 61 (3")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 60 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 60&nbsp; (3")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 52 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 52&nbsp; (2 1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 51 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 51&nbsp; (2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 50 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 50&nbsp; (2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 44 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 44&nbsp; (1 1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 43 C (B, P, R, M, S and A); 20bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 43&nbsp; (1 1/2")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>

 • Lõi Lọc Khí 42 C (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong>D&Ugrave;NG CHO TH&Acirc;N LỌC&nbsp; CF 42&nbsp; (1 1/4")</strong></p> <p><strong>Với độ tinh lọc: 15<strong>&nbsp;&mu;m</strong><span style="font-size: 12px; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin