• Lõi Lọc Khí IHP series

 • Lõi Lọc Khí 0310 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0310N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong></span><br /> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0310N5; IHP 0310N25; IHP 0310M; IHP 0310S; IHP 0310A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 005 (3/8')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0525 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0525N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong></span> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0525N5; IHP 0525N25; IHP 0525M; IHP 0525S; IHP 0525A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 018 (1')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0520 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0520N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0520N5; IHP 0520N25; IHP 0520M; IHP 0520S; IHP 0520A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 010 (3/4')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1030 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 1030N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong> </span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 1030N5; IHP 1030N25; IHP 1030M; IHP 1030S; IHP 1030A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 094 (2')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0725 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0725N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong></span><br /> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0725N5; IHP 0725N25; IHP 0725M; IHP 0725S; IHP 0725A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 030 (1 1/4')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0420 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0420N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0420N5; IHP 0420N25; IHP 0420M; IHP 0420S; IHP 0420A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 007 (1/2')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0305 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0305N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong><br /> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0305N5; IHP 0305N25; IHP 0305M; IHP 0305S; IHP 0305A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 003 (14')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p> </span>

 • Lõi Lọc Khí 0730 (N5, N25, M, S and A);420bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0730N5;N25;M;S;A (100bar; 250bar;420bar)&nbsp;</strong></span> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: IHP 0730N5; IHP 0730N25; IHP 0730M; IHP 0730S; IHP 0730A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: IHP 047 (1 1/2')</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp;5&mu;m; 25 &mu;m ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 100bar; 250bar; 420bar</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin