• Lõi Lọc Khí CHP series

 • Lõi Lọc Khí CHP 0725 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP0725 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</span></strong></p> <span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 030 (1")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0725B; CHP 0725P; CHP 0725R; CHP 0725M; CHP 0725S; CHP 0725A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0420 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong style="background-color: transparent;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP 0420 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</strong></span><br /> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 007 (1/2")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0420B; CHP 0420P; CHP 0420R; CHP 0420M; CHP 0420S; CHP 0420A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabo</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 1030 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="background-color: #ffffff;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO 100bar; 250bar; 420 bar CHP1030 OMEGA</span> </strong></p> <span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp; </span> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 094 (2")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code:CHP 1030B; CHP 1030P; CHP 1030R; CHP 1030M; CHP 1030S; CHP 1030A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0525 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP 0525 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 018 (1")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0525B; CHP 0525P; CHP 0525R; CHP 0525M; CHP 0525S; CHP 0525A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0310 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP 0310 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</span></strong><br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 005 (1/2")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0310B; CHP 0310P; CHP 0310R; CHP 0310M; CHP 0310S; CHP 0310A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0730 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO 100bar; 250bar; 420 bar CHP0730 OMEGA</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 047 (1 1/2")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0730B; CHP 0730P; CHP 0730R; CHP 0730M; CHP 0730S; CHP 0730A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0305 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP 0035 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 003 (1/4")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0305B; CHP 0305P; CHP 0305R; CHP 0305M; CHP 0305S; CHP 0305A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc Khí CHP 0520 (B, P, R, M, S and A)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; &Aacute;P SUẤT CAO CHP 0520 OMEGA (100bar; 250bar; 420bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp v&agrave;o bộ loc kh&iacute; &aacute;p suất cao CHP 010 (3/4")&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Code: CHP 0520B; CHP 0520P; CHP 0520R; CHP 0520M; CHP 0520S; CHP 0520A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc: 15&nbsp;&mu;m&nbsp;;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin