• Lõi Lọc Khí HPF series

 • Lõi Lọc Khí 1530 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong></strong></span><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 1530 OMEGA (50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 150 (2')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0420 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="color: #ff0000;"><strong style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0420 OMEGA (50bar)</span></strong>&nbsp; </span> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 010 (1/2')&nbsp;</span></strong></p> <p>Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</p> <p>&Aacute;p suất: 50bar</p>

 • Lõi Lọc Khí 0730 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0730 OMEGA (50bar)</strong></span></p> <span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 070 (1 1/2')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0725 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0725 OMEGA (50bar)</strong></span> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 047 (1 1/4')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0520 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0520 OMEGA (50bar)</span> </strong> <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 018 (3/4')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 1030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 1030 OMEGA (50bar)</span></strong><br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 094 (2')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 0525 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 0525 OMEGA (50bar)</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 030 (1')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất: 50bar</span></p>

 • Lõi Lọc Khí 3030 (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS and PA); 50bar

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX 3030 OMEGA (50bar)</span></strong></span> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p> <strong><span style="font-size: 16px;">D&Ugrave;NG CHO BỘ LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N INOX; Model: HPF 200 (3')&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với độ tinh lọc:&nbsp; (1: 20&nbsp;&mu;m; 5:25&mu;m;3 &mu;m ;&nbsp;1 &mu;m&nbsp; ; 0.1&nbsp;&mu;m ; 0.01 &mu;m ; cabon)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"> &Aacute;p suất: 50bar</span><strong style="font-size: 12px;"><br /> </strong></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin