• Lõi Lọc Khí Omega-air loại M (0.1micron)

Lõi lọc khí Omega-air lớp M (0.1micron)

được thiết kế lọc bui, nước, dầu trong khí nén, xuất xứ hãng Omega-air (sx châu âu)

Tham khảo lõi lọc khí omega-air (0.1micron)

Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)

Các code lõi lọc khí omega-air loại 0.1micron: : 06050M;07050M;14050M;12075M; 22075M; 32075M; 51090M; 50075M;76090M;51140M;75140M
Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822

 • Lõi Lọc 14050M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 14050M OMEGA</span> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 14050M sử dụng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0106M</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 0,1 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y.</span></p>

 • Lõi Lọc 22075M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 22075M&nbsp;OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 22075M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF 0306M&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 75140M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 75140M OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">ZALO:0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lọc bụi, nước, dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp cho th&acirc;n bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n Omega-air AF2406M (3")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng: &Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc: 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 07050M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 07050M OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Zalo: 0948.007.822</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0076M (1/2")</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 0075M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 06050M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 06050M</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">zalo: 0948.007.822</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 0,1 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; AF0056M</span></p>

 • Lõi Lọc 12075M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 12075M</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 12075M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0186M&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 32075M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 32075M</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 32075M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0476M</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng: &Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi Lọc 50075M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 50075M</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 50075M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0706M (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 51090M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 51090M</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc 51090M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF0946M (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc 76090M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong>L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; 76090M</strong>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ZALO: 0948007822</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 76090M sử dụng để lọc bụi, nước, hấp thụ hơi dầu trong hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng lắp cho bộ lọc kh&iacute; AF1506M (2")</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&oacute; độ tinh lọc 0.1micron</span></p>

 • Lõi Lọc Khí Nén 51140M

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 51140M OMEGA</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">H&atilde;ng Omega-air (Sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">D&ugrave;ng để lọc bụi, nước, dầu c&oacute; trong kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Lắp cho th&acirc;n bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n Omega-air AF 2006M (3")</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Ứng dụng: &Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">C&oacute; độ tinh lọc: 0.1micron</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin